Naczelna Pielęgniarka

mgr Marzena Urbaniak
tel. 0-24388 26 01 w. 106 e-mail: naczelna@zozleczyca.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Jarosław Siwek
tel. 0-24388 26 01 w. 205
e-mail: zozleczy@zozleczyca.pl

Sekcja Służb Pracowniczych

Kierownik: mgr Jadwiga Graczyk
tel. 0-24388 26 01 w. 216, 132
e-mail: kadry.zoz@zozleczyca.pl

Sekcja Ekonomiczno - Finansowa

Główny Księgowy: dr n. tech.. Leszek Haduch
tel. 0-24388 26 01 w. 187, 206

Sekcja Organizacji i Nadzoru

Kierownik: mgr Monika Staruszkiewicz
tel. 0-24388 26 01 w. 102
e-mail: statystyka@zozleczyca.pl

Sekcja ds. Zagrożeń Kryzysowych, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Jacek Ożadowicz
tel. 0-24388 28 00

Sekcja Techniczna

Kierownik: mgr inż. Jan Gruszczelak
tel. 0-24388 26 01 w. 193
e-mail: techniczny@zozleczyca.pl

Sekcja Zaopatrzenia i Administracyjno - Gospodarcza

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel. 0-2488 26 01 w. 129, 229
e-mail: zaopatrzenie@zozleczyca.pl

Sekcja Sanitarno - Epidemiologiczna

Kierownik: Anna Mamińska
tel. 0-2488 26 01 w. 104
e-mail: aepid@zozleczyca.pl

Stanowisko ds. BHP

Mariola Raczyńska
tel. 0-2488 26 01 w. 230

Stanowisko ds. Naprawy Sprzętu Medycznego

Łukasz KaĽmierczak
tel. 0-24388 26 01 w. 201

Apteka

Kierownik: mgr Barbara Nowakowska
tel. 0-24388 26 01 w. 131
e-mail: apteka@zozleczyca.pl

Archiwum

Małgorzata Łęcka
tel. 0-24388 26 01 w. 137

Kotłownia

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel. 0-24388 26 01 w. 152
e-mail: kotlownia@zozleczyca.pl

Kuchnia

Kierownik: mgr inż. Bożena Wojtczak
tel. 0-24388 26 01 w. 202
e-mail: kuchnia@zozleczyca.pl

Dla pacjenta

 
Polityka jakości PDF Drukuj Email

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest szpitalem spełniającym najwyższe normy jakości.
Już w 2003, w oparciu o dokonaną inspekcję przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, a w 2007 po dwuetapowym audicie przeprowadzonym przez Akademia DEKRA Certification uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2000.


Dwuetapowy audit polegający na ocenie dokumentacji systemowej zakładu oraz działalności szpitala we wszystkie realizowanych procesach w poszczególnych komórkach organizacyjnych odbył się w 2007 roku
i powtarzany jest po uprzednich corocznych auditach wewnątrzszpitalnych, co 3 lata.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2007 potwierdza wysoką jakość świadczonych usług w Poradniach i Oddziałach szpitalnych. Usprawnienie i uporządkowanie w funkcjonowaniu i zarządzaniu sprzyja prawidłowemu obiegowi informacji, rzetelnie prowadzonej i pełnej dokumentacji leczniczej, prawidłowemu planowaniu procesu leczenia. W połączeniu z wyspecjalizowana, ciągle dokształcającą się kadrą medyczną, nowoczesną aparaturą oraz nowatorskimi metodami leczenia, sprawia to, że jesteśmy uznaną i nowoczesną jednostką w regionie. Wyrazem tego jest zaufanie i wysoka ocena jaką nam wystawiają nam nasi pacjenci.

W dniach 08 - 10 grudnia 2003 roku zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał poraz kolejny oceny poziomu spełniania przez szpital wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych.

