Start
Dane adresowe
Kierownictwo
Statut
Świadczenia
Przetargi


Wyszukaj:

 
Statut PDF Drukuj Email
Załącznik
do Uchwały Nr 13/2008
Rady Społecznej ZOZ w Łęczycy
z dnia 2 grudnia 2008r.

STATUT
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Organem, który utworzył Zespół jest Powiat Łęczycki.

§ 3
 1. Siedziba Zespołu znajduje się w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6.
 2. Zespół działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Rozdział II
Cele, zadania oraz rodzaj i zakres świadczeń


§ 4
Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.§ 5
 1. Zadaniem Zespołu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związane z:
  1. opieką szpitalną,
  2. podstawową opieką zdrowotną,
  3. specjalistyczną opieką zdrowotną,
  4. psychiatryczną opieką zdrowotną,
  5. działalnością laboratoryjną i diagnostyczną,
  6. rehabilitacją leczniczą,
  7. opieką doraźną,
  8. świadczeniami profilaktyczno-leczniczymi i rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych,
  9. opieką paliatywną i hospicyjną,
  10. ratownictwem medycznym.
 2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością, odpłatnie na zasadach określonych w przepisach prawa lub umowach cywilnoprawnych.

§ 6
 1. Zespół udziela świadczeń w zakresie:
1) Szpital - Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 1. - chorób wewnętrznych, diabetologii i chorób metabolicznych, chirurgii, ginekologii i położnictwa, noworodków, pediatrii, laryngologii, opieki długoterminowej, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego, szpitalnego ratownictwa medycznego, izby przyjęć, apteki;
2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty – Góra Św. Małgorzaty Nr 42a
 1. - podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego, medycyny szkolnej, zespołu transportu sanitarnego;

3) Przychodnia Specjalistyczna - Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 1. alergologii dla dzieci, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii,
 2. kardiologii, chorób naczyń, medycyny paliatywnej i walki z bólem,
 3. dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dla dzieci,
 4. onkologii, chemioterapii, chorób gruźlicy i płuc, reumatologii, rehabilitacji
 5. narządów ruchu, ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, neurochirurgii,
 6. chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii, logopedii,
 7. urologii, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień, hospicjum domowego,
 8. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze
 9. środki techniczne, oświaty zdrowotnej, medycyny sportowej;
4) Opieka doraźna – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 1. - ambulatorium ogólnego, zespołu wyjazdowego wypadkowego „W”,
 2. zespołu wyjazdowego reanimacyjnego „R”;

5) Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 1. - analityki, biochemii, bakteriologii, hormonów, serologii;

6) Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej – Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 1. - diagnostyki rtg, ultrasonograficznej i tomograficznej;

7) Zespół Pracowni Diagnostycznych – Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 1. - histopatologii, endoskopii, encefalografii, audiometrii, elektrokardiografii;

8) Zespół Pracowni Rehabilitacji – Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 1. - fizjoterapii, rehabilitacji dziennej.
2. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łęczycy ustala Dyrektor Zespołu na wniosek kierowników
poszczególnych komórek organizacyjnych w oparciu o ramowe regulaminy.Rozdział III
Organy Zespołu i struktura organizacyjna


§ 7
 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania
Zespołu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.
 1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zespołu korzysta z opinii właściwych
organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 1. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje Zarząd Powiatu na podstawie powołania
lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 8
 1. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami prawa.
§ 9
Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
 1. Dział Opieki Zdrowotnej do którego należą:
 1. Szpital – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Oddział Wewnętrzny ,
 • Pododdział Diabetologii i Chorób Metabolicznych,
 • Oddział Chirurgiczny,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
 • Oddział Noworodków,
 • Oddział Dziecięcy,
 • Oddział Laryngologiczny,
 • Oddział Opieki Długoterminowej,
 • Oddział Neurologiczny,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Blok Operacyjny,
 • Izba Przyjęć,
 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty – Góra Świętej Małgorzaty nr 42a
 • Poradnia Lekarza POZ,
 • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej,
 • Gabinet Medycyny Szkolnej,
 • Zespół Transportu Sanitarnego.
 1. Przychodnia Specjalistyczna – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej i Walki z Bólem,
 • Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacji Narządów Ruchu,
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Neurochirurgiczna,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Otolaryngologiczna,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Chemioterapii,
 • Hospicjum Domowe,
 • Pracownia Środków Pomocniczych,
 • Poradnia Medycyny Sportowej.
 1. Opieka Doraźna – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Ambulatorium Ogólne,
 • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”,
 • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R”.
 1. Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Pracownia Analityki,
 • Pracownia Biochemii,
 • Pracownia Hematologii,
 • Pracownia Bakteriologii.
 • Pracownia Hormonów,
 • Pracownia Serologii.
 1. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Pracownia RTG,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Tomograficzna.
 1. Zespół Pracowni Diagnostycznych – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Pracownia Histopatologii,
 • Pracownia Endoskopowa.
 1. Zespół Pracowni Rehabilitacji – Łęczyca, ul. Zachodnia 6
 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.
 1. Apteka
 2. Naczelna Pielęgniarka
 • Sekcja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 1. Dział Administracyjno-Eksploatacyjny, do którego należą:
 1. Sekcja Techniczna,
 2. Sekcja Zaopatrzenia i Administracyjno-Gospodarcza,
 3. Kotłownia,
 4. Kuchnia Ogólna.
 1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
 • Oświata Zdrowotna,
 1. Sekcja Organizacji i Nadzoru,
 2. Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,
 3. Sekcja Służb Pracowniczych,
VII. Sekcja ds. Zagrożeń Kryzysowych, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
VIII. Stanowiska Samodzielne.Rozdział IV
Rada Społeczna


§ 10
 1. Rada Społeczna działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łęczyckiego.

§ 11
 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. jako Przewodniczący Rady starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. jako członkowie:
   - przedstawiciel wojewody,
   - przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie określonej przez organ, który utworzył Zespół.
 2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej Zespołu uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
 3. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej Zespołu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 4. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zespołu.

§ 12
Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył Zespół, wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania kierownikowi Zespołu nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zespołem z kierownikiem Zespołu,
2) przedstawianie kierownikowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Zespół,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania,
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zespołu

§ 13
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Zespół.


Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 14
Zespół jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pokrywającego z posiadanych zasobów i uzyskiwanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania.

§ 15
Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) dla samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

§ 16
 1. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) organu, który utworzył Zespół, lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1,
 1. Zespół może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który Zespół utworzył, oraz na zasadach określonych przez ten podmiot.

§ 17
 1. Zespół może otrzymywać dotacje budżetowe na:
  1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  3. inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego,
  4. cele określone w art. 67a ustawy powołanej w § 1 Statutu.
  5. cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dotacje, wymienione w ust. 1, przyznaje organ, który utworzył Zespół.

§ 18
Organem zatwierdzającym bilans roczny Zespołu jest Zarząd Powiatu Łęczyckiego.Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 19
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawne wymienione
w § 1.

§ 20
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Łęczyckiego.
 
 
 
Grupa Adweb