Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odcz. immunochem. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 633467-N-2018

z dnia 12.10.2018r.

 

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych

na potrzeby Zespole Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :   Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :   Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :   Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny :  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA:

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :   Tak

www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :   Tak

www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  nie dotyczy

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie :   Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Inny sposób:    pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :   Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) :   nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 17/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :   Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:    Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: tylko jednej części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i dostarczenia przez Wykonawcę) do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy towaru w postaci odczynników do badań immunochemicznych. Rodzaj i ilości oznaczeń jaki Zamawiający zamierza przeprowadzić w okresie trwania umowy przedstawia załącznik nr 9a do SIWZ. Do powyższego zestawienia Wykonawca zaoferuje odpowiednie odczynniki, których spektrum działania zapewni minimalizację kosztów badań. Ilość zamawianych odczynników wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość odczynników. Warunkiem zakupu odczynników będzie umożliwienie Zamawiającemu dzierżawy analizatorów przystosowanych do pracy na tych odczynnikach. Wykonawca dostarczy analizator automatyczny główny i analizator typu "backup" - w pełni kompatybilny programowo i odczynnikowo z analizatorem głównym. Podstawowe oczekiwane parametry techniczno-eksploatacyjne opisano w tabeli stanowiącej załącznik nr 9b do SIWZ. Analizator musi posiadać możliwość oznaczania wszystkich pozycji wymienionych w załączniku nr 9a do SIWZ. Analizator zapewni pełne wykorzystanie zakupionych odczynników. Analizatory udostępnione do dzierżawy powinny być kompletne i z właściwym wyposażeniem, gotowe do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu analizatory wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i zainstaluje je oraz w/w urządzenia towarzyszące we wskazanym miejscu, a także dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów pracy wszystkich podzespołów do zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel w zakresie obsługi analizatora i towarzyszących mu urządzeń.

 

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na odczynniki do oznaczeń immunochemicznych, to faktyczna wielkość zamówienia może się różnić od podanej planowanej ilości zamówionych odczynników, jednak nie więcej niż 20%. Zamówienie może być skierowane do dotychczasowego wykonawcy w sytuacjach, w których nabywanie odczynników z innego źródła i o innych właściwościach fizyko-chemicznych wiązałoby się z koniecznością zmian infrastruktury technicznej umożliwiającej wykorzystania tych odczynników.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  w  miesiącach:  24

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Informacje dodatkowe Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do obrotu odczynnikami chemicznymi do zastosowań w służbie zdrowia w Polsce, tzn. że są wpisani do rejestru działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia;

Informacje dodatkowe Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

Informacje dodatkowe: Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który posiada zdolności techniczne lub zawodowe gwarantujące wykonanie zamówienia i w okresie ostatniego roku wykonał co najmniej trzy dostawy odczynników chemicznych z asortymentem podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :   Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :   Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca będzie miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej powinien złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo oświadczenie, że nie mają obowiązku posiadania takich wpisów lub zezwoleń,

- wykaz dostaw (o wartościach porównywalnych z niniejszym postępowaniem) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony) z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 50.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem będzie można przedstawić przed zawarciem umowy.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ci – przed zawarciem Umowy z Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu Umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 12 150,-zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt). Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:    Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:    Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :   Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej :    Nie

 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:    Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

- cena zakupu odczynników: 60%

- koszty dzierżawy-eksploatacji analizatorów – 30%

- termin dostarczania odczynników – 10%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :   Tak

 

IV.4) Licytacja elektroniczna :   Nie

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umów przedstawione zostały w projektach umów, które stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy oraz w przypadkach wskazanych we wzorach tych umów. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umów mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 Ustawy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:   Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym :   Nie dotyczy

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-26, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia :   Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :    polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie ,

 

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 633467-N-2018  z dnia 12.10.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:
-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa duplikatora płyt wraz z serwerem sterującym

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 635992-N-2018

z dnia 15.10.2018r.

