Start
Dane adresowe
Kierownictwo
Statut
Świadczenia
Przetargi
Regulamin organizacyjny


Wyszukaj:

 
Statut PDF Drukuj Email

Załącznik do Uchwały Nr XVIIJ37/2012

Rady Powiatu Łęczyckiego

z dnia 4 kwietnia 2012 r.

STATUT ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w  ŁĘCZYCY

Rozdział l.

Postanowienia ogólne.

§l. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zwany dalej Zespołem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Łęczycki.

§ 3. Siedzibą Zespołu jest miasto Łęczyca ul. Zachodnia 6.

§ 4. Zespół działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Powiat Łęczycki.

Rozdział 2.

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 5. Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. l. Zadaniem Zespołu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności związanych z:

l) opieką szpitalną;

2) podstawową opieką zdrowotną;

3) specjalistyczną opieką zdrowotną;

4) psychiatryczną opieką zdrowotną;

5) działalnością laboratoryjną i diagnostyczną;

6) rehabilitacją leczniczą;

7) świadczeniami profilaktyczno-leczniczymi i rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych;

8) opieką paliatywną i hospicyjną;

9) ratownictwem medycznym w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2. Zespól wykonuje ponadto zadania określone odrębnymi przepisami.

§ 7. Zespół udziela świadczeń w zakresie:

l) Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej: 99- 100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: chorób wewnętrznych, diabetologii i chorób metabolicznych, chirurgii, chirurgii urazowo- ortopedycznej, ginekologii i położnictwa, noworodków, pediatrii, laryngologii, anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego, ratownictwa medycznego w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego'>;

2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty: 99 -122 Góra Św. Małgorzaty Nr 42a: podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego, medycyny szkolnej, zespołu transportu sanitarnego, 99- l 00 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;


3) Przychodnia Specjalistyczna: 99 - l 00 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: alergologii dla dzieci, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, chorób naczyń, medycyny pracy, medycyny paliatywnej i walk i z bólem, dermatologii i wenerologii, neurologii , neurologii dla dzieci, onkologii, chorób płuc i gruźlicy, reumatologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej, neurochirurgii , chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii, urologii, hospicjum domowego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, logopedii , medycyny sportowej, 99-100 Łęczyca, ul. J. Kilińskiego 4: ginekologii i położnictwa, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień;

4) Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej: 99 - l 00 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: analityki, biochemii, bakteriologii, hormonów , serologii;

5) Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej: 99 - l 00 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: diagnostyki rtg,

ultrasonograficznej i tomograficznej;

6) Zespół Pracowni Diagnostycznych: 99- l 00 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: patomorfologii, endoskopii;

7) Zespół Pracowni Rehabilitacji: 99- 100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6: fizjoterapii, rehabilitacji dziennej.

Rozdział 3.

Organy Zespołu i struktura organizacyjna.

§ 8. l. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi

._ odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje podmiot tworzący na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. l. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu ustala regulamin organizacyjny Zespołu, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 20 l 1 r. o działalności leczniczej lub w statucie.

§ 10. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą 21:

I. Dział Opieki Zdrowotnej (99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6):

l. Przedsiębiorstwo: Szpitali :

l) Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

a) Oddział Wewnętrzny ,

b) Pododdział Diabetologii i Chorób Metabolicznych,

c) Oddział Chirurgiczny,

d) Pododdział Urazowo- Ortopedyczny ,

e) Oddział Ginekologiczno- Położniczy ,

f) Oddział Noworodków,

g) Oddział Dziecięcy,

h) Oddział Laryngologiczny,

i) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

j) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

k) Blok Operacyjny,

l) Apteka.

2. Przedsiębiorstwo: Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

l) Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty (99-122 Góra Św. Małgorzaty 42a)

a) Poradnia Lekarza POZ,


b) Poradnia Pielęgniarki POZ,

c) Poradnia Położnej POZ,

d) Gabinet Medycyny Szkolnej,

e) Zespól Transportu Sanitarnego,

f) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6),

g) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy,

h) Punkt szczepień.

2) Przychodnia Specjalistyczna:

a) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,

b) Poradnia Diabetologiczna,

c) Poradnia Endokrynologiczna,

d) Poradnia Kardiologiczna,

e) Poradnia Chorób Naczyń,

f) Poradnia Medycyny Pracy ,

g) Poradnia Medycyny Paliatywnej i Walki z Bólem,

h) Poradnia Dermatologiczno- Wenerologiczna ,

i) Poradnia Neurologiczna,

j) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci ,

k) Poradnia Onkologiczna,

l) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, m) Poradnia Reumatologiczna,

n) Poradnia Rehabilitacyjna,

o) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

p) Poradnia Neurochirurgiczna,

q) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ,

r) Poradnia Okulistyczna,

s) Poradnia Otolaryngologiczna ,

t) Poradnia Urologiczna,

u) Hospicjum Domowe ,

v) Pracownia Środków Pomocniczych,

w) Poradnia Medycyny Sportowej,

x) Poradnia Logopedyczna,

y) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (99- l 00 Łęczyca, ul. J. Kilińskiego 4),

z) Poradnia Leczenia Uzależnień (99- 100 Łęczyca, ul. J. Kilińskiego 4),

za) Poradnia Zdrowia Psychicznego (99- 100 Łęczyca, ul. J. Kilińskiego 4),

zb) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy Nr 1 (99- l 00 Łęczyca, ul. J. Kilińskiego 4), ze) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy Nr 2,

zd) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy Nr 3,

ze) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy Nr 4,


zf) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy N r 5.

3) Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej:

a) Pracownia Analityki,

b) Pracownia Biochemii,

c) Pracownia Hematologii,

d) Pracownia Bakteriologii ,

e) Pracownia Hormonów,

f) Pracownia Serologii .

4) Zespół Pracowni Diagnostyk i Obrazowej:

a) Pracownia RTG,

b) Pracowni a USG,

c) Pracownia Tomograficzna.

5) Zespół Pracowni Diagnostycznych:

a) Pracowni a Patomorfologii,

.._, b) Pracownia Endoskopowa.

6) Zespół Pracowni Rehabilitacji :

a) Pracowni a Fizjoterapii,

b) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

II. Dział Administracyjno- Eksploatacyjny (99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6): l ) Sekcja Techniczna;

2) Sekcja Zaopatrzenia i Administracyjno- Gospodarcza;

3) Kotłownia;

4) K uch ni a Ogólna.

III. Sekcja Organizacji i Nadzoru (99-100 Łęczyca , ul. Zachodnia 6):

l ) Oświata zdrowotna.

IV. Sekcja Ekonomiczno- Finansowa (99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6).

V. Sekcja Służb Pracowniczych (99-100 Łęczyca , ul. Zachodnia 6).

VI. Sekcja ds. Zagrożeń Kryzysowych, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. VII. Sekcja Sanitarno- Epidemiologiczna.

VIII. Stanowiska samodzielne: l ) Naczelna Pielęgniarka;

2) Radca Prawny;

3) Stanowisko ds. BHP;

4) Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością;

5) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ;

6) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Dyrektora;

7) Stanowisko ds. ppoż:

8) Kapelan szpitalny;

9) Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji;


l O) Pełnomocnik Dyrektora ds. wdrażania i koordynowania procesów kontro li zarządczej;

l l) Informatyk .

Rozdział 4. Rada Społeczna.

§ 11. l. Rada Społeczna działająca w Zespole, zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 20 l l r. o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał , określa regulamin Rady

Społecznej.

4. Członkiem Rady Społecznej ni e może być pracownik ZOZ w Łęczycy.

§ 12. l. Rada Społeczna składa się z ośmiu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Łęczyckiego.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

l) Starosta Powiatu Łęczyckiego jako przewodniczący;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) sześć osób wybranych przez Radę Powiatu Łęczyckiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery łata.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji z członkostwa,

b) wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

c) uporczywego uchylania się od obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawicie le organizacji związkowych.

6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów medycznych.

7. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5. Gospodarka finansowa .

" ......- § 13. Zespól jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 20 l l r. o działalności leczniczej, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów finansowych, pokrywającego koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 14. l. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym. Zbycie aktywów trwałych, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez Dyrektora

Zespołu, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.

3. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

l) z odpłatnej działalności leczniczej;

2) z działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;


4) według zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, zgodnie z art. 59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej .

4. . Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych i wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, inne n

finansowane ze środków publicznych, określa regulamin organizacyjny.

5. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości, przeznaczone

na sfinansowanie działalności statutowej Zespołu .

§ 15. 1. Zarząd Powiatu Łęczyckiego wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta

przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. zatwierdza Zarząd

Powiatu Łęczyckiego.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Zespołu.

l) §7 pkt l zmieniony przez §1 ust. 1 uch wały Nr XX II 11182/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 14 listopada 20 12 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/137/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 4 kwietni a 2012 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 20 l 2 r., poz. 4556), która weszła w życie 20 czerwca 20 l 2 roku.

2) §10 zmieniony przez §l ust. 2 uchwały N r XXIII/182/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 14 listopada 20 l 2 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV III 37/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 4 kwietnia 20 12 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2012 r., poz. 4556), która weszła w życie 20 czerwca 2012 roku.

3) § l O ust. l, pkt l) zmieniony przez § l uchwały N r XX I V1199/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale N r XVI/137/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2013 r., poz. 736), która weszła w życie 25 lutego 2012 roku.

 
 
 
Grupa Adweb