Informacja

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 4)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy, nr ZOZ.ZP.391-13/19

 

W związku z wniesieniem odwołania wobec postanowień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy Zamawiający działając w trybie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postanowił przedłużyć termin składania ofert w tym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 18.09.2019r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. godz.1230 w miejscu opisanym w SWZ.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Innych zmian do specyfikacji nie wprowadza się.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 29.08.2019r.

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 21 sierpnia 2019 r. kopię odwołania wniesionego przez Wykonawcę: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
09-200 Sierpc, ul Bojanowska 2A

Treść odwołania w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załącznik:

- kopia odwołania


 

 

Łęczyca, dnia 23.08.2019r.

 

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. "Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)

Łęczyca, dn. 16.08.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 Łęczyca, dn. 9.07.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Łęczyca, dn. 3.07.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Łęczyca, dn. 26.06.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie,
- http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8c77e3e6-04e7-4163-94fd-b23abcdf8128

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 9

- Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-informacja z otwarcia 


Łęczyca, dn. 4.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektr. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy (link)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (link)Łęczyca, dn. 22.05.2019r

Informacja o wyniku postępowania przetargowego pn. "Wykonywanie badań laboratyrjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2018

Załącznik:
- Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert - Wykonywania badań lab. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 24.04.2019r.

Załączniki:
- Informacja z otwarcia ofert

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania


dot. postępowania nr ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 23.04.2019r.
Załączniki:
-
Ogłoszenie

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Wyjaśnienia SIWZ - Wykonywanie badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywania badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 536549-N-2019

z dnia 11.04.2019r.

 

wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 


Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 536549-N-2019 z dnia 11.04.2019r.

 

 

 

 

 

Załączniki:
- Ogłoszenie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki do SIWZ: nr 1, 3-8
- Załacznik do SIWZ: nr 2
- Załącznik do SIWZ: nr 9

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie dot. Zadania poz. 14

Wyjaśnienie

 

dot. postępowania nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. „dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” informuje, że w Załączniku nr 10 (Tabele asortymentowo-ilościowe) do SIWZ w Zadaniu 10 poz. 14 nastąpiła omyłka redakcyjna.

W kolumnie pn. „j.m.” w pozycji 14 zamiast zapisu: „szt.” zapisało się „opak (100 szt.)”.

Zapis taki powstał automatycznie z winy programu komputerowego i nastąpił samoistnie w dokumentacji przetargowej na ostatnim etapie redakcyjnym. Ilość powinna dotyczyć 3 300 szt. strzykawek 100ml.

Prosimy o uwzględnienie poprawki przy konstruowaniu oferty.

Jeżeli Wykonawcy nie są w stanie zmienić zapisów w jeż przygotowanej ofercie lub gdy oferta ta została wysłana po tym komunikacie, to Zamawiający uwzględni ją w swoich obliczeniach informując o tym Wykonawcę, który złożył ofertę.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Wyjaśnienia II SIWZ - dostawa drobnego sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:        postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Uwaga Pytającego:

W pytaniach zawartych w dniu 19.02.2019 nastąpiła omyłka pisarska. Zwracamy się z prośbą o ponowne udzielenie odpowiedzi. Wskazane pytania dotyczyły zadania numer 4, co słusznie Zamawiający zauważył w udzielonych odpowiedziach. Prosimy o ponowne ustosunkowanie się do poniższych pytań.

 

Pytanie 1:        Dot. zad. 4, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści filtr mechaniczny o filtracji klasy równoważnej HEPA 13,
o skuteczność przeciwbakteryjnej: 99,9999%, p/wirusowej: 99,9999 % o oprach 2,5 cm H20 przy 60 l/min, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1500 ml , przetrzeb martwa 96 ml, z nadrukowanej na opakowaniu filtra objętością, waga 49 g . Obecnie filtr ten jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 2:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści filtr o wadze 28 g, Obecnie taki filtr jest stosowany u Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 3:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Zamawiający wskazuje, iż filtr ma być stosowany u dzieci zatem warstwa nawilżająca będzie lepiej nawilżała drogi oddechowe pacjenta.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 4:        Dot. zad. 4, poz. 4

Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 wpisał skuteczności filtracji min 99,9999. Czy Zamawiający ma na myśli standardowo, filtrację bakteryjną i wirusową min 99,9999 %

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli 99,9999%

 

Pytanie 5:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Zamawiający wpisał hydrofobowy, zatem wg Naszej wiedzy oczekuje z wymiennikiem filtra.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli filtr z wymiennikiem.

