Wyjaśnienia SIWZ - ubezpieczenie grupowe pracowników ZOZ w Łęczycy

 

 

Łódź, 17.01.2019r.

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

Postępowaniem nr ZOZ.ZP.391-2/19

 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.01.2019 roku do Pełnomocnika Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 221 000 euro) na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin.

 

 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytania do Zamawiającego:

Pytanie 1

SIWZ, rozdział XIII pkt. 3 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że  podana wysokość  kosztów  stanowi łączną kwotę brutto wszystkich kosztów, które muszą być uwzględnione w przeliczeniu oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podana w SIWZ, rozdział XIII pkt. 3 wysokość  kosztów  stanowi łączną kwotę brutto wszystkich kosztów, które muszą być uwzględnione przy przeliczeniu oferty.

Pytanie 2

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego / Reprezentanta /Pełnomocnika wymaganego w związku z wejściem w życie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ, klauzula nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego następującej funkcji:

-generowanie wniosku o wypłatę świadczenia (…)

Wykonawca wyjaśnia, że w systemie elektronicznej obsługi polis Wykonawcy zgłoszenia świadczeń są dokonywane elektronicznie bez konieczności wypełniania druku papierowego wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej prawo do świadczenia w związku z tym druki roszczeń nie są wymagane. Obecnie Wykonawca nie wymaga dostarczania druków zgłoszenia, proces został uproszczony na korzyść Klienta.   Wystarczy dokumentacja potwierdzająca zajście zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu klauzuli nr 13 Załącznika nr 1 do SIWZ z generowanie wniosku o wypłatę świadczenia (…) na generowanie wniosku o wypłatę świadczenia lub dokonywanie zgłaszanie świadczeń elektronicznie bez konieczności wypełniania druku papierowego wraz z możliwością załączenia dokumentacji potwierdzającej prawo do świadczenia i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SIWZ, klauzula nr 13

Z uwagi na uproszczenie procesu zawarcia ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego następującej funkcji:

-      generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację

bądź o zmianę treści zapisu na następującą:

-generowanie (....) poświadczenia odejścia (wystąpienia) z grupy

Wykonawca potwierdza, że wystarczającym jest, aby w systemie elektronicznej obsługi polis oznaczony był fakt odejścia (wystąpienia) osoby z grupy. Zamawiający nie musi generować żadnego dokumentu, aby osoba odchodząca z grupy mogła zawrzeć ubezpieczenie kontynuowane. Zamawiający może jednak taki dokument wygenerować, ponieważ dostarczany przez Wykonawcę system elektronicznej obsługi polisy umożliwia wydruk "Odejścia z grupy". W celu zawarcia ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego osoba, która odeszła z grupy, składa wniosek w dowolnie wybranym przez siebie oddziale Wykonawcy na terenie całej Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu klauzuli nr 13 Załącznika nr 1 do SIWZ z generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację na generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację lub generowanie poświadczenia odejścia (wystąpienia) z grupy (…) i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na rzetelne przygotowanie oferty, po otrzymaniu odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o dosłanie Załącznika nr 2a (struktura wiekowo-płciowa WiDów).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na przesłanie Załącznika nr 2a do SIWZ i jedocześnie zmienia treść pkt. 2 Załącznika do SIWZ z:

„szacowana liczba osób, które mogą skorzystać z ubezpieczenia to 636 osób i jest to liczba aktualnie ubezpieczonych wg stanu na dzień 31.12.2018r.

(informację o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie zatrudnionych pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2 oraz zaś o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie ubezpieczonych współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2a

na

 szacowana liczba osób, które mogą skorzystać z ubezpieczenia to 636 osób i jest to liczba aktualnie ubezpieczonych wg stanu na dzień 31.12.2018r.

(informację o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie zatrudnionych pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2”.

Pytanie 7

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 5 – Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie / doprecyzowanie, co ma być podstawą do wyliczenia 1% osób powyżej 70 roku życia – ogólna liczba aktualnie zatrudnionych, czy liczba osób powyżej 70 roku życia? Jeśli to drugie – kto będzie decydował o zamknięciu listy osób? Czy będzie tu miała zastosowanie zasada pierwszeństwa, czy jakaś inna?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą do wyliczenia 1 % osób powyżej 70 roku życia jest ogólna liczba aktualnie zatrudnionych i dotyczy jedynie pracowników obecnie ubezpieczonych.

