Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

 

Łęczyca, dn. 12.11.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.:        postępowania pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, nr ogłoszenia w TED:  2019/S 168-410468 

 

W związku z trudnościami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem skrzynki oddawczej ePUAP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informujemy, iż ZOZ w Łęczycy posiada jedną skrzynkę odbiorczą na platformie ePUAP.

W przypadku pojawienia się adresu innego niż /ZOZleczyca/zamowienia oferty i inne dokumenty przetargowe proszę składać na adres, który ujawni się jako adres podawczy ZOZ w Łęczycy (np. /ZOZleczyca/skrytkaESP)

Każdy nadesłany dokument jest widoczny z pozycji odbierającego, czyli ZOZ w Łęczycy.

 

W oczekiwaniu na ofertę przetargową

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w Łęczycy


- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w ŁęczycyŁęczyca, dn. 25.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 23.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian 

- Sprostowanie w TED - 2019/S 200-486028 


Łęczyca, dn. 16.10.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 11.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian (link)

- Sprostowanie w TED - 2019-OJS187-454650-pl


Łęczyca, dn. 27.09.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)

Łęczyca, dn. 26.09.2019r.


Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)


Łęczyca, dn. 24.09.2019r.

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (link)


Łęczyca, dn. 13.09.2019r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 4)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy, nr ZOZ.ZP.391-13/19

 

W związku z wniesieniem odwołania wobec postanowień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy Zamawiający działając w trybie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postanowił przedłużyć termin składania ofert w tym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 18.09.2019r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. godz.1230 w miejscu opisanym w SWZ.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Innych zmian do specyfikacji nie wprowadza się.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 29.08.2019r.

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 21 sierpnia 2019 r. kopię odwołania wniesionego przez Wykonawcę: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
09-200 Sierpc, ul Bojanowska 2A

Treść odwołania w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załącznik:

- kopia odwołania


 

 

Łęczyca, dnia 23.08.2019r.

 

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. "Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)

Łęczyca, dn. 16.08.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 Łęczyca, dn. 9.07.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Łęczyca, dn. 3.07.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Łęczyca, dn. 26.06.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie,
- http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8c77e3e6-04e7-4163-94fd-b23abcdf8128

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 9

- Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-informacja z otwarcia 


Łęczyca, dn. 4.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektr. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy (link)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (link)Łęczyca, dn. 22.05.2019r

Informacja o wyniku postępowania przetargowego pn. "Wykonywanie badań laboratyrjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2018

Załącznik:
- Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert - Wykonywania badań lab. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 24.04.2019r.

Załączniki:
- Informacja z otwarcia ofert

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania


dot. postępowania nr ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 23.04.2019r.
Załączniki:
-
Ogłoszenie

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Wyjaśnienia SIWZ - Wykonywanie badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywania badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 536549-N-2019

z dnia 11.04.2019r.

 

wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 


Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 536549-N-2019 z dnia 11.04.2019r.

 

 

 

 

 

Załączniki:
- Ogłoszenie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki do SIWZ: nr 1, 3-8
- Załacznik do SIWZ: nr 2
- Załącznik do SIWZ: nr 9

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie dot. Zadania poz. 14

Wyjaśnienie

 

dot. postępowania nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. „dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” informuje, że w Załączniku nr 10 (Tabele asortymentowo-ilościowe) do SIWZ w Zadaniu 10 poz. 14 nastąpiła omyłka redakcyjna.

W kolumnie pn. „j.m.” w pozycji 14 zamiast zapisu: „szt.” zapisało się „opak (100 szt.)”.

Zapis taki powstał automatycznie z winy programu komputerowego i nastąpił samoistnie w dokumentacji przetargowej na ostatnim etapie redakcyjnym. Ilość powinna dotyczyć 3 300 szt. strzykawek 100ml.

Prosimy o uwzględnienie poprawki przy konstruowaniu oferty.

Jeżeli Wykonawcy nie są w stanie zmienić zapisów w jeż przygotowanej ofercie lub gdy oferta ta została wysłana po tym komunikacie, to Zamawiający uwzględni ją w swoich obliczeniach informując o tym Wykonawcę, który złożył ofertę.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Wyjaśnienia II SIWZ - dostawa drobnego sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:        postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Uwaga Pytającego:

W pytaniach zawartych w dniu 19.02.2019 nastąpiła omyłka pisarska. Zwracamy się z prośbą o ponowne udzielenie odpowiedzi. Wskazane pytania dotyczyły zadania numer 4, co słusznie Zamawiający zauważył w udzielonych odpowiedziach. Prosimy o ponowne ustosunkowanie się do poniższych pytań.

 

Pytanie 1:        Dot. zad. 4, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści filtr mechaniczny o filtracji klasy równoważnej HEPA 13,
o skuteczność przeciwbakteryjnej: 99,9999%, p/wirusowej: 99,9999 % o oprach 2,5 cm H20 przy 60 l/min, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1500 ml , przetrzeb martwa 96 ml, z nadrukowanej na opakowaniu filtra objętością, waga 49 g . Obecnie filtr ten jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 2:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści filtr o wadze 28 g, Obecnie taki filtr jest stosowany u Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 3:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Zamawiający wskazuje, iż filtr ma być stosowany u dzieci zatem warstwa nawilżająca będzie lepiej nawilżała drogi oddechowe pacjenta.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 4:        Dot. zad. 4, poz. 4

Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 wpisał skuteczności filtracji min 99,9999. Czy Zamawiający ma na myśli standardowo, filtrację bakteryjną i wirusową min 99,9999 %

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli 99,9999%

 

Pytanie 5:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Zamawiający wpisał hydrofobowy, zatem wg Naszej wiedzy oczekuje z wymiennikiem filtra.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli filtr z wymiennikiem.

 

Pytanie 6:        Dot.