 

dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :  Tak

 

Nazwa projektu lub programu

„Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych”

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):   nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :  Tak

www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  Tak

www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:   Tak 

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:   99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Numer referencyjny: 18/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   tylko jednej części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z serwerem sterującym oraz niezbędnymi integracjami na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie: dostawę, instalację, konfigurację dostarczanego sprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych integracji oraz szkoleniami. Przedmiot zamówienia obejmuje także serwis gwarancyjny w zakresie działania dostarczonego sprzętu komputerowego oraz zachowania integracji przez okres gwarancji. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie ZOZ w Łęczycy, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.

 

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   Nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 2018-10-26

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Informacje dodatkowe Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy są wpisani do rejestru działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia;

Informacje dodatkowe Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

 

Informacje dodatkowe: Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który posiada zdolności techniczne lub zawodowe gwarantujące wykonanie zamówienia i w okresie ostatniego roku wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu o zastosowaniu podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :  Nie

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2. zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony) z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 20.000 zł,

3. wykaz dostaw (o wartościach porównywalnych z niniejszym postępowaniem) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak

 

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 2 000,00-zł (słownie złotych: dwa tysiące).

Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej :  Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

- cena oferty:  60%

- okres gwarancji dostarczonego sprzętu i integracji:  40%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) :  Tak

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym :   nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym :  nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-22, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia:  Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :   polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:
-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),
-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 635992-N-2018  z dnia 15.10.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 


Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informat. w ZOZ w Łęczycy

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. rozszerzenie Zintergowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. rozszerzenie Zintergowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał ofertę Konsorcjum firm: KONSULTANT IT Sp. z o.o.  i  KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o. z siedzibą lidera pod adresem: 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1.

 

Ofertę tę uznano jako najkorzystniejszą, ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tj. okres dostępu do nowych wersji dostarczonego oprogramowania.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 21.09.2018r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

            Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki:

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

 

 

Łęczyca, dnia 19.09.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert - Rozszerzenie Zintergr. Systemu Informat. w ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 4.09.2018r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100 Łęczyca


nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 18/18


Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn.

rozszerzenie Zintergowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyZespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. rozszerzenie Zintergowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

  1. otwarcie ofert w odbyło się w dniu 31.08.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

  2. kwota brutto jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 107 000,00-zł

  3. do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:


lp

Wykonawca

Cena

brutto[zł]

Okres dostępu do nowych wersji dostarczonego oprogramow.

[miesiące]

Termin

wykonania


Okres

gwarancji[miesiące]

Termin

płatności[dni]

1

Konsorcjum firm:

KONSULTANT IT Sp. z o.o. i KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o.

ul. Romana Maya 1

61-371 Poznań

1 166 040,00

36

do 31.12.2018r.

12

30Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy


Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wyjaśnienia SIWZ - Rozszerzenie ZSI

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:        dot. projektu umowy par. 1 pkt 2 i formularza ofertowego
Zamawiający w w/w dokumentach wskazuje, ze przedmiot zamówienia obejmuje również serwis i nadzór autorski dostarczanego oprogramowania, prosimy o dodanie załącznika o którym mowa w formularzu ofertowym („warunki gwarancji i serwisu w osobnym załączniku”).
Odpowiedź:     Warunki gwarancji i serwisu załączamy do niniejszych wyjaśnień.

 

Pytanie 2:        dot. projektu umowy par. 2 pkt. 2 oraz par. 9 pkt. 2
Prosimy o wyłączenie odbioru prac z terminu realizacji zamówienia, czynności odbiorowe nie leżą po stronie Wykonawcy, nie ma on wpływu na czas ich trwania i przebieg oraz termin złożenia podpisów przez Zamawiającego. Zamawiający w par. 9 wskazuje, że sam wyznacza termin, ale za wynik obciąża Wykonawcę. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz przenosi nadmiernie odpowiedzialność na  Wykonawcę, co uniemożliwia złożenie odpowiedzialnej oferty baź znacząco wpływa na wartość ceny.
Odpowiedź:     Zamawiający przystąpi do odbioru prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

 

