Informacja z otwarcia ofert

Łęczyca, dnia  15.06.2018r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 7/18

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 5.06.2018r.o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;
2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

-        Zadanie   1 -            79 530,-zł

-        Zadanie   2 -          201 220,-zł

-        Zadanie   3 -            58 810,-zł

-        Zadanie   4 -            35 670,-zł

-        Zadanie   5 -            61 830,-zł

-        Zadanie   6 -                 690,-zł

-        Zadanie   7 -            59 270,-zł

-        Zadanie   8 -       1 131 180,-zł

-        Zadanie   9 -          202 550,-zł

-        Zadanie 10 -            14 550,-zł

-        Zadanie 11 -            42 790,-zł

 

Całość zamówienia: 1 888 090,-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

 

Nr of.

Wykonawca

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010  Stryków

zad. 1 -   81 166,05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Konsorcjum:  ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. i SERVIER Polska Services

ul. Annopol 6B

03-236  Warszawa

zad. 6 -   658,15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Sanofi-Aventis  Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203  Warszawa

zad. 3 -   52 687,73

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

Aspen Pharma Ireland Limited

One George's Quay Plaza

ul. Osmańska 12Dublin 2

02-823  Warszawa

zad. 5 -   59 238,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300  Nowy Tomyśl

zad. 2 -  224 121,06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Bialmed  Sp. z o.o.

ul. M.Konopnickiej 11a

12-230  Biała Piska

zad. 7 -   69 968,63

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

ASCLEPIOS  S.A.

ul. Hubska 44

50-502  Wrocław

zad. 4 -   45 435,60

zad. 9 -   95 430,97

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541  Katowice

zad. 4 -       45 586,80

zad. 8 – 1 139 096,09

zad. 9 -       84 331,58

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9

Konsorcjum: NEUCA  S.A. i Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58

biuro handlowe:

ul. Porcelanowa 76

87-100  Toruń

biuro handlowe:

40-246  Katowice

zad.  9 –   98 603,14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 


Zarzadzenie o konkursie i komisji

 

 

Zarządzenie  14/2018/QZ

 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Łęczycy  z  dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

            Na  podstawie  art.  46, 26, 26a i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zarządza się  co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:

 

I.     Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1)     Oddział Wewnętrzny I – świadczenia lekarskie,

2)     Oddział Wewnętrzny II – świadczenia lekarskie,

3)     Oddział Laryngologiczny – świadczenia lekarskie.

 

§ 2

1.   Powołać Komisję Konkursową  w składzie następującym:

lek. med. Krzysztof  Kołodziejski         – Przewodniczący,

Małgorzata Marczak                            – Członek

mgr Jadwiga Graczyk                           - Członek

mgr Marzena Urbaniak                         - Członek

mgr Monika Staruszkiewicz                  – Członek, protokolant

    

§ 3

Tryb  pracy  Komisji  Konkursowych  określa  Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Sekcji Organizacji i Nadzoru.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018/QZ

                                                                                     Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 04.06.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

          Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, 99 – 100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6 – samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej,  zwany  dalej „Udzielającym zamówienia”, na podstawie art. 26, 26a  i  27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

I.       Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1.     Oddział Wewnętrzny I – świadczenia lekarskie,

2.     Oddział Wewnętrzny II – świadczenia lekarskie,

3.     Oddział Laryngologiczny – świadczenia  lekarskie.  

 

Umowa  o   udzielanie   wskazanych   wyżej   świadczeń   zdrowotnych   zawarta   będzie  na   okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. Zmiany  umowy  w  czasie  jej  trwania  możliwe  będą   tylko w przypadkach określonych w umowie.

           Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą,  oraz:

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu,

- ubezpieczone  od  odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie  z  art.  25  ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert, regulaminem działania komisji konkursowej i wzorem umowy, można   pobrać   od   dnia  4 czerwca  2018r.  w   siedzibie  Udzielającego  zamówienia,  pokój  nr  20, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej www.zozleczyca.pl

Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie  - sekretariat Dyrektora pok. 24, do dnia 18 czerwca 2018r. do godz. 14.00. Oferty nadesłane po terminie  wskazanym  powyżej  nie  będą  rozpatrywane.  Za  datę   złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

           

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.zozleczyca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOZ w Łęczycy do dnia 27 czerwca 2018r.

Oferent jest związany złożoną ofertą  przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego części, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca. Możesz również skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zozleczyca@zozleczyca.pl.

 

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu ofert, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, w związku z prowadzeniem przez administratora działalności leczniczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych udostępnionych w związku z konkursem ofert, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018.160 ze zm.) jest art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, w zw. z art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez osoby upoważnione przez administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

lek. med. Andrzej Pietruszka

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Załącznik Nr 3 – wzór umowy Oddział Wewnętrzny

Załącznik Nr 4 – wzór umowy Oddział Laryngologiczny


 

Do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia 25.05.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-7/18

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

 

dot.:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga by poprawa stanu klinicznego nastąpiła szybko – dotyczy poz. 323 i 324.

 

Pytanie 2:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby po otwarciu pojemnika można było przechowywać produkt do 12 godz.

 

Pytanie 3:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę leku poz. 252, 253.

 

Pytanie 4:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź:     Tak. Poz. 323, 324 wymaga budezonidu zmikronizowanego.

 

Pytanie 5:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wymaga, aby oba leki pochodziły od tego samego producenta.

 

Pytanie 6:        dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

Pytanie 7:        dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

Pytanie 8:        dot. Zadania 2

Czy w pozycji nr 2 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska – czy zamawiający ma na myśli ilość sztuk w opakowaniu  1 x 500 ml?

Odpowiedź:     W pozycji 2 Zadania 2 powinno być:

 

l.p.

Nazwa leku

Dawka / stężenie

Postać / forma

Ilość sztuk w opakow.

Ilość opakowań

2

Aqua Pro Injectione 500ml

500 ml

flakon

10

1000

 

Pytanie 9:        dot. projektu umowy

Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 7 ust. 2 „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:     Zamawiający przychyla się do sugestii pytającego. Zatem nowa treść §7 ust. 2 będzie miała zapis: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego”.

 

Pytanie 10:      dot. projektu umowy

„Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 7 ust. 3 poprzez umożliwienie udzielenia pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego. Zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa do reprezentowania go w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika jest w naszej ocenie niezgodne z prawem i nieważne.”

Odpowiedź:     Zamawiający stoi na stanowisku, że §7 ust. 3 wzoru (projektu) umowy nie dotyczy pełnomocnictw procesowych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Dotyczy natomiast pełnomocnictw do odbioru (pobierania) pieniędzy za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Pytanie 11:      dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy drugiego zdanie o treści „Okres rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni”.

 

Pytanie 12:      dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

1.     Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2.     Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii towaru.

Odpowiedź:     Zamawiający przystaje na taką zmianę §11 ust. 1, 2 wzoru (projektu) umowy.

 

Pytanie 13:      dot. Zadania 8 poz. 204

Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści również ofertę z takim produktem.

 

Pytanie 14:      dot. Zadania 8 poz. 13

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. Zasypka o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, postaci?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 15:      dot. Zadania 8 poz. 358

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 16:      dot. Zadania 8 poz. 179

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści spełniający te same cele zamiennik HepaDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych (tj. asparaginian ornityny 100mg i cholina 35mg), występujący w takiej samej postaci?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 17:      dot. Zadania 8 poz. 167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

 

 

Pytanie 18:      dot. Zadania 8 poz. 167

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 19:      dot. Zadania 8 poz. 278-279

Prosimy o wydzielenie pozycji 278, 279 do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:     Nie. zamawiający pozostaje przy dotychczasowych ustaleniach dot. poz. 278-279 w Zadaniu 8.