 

Pytanie 6:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści filtr z lepszym parametrem - powierzchnia wymiany wilgoci - 2000 cm2-pow. filtracji 500 cm2, lepszych oporach przepływu 2,5 cm H20 przy 60l/min ?

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również taki filtr.

 

Pytanie 7:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 ma na myśli filtr o parametrach nawilżania min. 31,1 mg H20 przy VT=500 m oraz utracie wilgoci max 6 mg H20 przy VT=500 m. ? Określenie minimalnych parametrów w zakresie wdechu nawilżanie oraz wydechu - utrzymanie temperatury daje pewność, iż filtr będzie działał skutecznie i nie będzie zalewał pacjentów. W pozycji 2, 3 Zamawiający określił te parametry.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli filtr opisany w pytaniu.

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 6.03.2019r.

 

Wyjaśnienia SIWZ - dostawa drobnego sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:         postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) przedstawia w załączeniu stosowne wyjaśnienia.

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ustalono nowy termin składania ofert na dzień 14.03.2019r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert ukazała się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zozleczyca.pl w zakładce Przetargi i oferty, a także została wysłana do wszystkich Wykonawców, którzy przystąpili do niniejszego postępowania

 

W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy

 

Dyrektor

Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 28.02.2019r.

 

 

 

Załącznik:

- wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drobny sprzęt med.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie nr: 540035648-N-2019

z dn.: 25-02-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510398-N-2019
Data: 12/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 61032054000000,

ul. Zachodnia  6, 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-28, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-14, godzina: 12:00

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510398-N-2019 z dnia 12.02.2019r.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup drobnego sprzęty med. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

 

 

Ogłoszenie nr 510398-N-2019

z dnia 12.02.2019r.

 

dostawa drobnego sprzętu medycznego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510398-N-2019 z dnia 12.02.2019r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od nr 1 do nr 9)

- Tabele asortymentowo-ilościowe (zał. nr 10 do SIWZ)

 

 

Informacja o wyniku postępowania - ubezpieczenie grupowe pracown. ZOZ w Łęczycy

Łódź, dn. 29 stycznia 2019 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  ZOZ.ZP.391-2/19

 

 

 

dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2019r. o numerze 502996-N-2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu wybrano ofertę nr 1 Firmy:

 

PZU na Życie S.A.

00-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 24

Adres korespondencyjny:

Pion Sprzedaży Korporacyjnej

ul. Królewiecka 1, 09-400 Płock

Cena oferty: 931 104,00zł

 

Przyznana  punktacja:

Kryterium I: Cena – 80,00 punktów

Kryterium II: Klauzule fakultatywne – 10,80 punktów

 

Łączna przyznana punktacja – 90,80 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona w postępowaniu spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa mięsa dla ZOZ w Łęczycy

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejszą w tym przetargu uznał oferty  następujących Wykonawców :

Zadanie 1

Wykonawca:  Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice

Cena oferty brutto: 182 127,75-

Zadanie 2

Wykonawca:  Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice.

Cena oferty brutto: 53 760,00-zł

 

Oferty te uznano jako najkorzystniejsze, ponieważ przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tj. jakości.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcom w zakresie złożonych przez nich ofert.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 31.01.2019r.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 25.01.2019r.

 

 

Załącznik:

- Streszczenie oceny i porównania ofert


 

Informacja z otwarcia ofert - dostawa mięsa i jego przetworów na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 22.01.2019r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

-    Zadanie   1 :              190 230,-zł

-    Zadanie   2 :                57 720,-zł

-    całość zamówienia:   247 950,-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

[dni]

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski  Sp. z o.o.

Dąbrowa 6

26-332  Sławno

Zadanie 1

182 358,75

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

Zadanie 2

54 106,50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

2

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza

Biała Góra 58

99-220  Wartkowice

Zadanie 1

182 127,75

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

53 760,00

Nie dotyczy