 

Pytanie 8

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 6 – wskazany punkt określa szczegółowo zasady postępowania wobec przyjętych do umowy pracowników, którzy przekroczyli 70 rok życia. Jak postępować z innymi osobami, które zgodnie z punktem 5 mogą być objęte umową pomimo przekroczenia 70 roku życia (współmałżonkowie)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku współmałżonków do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 70 roku życia,  a odpowiedzialność Wykonawcy kończy się w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego współmałżonka 70 lat.

Pytanie 9

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 14 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pod pojęciem „dotychczas ubezpieczonych partnerów życiowych” rozumieć należy partnerów życiowych objętych aktualną umową ubezpieczenia funkcjonującą u Zamawiającego (przed rozstrzygnięciem niniejszego postepowania przetargowego), którzy przystąpią w okresie pierwszych 3 miesięcy trwania nowej umowy z zachowaną ciągłością opłaty składki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „dotychczas ubezpieczonych partnerów życiowych” rozumieć należy partnerów życiowych objętych aktualną umową ubezpieczenia funkcjonującą u Zamawiającego (przed rozstrzygnięciem niniejszego postepowania przetargowego), którzy przystąpią w okresie pierwszych 3 miesięcy trwania nowej umowy z zachowaną ciągłością opłaty składki.

Pytanie 10

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 29 – Czy Zamawiający byłby skłonny zaakceptować maksymalny poziom składki na poziomie 7 zł od 1.000 zł sumy ubezpieczenia – przy pozostawieniu pozostałych parametrów zgodnie z SOPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby maksymalna składka w przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia wynosiła 7 złotych od każdego 1.000 zł sumy ubezpieczenia – przy pozostawieniu pozostałych parametrów ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego bez zmian i jednocześnie modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 29.

Pytanie 11

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 30, wiersz 30 – Wykonawca uprzejmie prosi o wskazanie wysokości oczekiwanej sumy ubezpieczenia dla ryzyka „poważne zachorowania dziecka ubezpieczonego”. Jednocześnie w związku z tym, iż w ryzyku wystąpienia ciężkiego zachorowania dziecka ubezpieczonego u Wykonawcy zakres chorób jest zróżnicowany pod względem ich ciężkości i częstości występowania, czy Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń traktować jako podstawową sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiego zachorowania dziecka?

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość oczekiwanej sumy ubezpieczenia dla ryzyka „poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego” wynosi 5.000zł i dopuszcza, aby ta kwota stanowiła podstawową sumę ubezpieczenia, od której będą wyliczane kwoty świadczeń uzależnione od rodzaju ciężkiego zachorowania. wyraża zgodę na to, aby maksymalna składka w przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia i jednocześnie modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 30.

Pytanie 12

SOPZ, Dział „Definicje” – czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć jako równoważną następującą definicję wypadku komunikacyjnego?

wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:

a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubez­pieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obo­wiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,

b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poru­szania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakła­dowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,

c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrz­nego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastą­piło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszuki­wania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Wykonawcę definicji wypadku komunikacyjnego.

Pytanie 13

SOPZ, Dział „Definicje”, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – czy Wykonawca może założyć, że w związku z istnieniem klauzuli fakultatywnej nr 2 w zakresie obligatoryjnym mogą obowiązywać w pełni jego ogólne warunki (w szczególności dotyczące określonych w nich wyłączeń i ograniczeń), przy czym nie będzie to dodatkowo punktowane?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje, że mogą obowiązywać w pełni ogólne warunki Wykonawcy również dotyczące określonych w nich wyłączeń i ograniczeń.