 

Pytanie 20:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.4 wykreśli obowiązek umieszczania na fakturach numerów zamówień? System magazynowo-księgowy Wykonawcy nie pozwala na indywidualne, ponadstandardowe dopiski na generowanych automatycznie fakturach.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający rezygnuje z konieczności umieszczania na fakturach numerów zamówień.

 

Pytanie 21:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.5 wpisze, że Wykonawca gwarantuje stałość cen netto, a nie brutto? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażącą stratą. Jest nadto sprzeczny z zapisem par. 6.6, który dopuszcza zmianę stawki VAT.

Odpowiedź:     Zamawiający zainteresowany jest niezmiennością cen. Zatem jeśli dopuszczono zamianę stawki VAT to oczywiście stałość ceny dotyczy jej części netto.

 

Pytanie 22:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.6 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT wraz z wejściem w życie stosownego przepisu?

Odpowiedź:     Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych zostanie przyjęta bezzwłocznie przez Zamawiającego po wniosku jednej ze stron.

 

Pytanie 23:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.2? Odsetki wskazane w tym paragrafie są dwukrotnie niższe od ustawowych, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę.

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie odsetek ustawowych w razie opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego.

 

Pytanie 24:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 11.1 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:     Patrz: odpowiedź na pyt. 12

 

Pytanie 25:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 11.2 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:     Patrz: odpowiedź na pyt. 12

 

Pytanie 26:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 14 wykreśli wzmiankę o ‘aneksie” i zamiast tego wpisze tam ‘formę pisemną”. Prawo polskie nie ma ustawowe definicji aneksu, natomiast zapis ten dotyczy formy pisemnej, zdefiniowanej w KC (art. 78).

Odpowiedź:     Zamawiający przystaje na zaproponowaną zmianę. zamiast zapisu ”aneks” przyjmiemy zapis „forma pisemna”.

 

Pytanie 27:      dot. Zadania 8 poz. 339

Czy w zadaniu nr 8 pozycja 339 (Sevofluran 250 ml – 40 butelek) Zamawiający wymaga, aby każda butelka produktu Sevoflurane była  wyposażona w  fabrycznie zamontowany adapter?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga, aby każda butelka Sevofluranu była wyposażona w  fabrycznie zamontowany adapter.

 

 

Pytanie 28:      dot. Zadania 8 poz. 339

Czy w zadaniu nr 8 pozycja 339 (Sevofluran 250 ml – 40 butelek) Zamawiający w celu zapewnienia ciągłości pracy na bloku operacyjnym i bezpieczeństwa pacjenta, wymaga dostarczenia od Wykonawcy parowników do zaoferowanego produktu Sevoflurane w ciągu 48h od chwili podpisania umowy przetargowej?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia parowników.

 

Pytanie 29:      dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie.

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennik.

 

Pytanie 30:      dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 177  z Zadania nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 31:      dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji i utworzenie dla nich odrębnego pakietu, tj.:

 

Numer pakietu

L.P. w pakiecie

Nazwa produktu

Dawka

Postać

Opakowanie

J.M.

Ilość

Zadanie 8 Leki

87

Coaxil 12,5 mg

0,0125 g

tabl. powl.

28szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

365

Tertens-Am 1,5 mg + 10 mg

-

tabl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

366

Tertens-Am 1,5 mg + 5 mg

-

tabl.

5szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

386

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

387

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

388

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 10 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

389

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Odpowiedź: Nie. zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 

Pytanie 32:      dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości? Jak należałoby dokonać przeliczenia jeśli chcemy zaoferować opakowania 90 tabl. – zachowując dwa miejsca po przecinku czy też zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania?

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża również zgodę na opakowanie z inną niż podano w opisach ilością produktów w opakowaniach. Przeliczenia należy dokonywać zaokrąglając w dół do pełnego opakowania.