Pytanie 3:        dot. projektu umowy par. 3 pkt. 2
Prosimy o wykreślenie słowa „wyłączną”. Obarczanie Wykonawcy wyłączną odpowiedzialnością za terminowość wykonania zadania, którego immanentną częścią jest współdziałanie Stron jest żądaniem nadmiernej odpowiedzialności od Wykonawcy, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i zwyczajów w obrocie gospodarczym.
Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację par. 3 ust. 2 Projektu umowy

 

Pytanie 4:        dot. projektu umowy par. 3 pkt. 3 i pkt. 4
Prosimy o wykreślenie lub dokonanie ekwiwalentności zapisu „ nieuzyskanie akceptacji ostatecznej wersji Harmonogramu realizacji zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zwracamy uwagę, że uzgodnienie harmonogramu jest czynnością dwustronną, w której czynny udział bierze zarówno Zamawiający i Wykonawca. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy.
Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, wykonać, uzgodnić i przekazać Zamawiającemu Harmonogram realizacji zamówienia. Tak więc termin przekazania harmonogramu (14 dni od podpisania umowy) jest dokładanie taki sam jak konsekwencja nieuzyskanie akceptacji ostatecznej wersji Harmonogramu przez Zamawiającego tj. również 14 dni od podpisania umowy. Prosimy o stosowne zmiany w opisach terminów.

Odpowiedź:     Zamawiający przyjmuje uwagi pytającego. W związku z powyższym treść par.3 ust. 3 będzie następująca:
„Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, wykonać i uzgodnić Harmonogram realizacji zamówienia.
a)       Zamawiający zaakceptuje Harmonogram realizacji zamówienia w terminie do 4 dni roboczych
od jego przedło
żenia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany do przedłożonego Harmonogramu.
b)       Wykonawca wprowadzi zmiany w Harmonogramie realizacji zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Jednocześnie zamawiający wykreśla ust. 4 w par. 3 Projektu umowy

 

Pytanie 5:        dot. projektu umowy par. 4
Prosimy o dopisanie „ tiret c) współdziałania w zakresie procesu wdrożenia z Wykonawcą”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza ppkt c w par 4 pkt 1 o treści następującej: „współdziałania z Wykonawcą w zakresie procesu wdrożenia”

 

Pytanie 6:        dot. projektu umowy par. 6 pkt. 4
Prosimy o wykreślenie zapisu ”( …)a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty” Pozostawienie takiego zapisu w korelacji z szeroką odpowiedzialnością Wykonawcy wpływa na wysokość ceny bądź brak możliwości złożenia odpowiedzialnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z par 6 ust. 4 części o treści: „a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”.

 

Pytanie 7:        dot. projektu umowy par. 11  pkt.2
a)     Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, aby Wykonawca nie był obciążony odpowiedzialnością za działania, na które nie ma realnego wpływu. Obarczanie odpowiedzialnością za zdarzenia nie będące w zakresie wpływu Wykonawcy jest nieuprawnione, zwiększa ryzyko transakcji, a tym samym cenę i prowadzi do nierównomierności stron w obrocie gospodarczym.
b)     Prosimy o zmianę stawki kary umownej za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wady dostarczonego oprogramowania na 0,05% wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki.
c)     prosimy o dopisanie tiret f) „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w par. 6 ust. 2 Umowy”
Odpowiedź:

ad. a) Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

ad. b) Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach dot wysokości kar umownych.

ad. c) Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w par. 11 ust. 2 tiretu f) o treści: „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w par. 6 ust. 2 Umowy”

 

Pytanie 8:        dot. projektu umowy par. 11
Prosimy o dodanie punktu 8:„Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do par. 11 ust.8 o treści: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.”

 

Pytanie 9:        dot. projektu umowy par. 12
Prosimy o dołączenie do SIWZ części SOPZ opisujący zakres o którym mowa w par. 12
Odpowiedź: Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla administratorów oraz użytkowników w zakresie formy, treści i terminów zostanie ustalone w trakcie formowania Harmonogramu realizacji zamówienia.