Pytanie 14

SOPZ, Dział „Definicje” – we wskazanym dziale Zamawiający opisał szczegółowo zasady dotyczące poważnego zachorowania ubezpieczonego oraz dziecka ubezpieczonego, brak jest natomiast opisu poważnego zachorowania małżonka ubezpieczonego.. W związku z tym Wykonawca uprzejmie pyta, czy zapis o poważnym zachorowaniu małżonka w tabeli punktu 30 działu „Zakres i warunki minimalne” jest omyłką pisarską, a jeśli „nie” – to czy w związku z brakiem opisu w dziale „definicje” można założyć, że wszelkie parametry tego ryzyka będzie określała oferta Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dotyczące poważnego zachorowania małżonka nie zostały opisane w SOPZ, dział „Definicje” i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 SIWZ o następującą treść:

 

§   poważne zachorowanie małżonka Ubezpieczonego - zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie co najmniej następujących chorób:

- anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne  leczenie choroby naczyń wieńcowych – by – pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi lub podczas wykonywania obowiązków służbowych,  zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, utrata kończyn wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, paraliż, choroba Alzheimera,  śpiączka, całkowita utrata mowy,

za które Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń. Zamawiający dopuszcza definicje w/w chorób zgodnie z OWU Wykonawcy.

Pytanie 15

SOPZ, Dział „Definicje”,  karta / ryczał lekowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni warunki SOPZ wydając uprawnionemu ubezpieczonemu kartę bezgotówkową służącą do odbioru produktów aptecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunki SOPZ w zakresie karta / ryczałt lekowy wydając uprawnionemu ubezpieczonemu kartę bezgotówkową służącą do odbioru produktów aptecznych.

Pytanie 16

SOPZ, Dział „klauzule fakultatywne” punkt 6 – Wykonawca prosi o uzasadnienie zapisu dot. skrócenia pobytu w szpitalu do 1 dnia w wyniku choroby w sytuacji, gdy warunek ten został wcześniej określony jako obligatoryjny w ramach definicji „pobytu w szpitalu”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w SOPZ, dział „Definicje” w opisie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu nastąpiła omyłka. Definicja świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu brzmi następująco:

§  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu – świadczenie za pobyt w szpitalu winno być wypłacone od pierwszego dnia pobytu w szpitalu z tym, że świadczenie będzie wypłacone za pobyt trwający co najmniej 2 dni w przypadku choroby i co najmniej 1 dzień w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Za dzień pobytu w szpitalu uważa się każdy dzień wg daty kalendarzowej, w którym Ubezpieczony  przebywał w szpitalu, w tym dzień przyjęcia i dzień wypisu ze szpitalu. Maksymalna ilość dni pobytu w szpitalu, za które przysługuje świadczenie nie może być mniejsza niż 120 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za pobyt ubezpieczonego w szpitalu, co najmniej w krajach należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.

W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie klauzuli nr 6 dot. skrócenia pobytu w szpitalu do 1 dnia w wyniku choroby. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 17

Załącznik nr 3 Wzór umowy § 2 pkt 4 Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia. -  Czy Zamawiający zgodzi się aby w/w zapisy nie odnosiły się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania początku odpowiedzialności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby zapisy § 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 Wzór umowy nie odnosiły się do pierwszej składki.  

Pytanie 18

Załącznik nr 1 Pkt 4 Jeżeli do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy – Zamawiający zobowiązuje się, na wniosek Wykonawcy, do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego - Wykonawca prosi o doprecyzowanie co należy rozumieć przez stwierdzenie „Zamawiający zobowiązuje się, na wniosek Wykonawcy, do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza taką sytuację, że w przypadku gdyby do ubezpieczenia przystąpiło mniej niż 50% obecnie ubezpieczonych Wykonawca ma możliwość z wystąpieniem o wypowiedzenie umowy.  

 

 

Sprostowanie:

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Utawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy, pkt. 11:

 

było:

Wariant

Cena jednostkowa miesięczna składka za jedną ubezpieczoną osobę

Ilość składek miesięcznych

Przewidywana ilość osób ubezpieczonych

Cena łączna- łączna składka ubezpieczeniowa w złotych

0

1

2

3

4= 1x2x3

I

……………………

24

350

……………………

II

……………………

24

200

……………………

Cena łączna za zamówienie:

 

……………………

 

jest:

Wariant

Cena jednostkowa miesięczna składka za jedną ubezpieczoną osobę

Ilość składek miesięcznych

Przewidywana ilość osób ubezpieczonych

Cena łączna- łączna składka ubezpieczeniowa w złotych

0

1

2

3

4= 1x2x3

I

……………………

24

636

……………………

Cena łączna za zamówienie:

 

……………………

W załączeniu Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy.

 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 540010045-N-2019

z dnia 16-01-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 502060-N-2019

Data: 11/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6,

99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III,   Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 2. zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

W ogłoszeniu powinno być: 2. zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 50 000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:
-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),
-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540010045-N-2019 z dnia 16.01.2019r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa grupowego ubezpieczenia pracowników ZOZ w Łęczycy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Ogłoszenie nr 502996-N-2019

z dnia 11.01.2019r.

 

usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:  Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233 tel. (42) 637–77–96÷98, fax. (42) 637–77–99 e–mail: broker@merydian.pl Strona internetowa: www.merydian.pl Dni i godziny pracy pełnomocnika: poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00 REGON 472042317, NIP 725-17-06-712, KRS 0000048205

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:  Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA:  nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :  Tak

www.merydian.pl oraz www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak

www.merydian.pl oraz www.zozleczyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  Nie ,   nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie : Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak

Inny sposób:   Składanie oferty odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres: „MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233

Adres:   99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-2/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  tylko jednej części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin.

 

II.5) Główny kod CPV: 66511000-5

Dodatkowe kody CPV:

66512100-3

66512210-7

66512220-0

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  24

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :  Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta winna zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby nie będące aktualnie uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca winien załączyć odpis pełny z właściwego rejestru.

3. W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu.

5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w tym oświadczeniu informacje o podwykonawcach.

6. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie relacji Wykonawca – Zamawiający - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

- cena: 80%

- zakres ubezpieczenia: 20%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :  Tak

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne warunki umowy w spawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-21, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia :  Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :   polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502996-N-2019 z dnia 11.01.2019r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Zał. nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia,
- Zał. nr 2 - Struktura zatrudniania,
- Zał. nr 3 - Wzór umowy,
- Zał. nr 4 - Formularz ofertowy,
- Zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
- Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- Zał. nr 7 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
- Zał. nr 8 - Oświadczenie Wykonawca w sprawie relacji Wykonawca – Zamawiający.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa i produktów mięsnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 502060-N-2019

z dnia 11.01.2019r.

 

dostawa mięsa i produktów mięsnych

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:  Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):  Tak,       www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  Tak,         www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:  Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie:  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Tak

Inny sposób:    pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:      99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-1/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:    Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:      wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:   bez ograniczeń

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów spożywczych w postaci mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiowego oraz produktów mięsnych z nich pochodzących w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 8a i 8b do SIWZ.

Przedmiot przetargu określony został następująco:

zadanie 1 – mięso i produkty mięsne - wg zestawienia z załącznika nr 8a,

zadanie 2 – drób - wg zestawienia z załącznika nr 8b.

W cenę jednostkową mają być wkalkulowane wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z zakupem i dostawą towaru do magazynu Kuchni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. Zamówiony towar należy dostarczać nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w ilości i asortymencie zgodnym ze składanymi zamówieniami cząstkowymi. Dostawy powinny odbywać się nie później niż 24 godziny od chwili zgłoszenia zamówienia, loco magazyn Kuchni Zamawiającego, na koszt i ryzyko sprzedającego.

 

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w sytuacjach, gdy wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem postępowania. Zakres dodatkowych zamówień nie powinien przekroczyć 20% całości zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dostawę w wysokości wynikającej z cen jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej oraz ilości dostarczonego towaru.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach:   12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2. zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. wykaz dostaw (o wartościach nie niższych niż planowane do zaoferowania) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3 do SIWZ),

b) dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a) opis sposobu przechowywania i dystrybucji towaru. pozostającego w ofercie Wykonawcy,

b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że warunki produkcji, przechowywania i dystrybucji towaru

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium:
Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 6 500,-zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset).

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1 – 5 000,-zł

Zadanie 2 – 1 500,-zł

Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:  Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

- cena :    60%

- jakość:  40%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  Tak

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,

b) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

c) zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT itp.) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży, Zmiana cen wynikająca ze zmiany obciążeń publiczno-prawnych nie wymaga aneksowania do umowy,

d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych właściwościach po cenie jednostkowej nie wyższej niż przedstawiono w ofercie przetargowej,

e) zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny - w ramach tej samej grupy.

f) istotnych (nie mniejszych niż 5%) zmian cen rynkowych dostarczanych towarów, każda ze stron ma prawo wystąpienia o zmianę cen we wzajemnym rozliczeniu.