Wymóg zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu ujętymi w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji" został spełniony w 83%. Mieści się w przedziale "75% i powyżej", uznanym za warunek otrzymania pełnej akredytacji.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy utrzymuje status szpitala akredytowanego i otrzymuje Certyfikat Akredytacyjny nr 2003/21 ważny na okres 18.02.2004 r do 17.02.2007 r. W tym czasie szpital ma prawo używać logo szpitala akredytowanego.

W obecności Pana Waldemara Podhalicza - dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starosty Powiatu Łęczyckiego, Burmistrza Miasta Łęczycy, licznych zaproszonych gości oraz tłumnie zebranych pracowników naszego szpitala Pan Grzegorz Piskunowicz - Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, wręczył 5 marca 2004 roku Certyfikat Akredytacyjny Dyrektorowi Szpitala w Łęczycy Andrzejowi Olszewskiemu.

Akredytacja, polega na przeprowadzeniu w placówce opieki zdrowotnej przez wizytatorów akredytacyjnych będących pracownikami Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i przez osoby różnych specjalności zatrudnione w placówkach służby zdrowia w całej Polsce, a posiadające uprawnienia wizytatorów, przeglądu w oparciu o przyjęte standardy akredytacyjne i wydanie na tej podstawie decyzji akredytacyjnej.

Tak wysoka ocena wizytatorów akredytacyjnych świadczy o bardzo wysokim poziomie usług medycznych, wzorcowej - szeroko pojętnej opiece nad pacjentami, zapewnieniem bezpieczeństwa i respektowaniem Karty Praw Pacjenta w naszym szpitalu.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług była ankieta przygotowana i przeprowadzona przez profesjonalny ośrodek konsultingowy wśród hospitalizowanych pacjentów naszego szpitala.

Uzyskanie tego prestiżowego dla szpitala Certyfikatu w żaden sposób nie zwalnia nas od dalszej troski o jakość usług, a wręcz zobowiązuje do nieustannej pracy nad doskonaleniem opieki nad naszymi pacjentami.

Byliśmy 2 w województwie łódzkim szpitalem, który otrzymał Certyfikat Jakości Usług. Dziś możemy się pochwalić, że utrzymaliśmy status szpitala akredytowanego.

W dobie nowoczesnych technologii, wprowadzania nowych i coraz to doskonalszych procedur medycznych, pojawiło się nowe podejście społeczne do zagadnień związanych z jakością. Poza właściwą diagnozą i leczeniem, pacjent oczekuje przede wszystkim bezpieczeństwa, poszanowania jego praw, uczestniczenia w procesie terapeutycznym i właściwej organizacji opieki nad nim. To nowe podejście wymagało wdrożenia w polskim systemie opieki zdrowotnej znanych i sprawdzonych metod zapewnienia jakości. Tą metodą jest akredytacja, polegająca na przeprowadzeniu w placówce opieki zdrowotnej przeglądu, w oparciu o przyjęte standardy akredytacyjne i wydanie na tej podstawie decyzji akredytacyjnej.

Podstawowymi założeniami akredytacji jest:

 • dobrowolne zgłoszenie
 • jednolity wzorzec
 • postępowanie zgodnie ze znaną procedurą
 • niezależność decyzyjna
 • jawność i równość w ocenie i decyzjach
 • szkolenie

Ocena działalności szpitala dokonywana jest przez wyznaczonych przez ośrodek akredytacyjny wizytatorów, którzy zatrudnieni są w szpitalach już akredytowanych, zbliżonych pod względem administracyjnym lub klinicznym z placówką ocenianą. Szpital, który w pełnym zakresie lub przeważającym procencie spełnia wymagania zawarte w standardach, może otrzymać certyfikat na okres trzech lat. Szpital, który w ostatecznej ocenie nie uzyskał wymaganego poziomu zgodności w spełnieniu standardów w określonym obszarze działalności, otrzymuje akredytację warunkową na okres 1 roku. Po upływie tego okresu i przeprowadzeniu ponownej wizytacji, może utrzymać lub utracić akredytację. W przypadku, gdy istnieje znaczna niezgodność ze standardami lub stwierdzone zostało sfałszowanie dokumentacji związanej z akredytacją, szpital może otrzymać odmowę akredytacji.

Standardy akredytacyjne, według których oceniany jest szpital, są wzorcem opisującym stan pożądany. Podzielone są na 15 zestawów tematycznych:

 • zarządzanie ogólne (misja szpitala, schemat organizacyjny, plan strategiczny, plany szkoleń)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (ocena kwalifikacji i aktywności zawodowej pracowników, realizacja programu adaptacji nowych pracowników, minimalne
 • potrzeby kadrowe i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań)
 • zarządzanie informacją (wytyczne opisujące zawartość, czytelność i autoryzację dokumentacji medycznej, pisemna zgoda pacjenta, informacja o działalności szpitala)
 • kontrola zakażeń szpitalnych (definicja i monitoring zakażeń, procedury naprawcze, szkolenia)
 • prawa pacjenta (informacja, odwiedziny, opieka duszpasterska, telefon, intymność, ograniczenia i izolacja, eksperyment medyczny)
 • ocena stanu pacjenta (stan medyczny, psychiczny, społeczny, rutynowa ocena pacjenta)
 • anestezjologia ( ocena pacjenta przed i po zabiegu operacyjnym, atesty sprzętu, system wentylacji)
 • leki (zespół ds. farmakoterapii, receptariusz szpitalny, zabezpieczenie leków, dostępność leków w nagłych przypadkach, procedura niszczenia
 • niewykorzystanych narkotyków, oznakowanie leków)
 • odżywianie (dystrybucja, przechowywanie posiłków, procedury przygotowywania i stosowania specyficznych form żywienia)
 • ciągłość opieki (procedura przyjmowania pacjentów, przenoszenia wewnątrz i na zewnątrz szpitala)
 • poprawa jakości (program działań, ocena satysfakcji pacjenta, monitorowania zgonów)
 • zarządzanie środowiskiem opieki (plan zabezpieczenia przeciwpożarowego, ewakuacja, zabezpieczenia awaryjne, sprawność urządzeń medycznych,
 • polityka dotycząca odpadów, zagęszczenie łóżek)
 • izba przyjęć (przyjęcia w trybie nagłym, planowanym, wyposażenie pomieszczeń, dojazd, system komunikacji)
 • laboratorium (weryfikacja wyników badań, limity błędów, zewnętrzny program oceny, liczba badań dostępnych przez całą dobę)

Ocena szpitala dokonywana jest zgodnie z procedurą, określającą: tryb zgłaszania do akredytacji, zasady przygotowywania do przeglądu, przebieg wizytacji, sposób oceny i metody ustalania decyzji.

Faza wstępna

Procedurę akredytacyjną rozpoczęliśmy zgłoszeniem jednostki do udziału w procesie akredytacyjnym do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i wypełnieniem otrzymanego kwestionariusza. Dokument ten zawierał pytania dotyczące struktury i kadr szpitala, liczby świadczonych usług, wewnętrznych mechanizmów oceny jakości usług oraz programu poprawy jakości . Informacje te pozwoliły przygotować Ośrodkowi Akredytacyjnemu plan wizyty, odpowiadający strukturze i charakterowi szpitala. W momencie uiszczenia opłaty rejestracyjnej zostaliśmy włączeni w proces. Następnym krokiem było ustalenie terminu i harmonogramu wizytacji. Procedura określa czas oczekiwania na 6 miesięcy, od momentu zgłoszenia i obejmuje kontrolą ten okres. Przy następnych wizytacjach oceną objęty jest okres od ostatniej akredytacji.