 

Pytanie 10:      dot. Zał. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający w opisie przedmiotu wskazuję, że „Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie wymienionych poniżej licencji ZSI oraz integracji posiadanych modułów PACS i RIS z tomografem komputerowym CANON typ TSX-035A/8C AQUILION LIGHTNING wraz z serwerem i macierzą dyskową niezbędną do prawidłowej integracji CT z systemem informatycznym” nie wskazując jednocześnie w żadnym miejscu specyfiki wymaganych do dostarczenia serwerów i macierzy.
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane poniżej parametry dostarczanego sprzętu spełnią warunki uczestnictwa w postępowaniu:
Serwer:
W obudowie 1U , Zasilacz minimum 700W, Szyny do montażu w szafie rack ,  procesor minimum 6-cio rdzeniowy o zegarze nie mniejszym niż 1,6GHz  min 8mb Cache, 32GB RAM DDR4 2666 MHz RDIMM, 2x Dysk 2,5 min 300GB SAS 12Gb, Karta Dwuportowa FC HBA, System Operacyjny Windows Umożliwiający uruchomienie co najmniej 2-ch maszyn wirtualnych
Macierz:
Macierz do montażu w szafie rack o wysokości max 2u , z dwoma kontrolerami umożliwiającymi podłączenie FC/iSCSI poprzez zamontowane wkładki, możliwość instalacji 12 Dysków 3,5, przestrzeń zainstalowanych dysków nie mniejsza niż 10TB, wraz z niezbędnym okablowaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazane przez pytającego parametry sprzętu zaspokoją potrzeby Zamawiającego.

 

Pytanie 11:      dot. Dokumentacji przetargowej
Prosimy o dodanie prawidłowego załącznika dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu. Obecnie na stronie Zamawiającego pod nazwą : Zał. xx - Oświadczenie o nie podleganie wykluczeniu i spełnianiu warunków.pdf  znajduję się projekt umowy.
Odpowiedź: Po odświeżeniu strony internetowej załącznik z pewnością się wyświetli w oryginalnej treści.

 

Pytanie 12:      dot. Opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy
Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w przedmiotowym postępowaniu wszelkie usługi dotyczące serwisu oraz usług dostępu do nowych wersji dotyczą wyłącznie systemu dostarczanego w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymienione w przedmiotowym postępowaniu wszelkie usługi dotyczące serwisu oraz usług dostępu do nowych wersji dotyczą wyłącznie systemu dostarczanego w niniejszym postępowaniu.

 

Pytanie 13:      dot. Opisu przedmiotu zamówienia - moduł EZLA
Czy Zamawiający potwierdza, że opisany moduł ma być zintegrowany z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Eskulap w zakresie modułów Dokumentacja medyczna i Archiwum dokumentów cyfrowych?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że opisany moduł ma być zintegrowany z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Eskulap w zakresie modułów Dokumentacja medyczna i Archiwum dokumentów cyfrowych.

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załączniki:

- Warunki gwarancji i serwisu

 

 

 

Łęczyca, dnia 29.08.2018r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Tor wizyjny dla ZOZ w Łeczycy

Łęczyca, dnia 28.08.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 14/18

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał ofertę Firmy  MEDIM Sp. z o.o, 05-500  Piaseczno,
ul. Puławska 45B.

Cena oferty brutto:      669 827,68,

Parametry techniczno-użytkowe: przyznano 35 pkt

 

Na podstawie art. 91 ust.1 Ustawy Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 31.08.2018r.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznana oferentom.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

 

Załączniki:

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Ogłoszenie nr 606602-N-2018

z dnia 21.08.2018r.

 

Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

w Zespole Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zozleczyca.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zozleczyca.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego
Adres:
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Zespole Opieki zdrowotnej w Łęczycy
Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-16/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zintegrowanych systemów informatycznych eksploatowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy w szczególności o moduły : - finanse i księgowość, - gospodarka magazynowa, - środki trwałe, - zakupy/sprzedaż, - kasa, - integracja z modułem apteka, - integracja z modułem kadry i płace funkcjonującym w ZOZ (ENOVA), - integracja systemu informatycznego z użytkowanym tomografem komputerowym