 

2. Każda zmiana postanowień umowy w zakresie określonym w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:  nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:  nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-22, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia: Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1,   Nazwa:  Zadanie 1

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  mięso wołowe i wieprzowe oraz produkty mięsne pochodzące z mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiowego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

4) Czas trwania lub termin wykonania:    okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

- cena :    60%

- jakość:  40%

 

Część nr 2,   Nazwa:  Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  drób

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

4) Czas trwania lub termin wykonania:    okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

- cena :    60%

- jakość:  40%

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502060-N-2019 z dnia 11.01.2019r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 7
- Tabela asortymentowo-ilościowa dot. dostawy mięsa i wędlin Zał. nr 8a,
- Tabela asortymentowo-ilościowa dot. dostawy drobiu Zał. nr 8b,
- Zestawienie zawartości surowców i wartości odżywczych produktów Zał. nr 8c.

 

Zawiadomienie o wynikach

 

 

 

Łęczyca,  31  grudnia 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 41/2018/QZ z dnia 14.12.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.12.2018r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

 

I.     Szpital św. Faustyny Kowalskiej:

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Bogdańska-Trykacz,

2.Praktyka Lekarska Aneta Sztyler,

3.Usługi Anestezjologiczne B.Kowalczyk,

4.Usługi Medyczne Marina Błaszczyk.

5. Prywatna Praktyka Lekarska Aneta Gorczowska,

6. Katarzyna Woźniak Indywidualna Praktyka Lekarska.

 

Oddział Wewnętrzny I:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Zofia Jodłowska - Mitas,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dawid Teodorczyk.

 

Oddział Wewnętrzny II:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Dawid Grochala,

2. Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski.

 

Oddział Dziecięcy:

 1. Prywatna Praktyka lekarska Agata Ignaczak,

 

Oddział Noworodków:

1. Prywatny Gabinet Pediatryczny Paweł Dźwinacki,

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Łukasz Michalak,

 2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska chirurg Wiesław Woźniak,

 3.  Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Balcerczak,

 4.  Specjalistyczne Porady Lekarskie Tomasz Jankowski,

 5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz,

 

II.Przychodnia Specjalistyczna:

 

Poradnia Okulistyczna:

1.Prywatny Gabinet Okulistyczny Małgorzata Bloch,

2. Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Szkudlarek – Krupa.

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                              lek. med. Krzysztof Kołodziejski

 

 

 

Łęczyca, 24  grudnia 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 41/2018/QZ z dnia 14.12.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14.12.2018r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

I.     Przychodnia Specjalistyczna – ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

- Poradnia Chorób Naczyń:

1.Maciej Orłowski

- Poradnia Urologiczna:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Śliwiński

- Poradnia Zdrowia Psychicznego:

1. Specjalista Psychiatra Agnieszka Tajchman,

2. „MENS SANA” Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Artur Antczak,

3. AEQUILIBRIUM Gabinet Psychoterapeutyczny Ewa Pawłowska.

- Poradnia Neurochirurgiczna:

1. Gabinet Lekarski prof. dr hab. n. med. Lech Polis.

- Poradnia Okulistyczna:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Anna Lewandowska

- Poradnia Grużlicy i Chorób Płuc:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Wojtczak – Grzybowska,

- Poradnia Paliatywnia i walki z bólem:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska,

- Hospicjum Domowe:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska,

 

II.    Szpital św. Faustyny Kowalskiej:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Życińska,

- Oddział Wewnętrzny I:

1. Prywatny Gabinet Internistyczny Piotr Koziński,

2. Michał Simiera Indywidualna Praktyka Lekarska

- Oddział Dziecięcy:

1. NEOPED Grzegorz Filip Nowicki,

2. Prywatna Praktyka Lekarska Marta Janicka-Szczepaniak Firma Handlowo-Usługowa „MAR-JAN”, 3. 3.WITOMED ŁABĘDZCY sp. j.,

 

III. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracownia USG:

 1. Praktyka Lekarska Łukasz Trębiński,

 2. Olga Zarzycka,

 3. Praktyka Lekarska Katarzyna Olejniczak,

 4. Małgorzata Gaduła, Praktyka Lekarska Bartosz Kałdoński,

 5. Indywidualna Praktyka Lekarska Przemysław Grygielski,

 6. Praktyka Lekarska Magdalena Wolska,

 7. Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Brożyński

 8. Małgorzata Gaduła

 

