Historia

            

 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 
SZPITALNICTWA W ŁĘCZYCY

        

Szpital łęczycki jest obecnie najstarszą w mieście, funkcjonującą nieprzerwanie od ponad
półtora wieku instytucją. Na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje, role i zadania. Decydujący wpływ na jego działalność wywierała nie tylko określona sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, ale również zainteresowanie jego losami władz tak centralnych jak i miejscowych w różnych
warunkach historycznych. Funkcjonując nieprzerwanie przez 170 lat, w na ogół ciężkiej sytuacji gospodarczej jaka mu towarzyszyła przez dziesiątki lat, wiele zawdzięcza ofiarności całego społeczeństwa, a przede wszystkim ogromnemu poświęceniu i zaangażowaniu jego personelu, szczególnie zaś lekarzy ordynujących.

Około 1810 r. na terenie powiatu łęczyckiego mieszkał już 1 lekarz, 5 chirurgów,
7 felczerów i 3 akuszerki. Na wniosek Komisji Województwa Mazowieckiego, w skład którego na początku XIX wieku wchodziła Łęczyca, już w 1827 roku rozpoczęto zbiórkę pieniężną na budowę szpitala prowincjonalnego. Szpital miał być przeznaczony dla wszystkich okolicznych mieszkańców, nie wyłączając ludzi najuboższych.  Miał on obejmować swym zasięgiem „miasta fabrykantami wypełnione” a więc: Łęczycę, Zgierz, Ozorków, Łódź, Aleksandrów.

Budowa szpitala w Łęczycy, łącznie z jego modernizacją trwała sześć lat. W 1841 roku stanęły mury szpitala, co zostało utrwalone na frontonie budynku.

Oficjalne oddanie szpitala do użytku nastąpiło w 1844 r. , zajmował on budynek przy ulicy Kilińskiego 4 i przewidziany był na 35 łóżek. Pierwszym lekarzem ordynującym w łęczyckim szpitalu był mgr medycyny i chirurgii - Antoni Kochowski. Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, łęczycki szpital przeszedł pod zarząd Powiatowej Rady Dobroczynności Publicznej, a od 1919 roku szpital utrzymywany był przez Powiatowy Związek Komunalny.

Jednym z najbardziej zasłużonych lekarzy, społeczników i patriotów był Józef Dworzaczek - uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku. Za uczestnictwo w powstaniu skazany został na śmierć, wyrok jednak zmieniono na 12 lat ciężkich robót na Sybirze, gdzie zmarł w 1868 roku.

W 1967 roku wprowadzono do realizacji nowy projekt szpitala na 365 łóżek.
Zakończenie budowy nowego szpitala nastąpiło 30 czerwca 1973 roku. W sierpniu tego roku przeniesiono chorych ze starego szpitala do nowego obiektu, przy ulicy Zachodniej. Rozbudowano znacznie dział diagnostyczny, wyposażono szpital w nowoczesny sprzęt.

Od 2009 roku znacznie rozszerzono zabiegi laparaskopowe z zakresu chirurgii
i ginekologii.

W marcu 2010r. powołano do życia Oddział Kardiologii Inwazyjnej
i Angiologii pod nazwą NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej
i Angiologii, a w marcu 2014r.  Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Funkcję dyrektorów w ostatnich latach pełnili kolejno znakomici  lekarze:
Kazimierz Ladorudzki, Marian Wojciechowski, Andrzej Olszewski.

Od 2006 roku dyrektorem ZOZ w Łęczycy jest Andrzej Pietruszka, z którego
inicjatywy od maja 2010 roku, patronką szpitala jest Święta Faustyna Kowalska.

W latach 2000 - 2007 dwukrotnie przyznano naszej placówce Status Szpitala Akredytowanego. Od 2007 roku posiadamy Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008. W roku 2012 uzyskaliśmy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzenie spełniania wymogów ustawowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie, że szpital spełnia najwyższe międzynarodowe standardy jakościowe i jest gotowy doskonalić procesy zarządzania w kolejnych latach.

Dla szpitala są to niezwykle ważne dokumenty, ponieważ dowodzą o najwyższej jakości usług świadczonych przez funkcjonujące w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poradnie, oddziały, laboratorium oraz pracownie.

Od grudnia 1996 roku jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym jest Powiat Łęczycki,  którego obecnym starostą  jest  Wojciech Zdziarski.

Obecnie w naszej strukturze organizacyjnej funkcjonują:

 

ODDZIAŁY:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Wewnętrzny

- Noworodków

- Ginekologiczno – Położniczy

- Dziecięcy

- Laryngologiczny

- Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Chirurgiczny

 

ZESPOŁY:

- Pracowni Rehabilitacji

- Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

- Pracowni Diagnostyki Obrazowej

- Pracowni Diagnostycznych

oraz

Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty

 

PORADNIE:

- Alergologiczna dla dzieci

- Diabetologiczna

- Endokrynologiczna

- Medycyny sportowej

- Kardiologiczna

- Chorób naczyń

- Medycyny pracy

- Dermatologiczno-wenerologiczna

- Neurologiczna

- Neurologiczna dla dzieci

- Onkologiczna

- Gruźlicy i chorób płuc

- Reumatologiczna

- Rehabilitacyjna

- Chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Okulistyczna

- Chirurgii ogólnej

- Logopedyczna

- Leczenia uzależnień

- Hospicjum domowe

- Otolaryngologiczna

- Urologiczna

- Zdrowia psychicznego

- Ginekologiczno-Położnicza

- Neurochirurgiczna

 

 

Rys historyczny opracowano na podstawie pracy

                                                                                                                                        lek. med. Kazimierza Ladorudzkiego

 

Copyright zozleczyca.pl