 

Pytanie 33:      dot. Zadania 8 poz. 366

Proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 366 tzn. Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg – chodzi o wielkość opakowania, wpisali Państwo 5 szt.

Odpowiedź:     Poz. 366 chodzi o 5 opakowań po 30 sztuk.

 

Pytanie 34:      Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:     Zamawiający nie może odpowiedzieć na tak zadane pytanie – jest ono zbyt ogólne. Pozostajemy przy dotychczasowych zapisach w SIWZ oraz jej zmianach wynikających z powyższych wyjaśnień.

 

Pytanie 35:      Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża również zgodę na opakowanie z inną niż podano w opisach ilością produktów w opakowaniach. Przeliczenia należy dokonywać zaokrąglając w dół do pełnego opakowania.

 

Pytanie 36:      Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża również zgodę na opakowanie z inną niż podano w opisach ilością produktów w opakowaniach. Przeliczenia należy dokonywać zaokrąglając w dół do pełnego opakowania.

 

Pytanie 37:      Dot. zapisów SIWZ

Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny wraz z informacją o zaprzestaniu lub braku produkcji danego preparatu.

 

Pytanie 38:      Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:     Zamawiający w takim przypadku zaakceptuje również wycenę leku za opakowanie.

 

Pytanie 39:      dot. Zadania 8 poz. 13

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości gram wymaga zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 13?

Odpowiedź:     Zamawiający wymaga 100 g

 

Pytanie 40:      dot. Zadania 8 poz. 20

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 20 wymaga 75 gramowego opakowania leku ?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga takiego opakowania.

 

Pytanie 41:      dot. Zadania 8 poz. 119

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 119 dopuści lek w opakowaniu po 20 tabletek w ilości 200 opakowań? Na rynku RP nie występuje lek w opakowaniu po 100 tabletek.

Odpowiedź:     Zamawiający wymaga 10 opakowań po 20 tabletek.

 

Pytanie 42:      dot. Zadania 8 poz. 148

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 148 wymaga leku Gamma Anty- D 50? Na rynku RP nie występuje lek o nazwie Gamma anty- D 550.

Odpowiedź:     Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga leku o nazwie Gamma anty- D 50.

 

 

 

Pytanie 43:      dot. Zadania 8 poz. 206

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 206 dopuści lek Lactulosum Hasco 2,5g/5 ml 150ml? Na rynku RP nie występuje Latulosum smak miodowy.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści również taki produkt.

 

Pytanie 44:      dot. Zadania 8 poz. 276

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 276 dopuści lek w postaci tabletek dojelitowych? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek w postaci tabletek dojelitowych.

 

Pytanie 45:      dot. Zadania 8 poz. 277

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 277 dopuści lek o pojemności 28 ml? Lek w opakowaniu po 24 ml nie występuje na rynku RP.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek o pojemności 28 ml

 

Pytanie 46:      dot. Zadania 8 poz. 310

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 310 dopuszcza lek w postaci tabletek dojelitowych? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek w postaci tabletek dojelitowych

 

Pytanie 47:      dot. Zadania 8 poz. 330

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 330 wymaga leku w dawce 0,3 mg/2 ml? Na rynku RP nie występuje lek w dawce 0,3mg/1 ml.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek o nazwie RHOPHYLAC w dawce 0,3 mg/2 ml.

 

Pytanie 48:      dot. Zadania 8 poz. 390

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 390 dopuści lek w postaci Tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek w postaci Tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

 

Pytanie 49:      dot. Zadania 8 poz. 391

Prosimy o doprecyzowanie, jakiej objętości i postaci wymaga zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 391? Na rynku RP występuje lek o objętości 1,5 ml i 5 ml w fiolkach.

Odpowiedź:     Zamawiający zainteresowany jest pojemnością 1,5 ml.

 

Pytanie 50:      dot. Zadania 8 poz. 392 i 393

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 392, 393 wymaga leku w opakowaniu po 10 butelek? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w opakowaniu po 10 butelek.

