Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY

99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6,
(dalej „My”, „ZOZ” lub „Administrator”), reprezentowane przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl

lub na powyższy adres pocztowy.

Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD: iod@zozleczyca.pl

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

·        ustawa o działalności leczniczej

·        ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

·        ustawa o zakładach opieki zdrowotnej;

·        ustawa o służbie medycyny pracy;

·        ustawa o publicznej służbie krwi;

·        ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

·        ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;

·        ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

       zapisywania danych w plikach Cookies, gromadzenia danych ze stron www;

       udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;

       umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

·        sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

·        Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

·        Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

·        podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

·        podmiotom świadczącym usługi:

ü  doręczania korespondencji

ü  świadczenia usług archiwizacyjnych

ü  obsługi hostingowej

ü  obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.
W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Copyright zozleczyca.pl