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72262000-9

72263000-6

72267000-4

72268000-1

48000000-8

30200000-1

79632000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia, w których Wykonawca: a) co najmniej 1 (jedno) wdrożenie zintegrowanego system informatycznego obejmujący co najmniej: elementy części szarej (administracyjnej) zawierającej moduły: - finanse i księgowość, - gospodarka magazynowa, wraz z integracją z modułem apteka oraz integracją z urządzeniem radiologicznym o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto , b) co najmniej 2 (dwie) dostawy licencji zintegrowanego system informatycznego (ERP) w jednostce służby zdrowia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyły, co najmniej następujące osoby: 1) Kierownik projektu, posiadający: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu (lub równoważne stanowisko) w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, - wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2. lub PMI lub innym równoważnym; 2) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części medycznej; 3) co najmniej 1 wdrożeniowiec, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania oraz integracji systemu informatycznego do obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części PACS; 4) co najmniej 1 wdrożeniowiec, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części administracyjnej w zakresie: finanse i koszty; 5) co najmniej 1 wdrożeniowiec, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części administracyjnej w zakresie: kadry i płace; Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy - a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 pln (słownie: jeden milion złotych) PLN. 4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 500 000 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku w zakresie zdolności finansowej lub ekonomicznej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 20 000,- zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres dostępu do nowych wersji dostarczonego oprogramowania

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien zastrzec informacje, które nie mogą być udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje oraz ich wyraźne oznaczenie
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:
- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),
- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 606602-N-2018  z dnia 21.08.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Opis przedmiotu zamówienia
- Projekt umowy
-
Zał. xx - Oświadczenie o podleganie wyluczenia i spełnienia warunków


Informacja z otwarcia ofert - Zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Wykonawcy  uczestniczący  w postępowaniu

pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 10.08.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  702 000,00-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

(dostawy)

 

[dni]

Okres gwarancji

 

[miesięcy]

Warunki płatności

 

[dni]

1

MEDIM Sp. z o.o

ul. Puławska 45B

05-500  Piaseczno

669 827,68

48

24

30

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia  10.08.2018r.

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wyjaśnienia 2 SIWZ - Zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W związku z omyłkami redakcyjnymi, które wkradły się do ostatnich (przekazanych w dniu 3.08.2018r.) wyjaśnień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. „zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawione i uzupełnione wyjaśnienia SIWZ dot. ww. postępowania. Jednocześnie postanowiono, w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579), przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach

 

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 10.08.2018r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018r. godz.1230.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 6.08.2018r.

 

 

Załączniki:

- Wyjaśnienie 2 SIWZ - uzupełnienie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500189027-N-2018

z dnia 08-08-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591524-N-2018
Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540,
ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,
e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV,   Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 12:00,

 

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500189027-N-2018 z dnia   8.08.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Wyjaśnienia SIWZ - Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dnia 2.08.2018r.

 

 

Załączniki:

- Wyjaśnienia SIWZ

 

Przedłużenie terminu składania ofert - zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W związku z wpłynięciem zwiększonej ilości pytań dot. wyjaśnienia zapisów w SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Zamawiający będąc zmuszony do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi w celu umożliwienia wykonawcom opracowania i złożenia korzystnych dla obu stron ofert, postanowił w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579) przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 8.08.2018r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2018r. godz.1230.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 27.07.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500181856-N-2018

z dnia 01-08-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591524-N-2018
Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540,
ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,
e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV,   Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-08-8, godzina: 12:00,

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500181856-N-2018 z dnia   1.08.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup toru wizyjnego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 591524-N-2018

z dnia 20.07.2018r.

 

Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych   Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :   Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających   Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia 6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I. 4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)   Tak        www.zozleczyca.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   Tak          www.zozleczyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie   Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne   Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Medycznej w Łęczycy

Numer referencyjny: 14/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:   Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   tylko jednej części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego HD operacyjnego z wyposażeniem laryngologicznym z przeznaczeniem do operacji endoskopowych zatok przynosowych i krtani oraz rynoplastyki. Urządzenia składające się sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszego postępowania mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018r. kompletne i z właściwym wyposażeniem, gotowe do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

II.5) Główny kod CPV: 33168000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   Wartość bez VAT:   Waluta:

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   Nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:   okres w dniach:   30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do obrotu sprzętem medycznym Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:   Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:   Tak

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześn