Zawiadomienie o nieprzyjętych ofertach

 

Łęczyca, 18 grudnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE  O  OFERTACH NIEPRZYJĘTYCH

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 32/2018/QZ z dnia 23.10.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23.10.2018r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r., nieprzyjęte zostały oferty:

 

 

I.     Szpital św. Faustyny Kowalskiej:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, świadczenia lekarskie:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Życińska,

2. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Bogdańska - Trytkacz,

3. Praktyka Lekarska Aneta Sztyler,

4. Usługi Anestezjologiczne B.Kowalczyk,

5. Usługi Medyczne Marina Błaszczyk.

 

- Oddział Chirurgiczny, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Balcerczak,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska chirurg Wiesław Woźniak,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz,

4. Specjalistyczne Porady Lekarskie Tomasz Jankowski,

5. Gabinet Lekarski dr n. med. Janusz Sztompka,

6. Gabinet Lekarski lek. Andrzej Wrutniak.

 

- Oddział Dziecięcy, świadczenia lekarskie:

1. Prywatna Praktyka Lekarska Agata Ignaczak,

2. NEOPED Grzegorz Filip Nowicki,

3. Prywatna Praktyka Lekarska Marta Janicka – Szczepaniak FHU „MAR-JAN”,

4. WITOMED  ŁABĘDZCY.

 

- Oddział Noworodków, świadczenia lekarskie:

1. Prywatny Gabinet Pediatryczny Paweł Dźwinacki,

 

- Oddział Laryngologiczny, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Mariola Zagor,

 

- Oddział Wewnętrzny I, świadczenia lekarskie:

1. Michał Simiera Indywidualna Praktyka Lekarska,

2. Prywatny Gabinet Lekarski lek. Zofia Jodłowska – Mitas,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Koziński

 

- Oddział Wewnętrzny II, świadczenia lekarskie:

1. Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski,

2. Praktyka Lekarska Patrycja Kaźmierczak,

3. Indywidualna Praktyka Lekarska Dawid Grochala

 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy, świadczenia lekarskie:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Balcerczak,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska chirurg Wiesław Woźniak,

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Staruszkiewicz,

4. Specjalistyczne Porady Lekarskie Tomasz Jankowski,

5. Łukasz Michalak – Indywidualna Praktyka Lekarska,

6. Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Ignaczewski.

 

II.   Przychodnia Specjalistyczna – ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

- Poradnia Chorób Naczyń:

1.Maciej Orłowski,

 

- Poradnia Neurologiczna:

1.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska specjalista neurolog Adam Twarkowski,

 

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc:

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Wojtczak – Grzybowska,

 

- Poradnia Neurochirurgiczna:

1. Gabinet Lekarski prof. dr hab. n. med. Lech Polis,

 

- Poradnia Okulistyczna:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Anna Lewandowska,

2. Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Szkudlarek – Krupa,

3. Prywatny Gabinet Okulistyczny Małgorzata Bloch.

 

- Poradnia Urologiczna:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Śliwiński

 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego:

1. Specjalista Psychiatra Agnieszka Tajchman,

2. MENS SANA Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska- Artur Antczak,

3. AEQUILIBRIUM Gabinet Psychoterapeutyczny Ewa Pawłowska.

 

- Poradnia Medycyny Paliatywnej i Walki z Bólem:

1.Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska,

 

- Hospicjum Domowe:

1. Prywatny Gabinet Lekarski Hanna Kalaczyńska.

 

III. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

1.    Praktyka Lekarska Łukasz Trębiński,

2.    Olga Zarzycka,

3.    Praktyka Lekarska Katarzyna Olejniczak,

4.    Małgorzata Gaduła,

5.    Praktyka Lekarska Bartosz Kałdoński,

6.    Indywidualna Praktyka Lekarska Przemysław Grygielski,

7.    Praktyka Lekarska Magdalena Wolska,

8.    Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Brożyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

         mgr Joanna Pawłowska                                                       lek. med. Krzysztof Kołodziejski

      (SOR, Oddział Chirurgiczny)

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.:          postępowania nr ZOZ.ZP.391-15/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 tekst jednolity) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy" zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie

W końcowej fazie postępowania ustalono, że w trakcie jego przygotowywania oraz działając w jego toku popełniono błędy, które spowodowały, że postępowanie to jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie postępowania i zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dn. 14.12.2018

 

Zawiadomienie o wynikach AOS, POZ, PD

Zawiadomienie o wynikach NPL

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa drobnego sprzętu med dla ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 654984-N-2018

z dnia 3.12.2018r.