Faza przygotowawcza

Najtrudniejszym w naszej ocenie był ten właśnie okres, ponieważ w decydujący sposób wpłynął na końcowy efekt. Istotną sprawą było wyznaczenie liderów i powołanie zespołów roboczych, a także uświadomienie kadrze zarządzającej i pozostałemu personelowi konieczności zaangażowania w proces akredytacyjny zarówno pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pacjencie, jak i stanowiących pion pomocniczy. Uznaliśmy, że w procesie terapeutycznym liczy się zarówno postępowanie medyczne, jak i funkcjonowanie zaplecza gospodarczo - technicznego, wspierającego działania podstawowe i wypracowującego efekt. Program poprawy jakości wymaga odpowiedniego przygotowania, identyfikacji problemów, ustalenia priorytetów i dróg naprawczych, wprowadzenia zmian i monitorowania, a także oceny ich efektów. Podnoszenie jakości jest więc procesem ciągłym, ponieważ jakakolwiek zmiana może w znaczący sposób rzutować na wynik ostateczny. Krótki okres przygotowawczy zmusił nas do opracowywania i wprowadzania wielu standardów równocześnie. W tym celu zestaw standardów został podzielony na 4 bloki tematyczne. Pierwszy blok, dotyczył zarządzania jednostką w zakresie ogólnym i zasobami ludzkimi. Drugi - obejmował dokumentację medyczną jednostki. Trzeci - zwracał uwagę na prawa pacjenta, opiekę nad pacjentem i zakażenia wewnątrzszpitalne. Czwarty - dotyczył środowiska opieki i bezpieczeństwa pacjenta. Każdy z tych bloków był opracowywany, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym przez wybrane zespoły. I tak: kadra zarządzająca zaktualizowała plan strategiczny, opisała aktualną i pożądaną strukturę i wyposażenie szpitala, opracowała opisy stanowisk pracy z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych personelu niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług, określiła minimalne potrzeby kadrowe , opracowała program adaptacji do pracy na danym stanowisku oraz wdrożyła ocenę pracowników. Niezwykle ważnych informacji na temat organizacji i funkcjonowania jednostki dostarczyły badania satysfakcji pacjenta. Uzyskana wiedza pozwoliła nam nie tylko zidentyfikować problemy, ale także podejmować decyzje w niepopularnych sprawach. Zespoły lekarskie i pielęgniarskie opracowały nową dokumentacje medyczną uwzględniającą zapisy wynikające z ustawy i rozporządzenia oraz wymogi dotyczące rutynowego wywiadu, badania fizykalnego i codziennej oceny lekarskiej i pielęgniarskiej. Zapisy dokonywane w dokumentacji medycznej wymagały systematycznych kontroli z uwagi na nowe elementy, jak i stwierdzane nieprawidłowości, wynikające z nawyków. Istotnym elementem świadczącym o wysokim poziomie usług jest poszanowanie praw pacjenta. Uświadomienie sobie tego faktu przez personel medyczny i pomocniczy wymaga podmiotowego traktowania pacjenta, zapewnienia intymności przy udzielaniu świadczeń, opisu działań zapewniających ciągłość opieki nad pacjentem, akceptacji prawa pacjenta do podejmowania decyzji związanych z procesem leczenia, poprzez wyrażenia zgody, jak i odmowie zgody na wykonanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Zestaw standardów dotyczących praw pacjenta wymagał pracy całego zespołu. Nowego spojrzenia wymagało również podejście do sprawy zakażeń szpitalnych. Nieznajomość tematu budził obawy zgłaszania zakażeń i uruchomienia procedury zapobiegawczej i leczniczej. Przystępując do akredytacji musieliśmy uświadomić sobie, że warunkiem jej uzyskania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi. Sprawnie działające systemy zabezpieczenia awaryjnego w energię elektryczną, gazy medyczne, wodę, procedury dotyczące okresowych kontroli sprawności sprzętu medycznego i postępowanie z odpadami oraz przygotowanie załogi do ewakuacji szpitala - to blok standardów, który opracował i wdrożył zespół techniczny. Etap bezpośredni przed akredytacją wymagał aktywnego udziału wszystkich pracowników i dopracowania szczegółów związanych z wizytacją.