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                            lek. med. Krzysztof Kołodziejski

Ogłoszenie o wyniku postępowanie - unieważnienie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE

 

dot.: dostawy energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie nr 500304219-N-2018  

z dnia 20-12-2018 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak

Numer ogłoszenia: 650682-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540,

ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny:  ZOZ.ZP.391-20/18

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia była dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego znajdujących się w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oszacowano na 1056 MWh w taryfie B23, moc zamówiona 220 kW w sezonie zimowym i 200 kW w sezonie letnim.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:  nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie zostało unieważnione:  TAK

 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowania zamówienia do ceny złożonej oferty, w związku z tym postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dn. 20.12.2018

h

Zawiadomienie o nieprzyjętych ofertach

 

Łęczyca, 18 grudnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE  O  OFERTACH NIEPRZYJĘTYCH

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 32/2018/QZ z dnia 23.10.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23.10.2018r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r., nieprzyjęte zostały oferty:

 

 

I.     Szpital św. Faustyny Kowalskiej:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, świadczenia lekarskie:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Życińska,

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Bogdańska - Trytkacz,

3. Praktyka Lekarska Aneta Sztyler,

4. Usługi Anestezjologiczne B.Kowalczyk,

5. Usługi Medyczne Marina Błaszczyk.

 

- Oddział Chirurgiczny, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Balcerczak,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska chirurg Wiesław Woźniak,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz,

4. Specjalistyczne Porady Lekarskie Tomasz Jankowski,

5. Gabinet Lekarski dr n. med. Janusz Sztompka,

6. Gabinet Lekarski lek. Andrzej Wrutniak.

 

- Oddział Dziecięcy, świadczenia lekarskie:

1. Prywatna Praktyka Lekarska Agata Ignaczak,

2. NEOPED Grzegorz Filip Nowicki,

3. Prywatna Praktyka Lekarska Marta Janicka – Szczepaniak FHU „MAR-JAN”,

4. WITOMED  ŁABĘDZCY.

 

- Oddział Noworodków, świadczenia lekarskie:

1. Prywatny Gabinet Pediatryczny Paweł Dźwinacki,

 

- Oddział Laryngologiczny, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Mariola Zagor,

 

- Oddział Wewnętrzny I, świadczenia lekarskie:

1. Michał Simiera Indywidualna Praktyka Lekarska,

2. Prywatny Gabinet Lekarski lek. Zofia Jodłowska – Mitas,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Koziński

 

- Oddział Wewnętrzny II, świadczenia lekarskie:

1. Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski,

2. Praktyka Lekarska Patrycja Kaźmierczak,

3. Indywidualna Praktyka Lekarska Dawid Grochala

 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Balcerczak,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska chirurg Wiesław Woźniak,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz,

4. Specjalistyczne Porady Lekarskie Tomasz Jankowski,

5. Łukasz Michalak – Indywidualna Praktyka Lekarska,

6. Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Ignaczewski.

 

II.   Przychodnia Specjalistyczna – ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

- Poradnia Chorób Naczyń:

1.Maciej Orłowski,

 

- Poradnia Neurologiczna:

1.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska specjalista neurolog Adam Twarkowski,

 

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Wojtczak – Grzybowska,

 

- Poradnia Neurochirurgiczna:

1. Gabinet Lekarski prof. dr hab. n. med. Lech Polis,

 

- Poradnia Okulistyczna:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Anna Lewandowska,

2. Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Szkudlarek – Krupa,

3. Prywatny Gabinet Okulistyczny Małgorzata Bloch.

 

- Poradnia Urologiczna:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Śliwiński

 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego:

1. Specjalista Psychiatra Agnieszka Tajchman,

2. MENS SANA Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska- Artur Antczak,

3. AEQUILIBRIUM Gabinet Psychoterapeutyczny Ewa Pawłowska.

 

- Poradnia Medycyny Paliatywnej i Walki z Bólem:

1.Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska,

 

- Hospicjum Domowe:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska.