 

dostawa drobnego sprzętu medycznego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :  Tak       www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak       www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :   Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-15/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: bez ograniczeń

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów medycznych w postaci drobnego sprzętu medycznego (tzw. jednorazowego) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załącznikach do SIWZ.

 

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

33141200-2

33171000-9

33141110-4

33141000-0

33199000-1

33141100-1

33141411-4

33141420-0

33141310-6

33141220-8

33124131-2

33141112-8

33141121-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w sytuacjach, gdy wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na sprzęt medyczny objęty zamówieniem z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Przewiduje się, że zakres dodatkowych zamówień nie przekroczy 2% całości zamówienia.

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp : Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

4. Oświadczenie o pozostawaniu lub jego braku wykonawcy w określonych relacjach z Zamawiającym i innymi osobami z jego strony.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2. Zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3. Wykaz dostaw (o wartościach nie niższych niż planowane do zaoferowania) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3),

2. Dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia spełniania wymagań dot. jakości zaoferowanych produktów i ich użyteczności Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania,

2) deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 22 500,00-zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

-zadanie 1 – 400,-zł

zadanie 2 – 1 500,-zł

zadanie 3 – 1 600,-zł

zadanie 4 – 20,-zł

zadanie 5 – 30,-zł

zadanie 6 – 500,-zł

zadanie 7 – 1 600,-zł

zadanie 8 – 2 500,-zł

zadanie 9 – 450,-zł

zadanie 10 – 100,-zł

zadanie 11 – 2 500,-zł

zadanie 12 – 3 000,-zł

zadanie 13 – 2 500,-zł

zadanie 14 – 400,-zł

zadanie 15 – 150,-zł

zadanie 16 – 400,-zł

zadanie 17 – 50,-zł

zadanie 18 – 1 800,-zł

zadanie 19 – 100,-zł

zadanie 20 – 150,-zł

zadanie 21 – 1 300,-zł

zadanie 22 – 400,-zł

zadanie 23 – 500,-zł

zadanie 24 – 550,-zł

Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Pzp

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Nie

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej :  Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :   Tak

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,

2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

3) zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży,

4) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,

5) zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny - w ramach tej samej grupy.

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:   nie dotyczy

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-18, godzina: 12:00,

krócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia : Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :  polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1,   Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cewniki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 2,   Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 3,   Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 4,   Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 5,   Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 6,   Nazwa: Zadanie 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Urządzenia do elektrokardiografii

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33123200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 7,   Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Jednorazowe, niechemiczne art. medyczne i hematolog.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 8,   Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odzież medyczna i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 9,   Nazwa: Zadanie 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opatrunki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 10,   Nazwa: Zadanie 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Skalpele i noże chirurgiczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141411-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 11,   Nazwa: Zadanie 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rękawice chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 12,   Nazwa: Zadanie 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Strzykawki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141310-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 13,   Nazwa: Zadanie 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kaniule i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141220-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 14,   Nazwa: Zadanie 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141300-3,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 15,   Nazwa: Zadanie 15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 16,   Nazwa: Zadanie 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 17,   Nazwa: Zadanie 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 18,   Nazwa: Zadanie 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 19,   Nazwa: Zadanie 19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 20,   Nazwa: Zadanie 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Plastry

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 21,   Nazwa: Zadanie 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 22,   Nazwa: Zadanie 22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 23,   Nazwa: Zadanie 23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

Część nr: 24,   Nazwa: Zadanie 24

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:       Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

cena :   95%

termin dostawy:  3%

termin płatności : 2%

 

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 654984-N-2018 z dnia 3.12.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 9

-      Tabele asortymentowo-ilościowe (zał. nr 10 do SIWZ)

 

Informacja z otwarcia ofert - dostawa energii el. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 3.12.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

435 350,00-zł;

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1

Energa Obrót SA

al. Grunwaldzka 472

80-309  Gdańsk

561 895,49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21 dni

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia  3.12.2018r.

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa odczynników do badań immunochemicznych

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa odczynników
do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał ofertę Firmy: bioMerieux z siedzibą pod adresem: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J.Zajączka 9.

 

Ofertę tę uznano jako najkorzystniejszą, ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 23.11.2018r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

            Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki:

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

 

 

Łęczyca, dnia 21.11.2018r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 650682-N-2018

z dnia 20.11.2018r.