Wizyta akredytacyjna

Ustalony plan wizytacji jest obowiązujący tak dla szpitala, jak i wizytatorów. W naszym szpitalu wizytacja trwała 2 dni. Szczegółowy harmonogram przedstawiał się następująco:

 • wywiad z kierownictwem
 • przegląd dokumentacji szpitala
 • wizytacja oddziałów szpitalnych
  • wywiad z ordynatorami
  • rozmowa z personelem
  • rozmowa z pacjentami
  • ocena środowiska opieki, komunikacji między personelem, prawa pacjenta
  • przegląd dokumentacji
 • wizytacja bloku operacyjnego
 • wizytacja działów diagnostycznych
 • wizytacja poradni przyszpitalnych
 • wywiad dotyczący kontroli infekcji
 • przegląd dokumentacji szpitalnej
 • wizyta w aptece szpitalnej
 • wizyta w statystyce medycznej
 • wizyta w kuchni szpitalnej
 • przegląd akt osobowych pracowników
 • spotkanie z personelem
 • spotkanie podsumowujące

W trakcie wizyty akredytacyjnej nasza jednostka oceniana była w zakresie poziomu świadczonych usług, zarządzania jednostką oraz przygotowania personelu do sprawowania opieki nad pacjentem.

Ewaluacja

Etap, będący podsumowaniem wizytacji na podstawie obserwacji bezpośredniej, przeglądu dokumentacji medycznej i wywiadów dostarczył naszemu personelowi całościowej wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania jednostki. Przygotowany przez zespół wizytatorów raport dostarczył nam informacji mówiących o niedociągnięciach, wymagających poprawy lub zmian. Dla nas wizytacja zakończyła się rekomendacją wizytatorów do wydania decyzji akredytacyjnej. Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić iż uzyskanie akredytacji poprzedza długi okres przygotowawczy w którym tylko zaangażowanie się wszystkich pracowników może zapewnić sukces. Szczególnie w takich tematach jak zakażenia wewnątrzszpitalne, czy gospodarka lekiem - receptariusz szpitalny - efekty są widoczne po dwóch, trzech latach intensywnej pracy i zrozumienia problemów. Zadaniem i celem który sobie postawiliśmy przed złożeniem wniosku o akredytację było poza jej uzyskaniem, przyzwyczajenie wszystkich pracowników do innego sposobu funkcjonowania szpitala. Mamy nadzieję iż osiągnięcie tego celu doraźnego ustanowiło normalne zasady upodmiotowienia pacjenta. Zadajemy sobie wszyscy pytanie czy było to potrzebne? Na spotkaniach podsumowujących wizytację akredytacyjną z komisją , przyszła olbrzymia ilość pracowników, którzy z bijącym sercem oczekiwali na wstępną ocenę. Jest to pewien dowód stopnia zaangażowania się wszystkich w ten proces . Natomiast wymierzalnymi dla nas efektami są wzrost satysfakcji pacjentów oraz widoczne zewnętrzne zmiany w naszym szpitalu. Wierzymy w to, że Kasy Chorych w przyszłych umowach kontraktacyjnych wezmą pod uwagę uzyskaną akredytacje. Akredytacja, która jest dowodem wysokiej jakości usług, dobrej organizacji pracy, spełnieniem warunków prawidłowej opieki nad pacjentem. Powinno to być wyróżnikiem na wolnym rynku usług medycznych. Mamy nadzieję, że to podwyższanie poprzeczki dla placówek służby zdrowia stanie się normalnością. Nas zmusi to do ciągłej systematycznej pracy by to co już uzyskaliśmy nie tylko utrzymać ale poprawiać a innych do równania do lepszych. Zdajemy sobie sprawę że w tym trudnym okresie zmian, będzie również doskonalony sposób akredytowania. Zmuszą nas wszystkich do tego standardy europejskie. Być może będzie coraz trudniej. Jednego jesteśmy pewni - jest to potrzebne dla nas i dla pacjenta.

 
 
Grupa Adweb
 
Grupa Adweb