 

III. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

1.    Praktyka Lekarska Łukasz Trębiński,

2.    Olga Zarzycka,

3.    Praktyka Lekarska Katarzyna Olejniczak,

4.    Małgorzata Gaduła,

5.    Praktyka Lekarska Bartosz Kałdoński,

6.    Indywidualna Praktyka Lekarska Przemysław Grygielski,

7.    Praktyka Lekarska Magdalena Wolska,

8.    Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Brożyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

         mgr Joanna Pawłowska                                                       lek. med. Krzysztof Kołodziejski

      (SOR, Oddział Chirurgiczny)

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach

 

Łęczyca, 14  grudnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 32/2018/QZ z dnia 23.10.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23.10.2018r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

 

I.     Przychodnia Specjalistyczna – ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

- Poradnia Chorób Naczyń:

1.Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Andrzej Kling, 94-109 Łódź, ul. Burzliwa 29;

 

- Poradnia Urologiczna:

1. Gabinet Urologiczny, ul. Kilińskiego 11, 99-100 Łęczyca;

 

- Poradnia Medycyny Sportowej:

1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz, Borki 38E, 99-100 Łęczyca;

 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego:

1. Beata Pakuła, os. Wyzwolenia 8/148, 62-700 Turek;

 

II.    Szpital św. Faustyny Kowalskiej:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, świadczenia pielęgniarskie:

1. ESKAMED Sebastian Kuźmiński, ul. Wyszyńskiego 6/27, 99-300 Kutno,

2. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Kołodziejska, Leszno 23, 99-300 Kutno,

3. Praktyka Pielęgniarska Iwona Orzechowska, ul. Telefoniczna 18/20, 95-100 Emilia.

 

- Oddział Laryngologiczny, świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

1. Praktyka pielęgniarska Agnieszka Górska, Okoleniec 18, 62-650 Kłodawa,

2. Teresa Batarowicz, Wilczkowice Nad Szosą 17, 99-100 Łęczyca,

3. Prywatny Gabinet Laryngologiczny Grzegorz Makarowicz, ul. PCK 8, 62-600 Koło.

 

- Oddział Chirurgiczny, świadczenia lekarskie:

1. Gabinet Lekarski Andrzej Grzegorzewski, ul. Podchorążych 73, 94-234 Łódź,

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Piotr Pierzchała, ul. Wyszyńskiego 61/33, 94-047 Łódź,

 

- Oddział Wewnętrzny I, świadczenia lekarskie:

1. Praktyka Lekarska Ewa Grabska, ul. Łokietkówny 7/8, 92-418 Łódź.

 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy, świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

1. Praktyka Lekarska Patrycja Kaźmierczak, ul. Pienista 51E/16, 99-109 Łódź,

2. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sylwia Cichacz, Wargawka Młoda 30, 99-335 Witonia,

3. Grzegorz Malec, Sokołowo 56, 62-600 Koło,

4. Wioletta Gawłowska, Aleja 1000-lecia 16A, 62-650 Kłodawa,

5. Prywatna Praktyka Pielęgniarska Teresa Augustyniak, ul. Belwederska 79A/96, 99-100 Łęczyca,

6. Iwona Kołodziejska, ul. Bierzwieńska 3, 62-650 Kłodawa.

 

III. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracownia USG:

1.    Prywatny Gabinet Pediatryczny Paweł Dźwinacki, ul. Morcinka 15, 99-300 Kutno

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

         mgr Joanna Pawłowska                                                       lek. med. Krzysztof Kołodziejski

      (Poradnia Medycyny Sportowej, SOR,

Oddział Chirurgiczny)

 

 

 

Umowy o świadczenie usług zdrowotnych będzie można podpisywać od dnia 24  grudnia  2018r.

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (pok. nr 20 – mgr Monika Staruszkiewicz).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.:          postępowania nr ZOZ.ZP.391-15/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 tekst jednolity) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy" zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie

W końcowej fazie postępowania ustalono, że w trakcie jego przygotowywania oraz działając w jego toku popełniono błędy, które spowodowały, że postępowanie to jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie postępowania i zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dn. 14.12.2018

 

Zawiadomienie o wynikach AOS, POZ, PD

Zawiadomienie o wynikach NPL

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa drobnego sprzętu med dla ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 654984-N-2018

z dnia 3.12.2018r.

 

dostawa drobnego sprzętu medycznego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :  Tak       www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak       www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :   Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6