 

dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny :  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.4) KOMUNIKACJA:  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :  Tak    www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak    www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-20/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych :  Zamówienie podzielone jest na części:  Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego znajdujących się w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oszacowano na 1056 MWh w taryfie B23, moc zamówiona 220 kW w sezonie zimowym i 200 kW w sezonie letnim. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

 

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:   miesiącach:  12

data rozpoczęcia: 2019-01-01  lub zakończenia: 2019-12-31

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :  Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :  Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zgodna z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz umowy na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

3. zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

4. wykaz dostaw (o wartościach nie niższych niż planowane do zaoferowania) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 2. dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

 

Informacja na temat wadium :

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 7 000,-zł (słownie złotych: siedem tysięcy). Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  NIE

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej :  Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena oferty:  100%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :  Tak

IV.4) Licytacja elektroniczna

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,

b) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu,

c) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy na skutek zmiany podatku akcyzowego. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :   polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 650682-N-2018 z dnia 20.11.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:
-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn.

dostawa odczynników do badań immunochemicznych
na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 26.10.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24

2.     kwota brutto jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi  461 600,00 zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena zakupu odczynników

brutto

 

[zł]

Koszty dzierżawy analizatorów

 

[zł]

Termin dostarczania odczynników

 

[dni]

Termin

płatności

 

 

[dni]

1

bioMerieux Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518  Warszawa

449 376,33

9 741,60

4

30

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia  31.10.2018r.

 

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 

ZAWIADOMIENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r.

 

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – zarządzenie Dyrektora ZOZ + ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 – SWKO Oddziały szpitalne

Załącznik Nr 3 – formularz oferty szpital - lekarze

Załącznik Nr 4 – formularz oferty szpital - pielęgniarki

Załącznik Nr 5 – wzór umowy szpital - lekarze

Załącznik Nr 6 – wzór umowy szpital - pielęgniarki

Załącznik Nr 7 – SWKO Przychodnia Specjalistyczna AOS

Załącznik Nr 8 – formularz oferty AOS

Załącznik Nr 9 – wzór umowy AOS

Załącznik Nr 10 – SWKO Pracownie Diagnostyczne

Załącznik Nr 11 – formularz oferty PD

Załącznik Nr 12 – Wzór umowy patomorfologia

Załącznik Nr 13 – wzór umowy endoskopia

Załącznik Nr 14 – SWKO GOZ/NiŚOZ

Załącznik Nr 15 – formularz oferty GOZ/NiŚOZ

Załącznik Nr 16 – wzór umowy GOZ

Załącznik Nr 17 – wzór umowy NiŚOZ

Załącznik Nr 18 – SWKO ZPDO (RTG, USG, TK)

Załącznik Nr 19 – formularz oferty ZPDO

Załącznik Nr 20 – wzór umowy ZPDO

 

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert


 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Ogłoszenie o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

            Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na dostawę duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy popełniono omyłkę redakcyjną. Omyłka dotyczy ceny oferty złożonej przez firmę KONSULTANT IT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1.

 

Zamiast :         Cena brutto: 79 999,20-zł

                        Termin dostawy: do 26.110.2018r.

 

powinno być:   Cena brutto: 78 999,20-zł

                        Termin dostawy: do 26.10.2018r.

 

 

Omyłka nie wpływa na wynik postępowania, ani na wybór wykonawcy.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 22.10.2018r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa duplikatora płyt wraz z serwerem sterującym


 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

            Na podstawie zapisów w SIWZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał ofertę firmy: KONSULTANT IT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1.

 

Ofertę tę uznano jako najkorzystniejszą, ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. okresu gwarancji dostarczonego sprzętu i integracji

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 23.10.2018r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

            Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują odwołanie.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki:

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

 

 

Łęczyca, dnia 22.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - dostawa duplikatora płyt wraz z serwerem sterującym


 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn.

dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie zapisów w SIWZ zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 22.10.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota brutto jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  82 410,00-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

[zł]

Termin

dostawy

Okres

gwarancji

 

[miesiące]

Termin

płatności

 

[dni]

1

KONSULTANT IT Sp. z o.o.

ul. Romana Maya 1

61-371 Poznań

79999,20

do 26.110.2018r.

24

60

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Łęczyca, 22.10.2018r.

 

Wyjaśnienia SIWZ