 

Pytanie 51:      dot. Zadania 8 poz. 394

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 394 wymaga leku w postaci fiolki? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w pakowanego we fiolki.

 

Pytanie 52:      dot. Zadania 8 poz. 395

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 395 wymaga leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

 

Pytanie 53:      dot. Zadania 8 poz. 396, 403 - 406

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 396, 403,404,405,406 wymaga leku w postaci tabletek? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w postaci tabletek.

 

 

Pytanie 54:      dot. Zadania 8 poz. 399

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 399 wymaga leku w postaci aerozolu? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w postaci aerozolu.

 

Pytanie 55:      dot. Zadania 8 poz. 400 i 402

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 400, 402 wymaga leku w postaci ampułek? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku pakowanego w ampułki.

 

Pytanie 56:      dot. Zadania 8 poz. 401

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 401 wymaga leku w postaci wstrzykiwaczy? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku pakowanego we wstrzykiwacze.

 

Pytanie 57:      dot. Zadania 8 poz. 407

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 407 wymaga leku w opakowaniu po 100 g? Na rynku RP nie występuje lek w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga leku w opakowaniu po 100 g.

 

Pytanie 58:      dot. Zadania 9 poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 9 pozycja 2 dopuści lek w opakowaniu po 60 tabletek w ilości 10 opakowań? Na rynku RP nie występuje lek w opakowaniu po 50 tabl.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści lek w opakowaniu po 60 tabletek w ilości 10 opakowań.

 

Pytanie 59:      dot. zadania 8 poz. 64

Czy Zamawiający wymaga aby  Cefuroksym 1,5 g w pakiecie 8 pozycja 64 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z CHPL produktu?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający jest zainteresowany takim produktem.

 

Pytanie 60:      dot. zadania 8 poz. 325

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycje 325 wymaga aby zgodnie z ChPL istniała  możliwości mieszania Pyralginy z Poltramem?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający jest zainteresowany takim produktem.

 

Zamawiający dodatkowo informuje, że rezygnuje z zamówienia pozycji 50 (Proxacin 1%) w Zadaniu 9.

 

Zamawiający przypomina, iż ustalono nowy termin składania ofert na dzień 5.06.2018r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 5.06.2018r. o godz. 12.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Informację o zmianie terminu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2018/S 089-200809 z dnia 9.05.2018r.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Tutaj wpisz swój tekst...

Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup sprzętu med. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

                                                                                                                                                                                       Łęczyca, dnia 21.05.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 8/18

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał oferty  następujących Wykonawców :

Zadanie 1
Wykonawca:  TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952  Warszawa.

Cena oferty brutto: 2 700 000,00-zł.

Parametry techniczne: przyznano 235 pkt.

Zadanie 2
Wykonawca:  TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952  Warszawa.

Cena oferty brutto: 499 932,00-zł.

Parametry techniczne: przyznano 90 pkt.

Zadanie 3
Wykonawca:  GE Medical Systems Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583  Warszawa.

Cena oferty brutto: 174 960,00-zł.

Parametry techniczne: przyznano 110 pkt.

 

Oferty te uznano jako najkorzystniejsze, ponieważ przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tj. parametry techniczne.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcom w zakresie złożonych przez nich ofert.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 28.05.2018r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionych przedstawicieli wybranych Wykonawców celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w każdej części postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki

 

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr: 2018/S 089-200809

z dn.: 9.05.2018r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Polska

Osoba do kontaktów: Specjalista ds. Zamówień Publicznych,

tel.: +48 243882601, faks: +48 243882264, e-mail: zozleczy@zozleczyca.pl

dot. ogłoszenia zamieszczonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, z dn. 20.04.2018, nr 2018/S 077-172773

Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000, 33690000, 33621100, 33622200, 33670000, 33631600, 33692510

Produkty farmaceutyczne

Różne produkty lecznicze

Środki obniżające krzepliwość krwi

Środki przeciw nadciśnieniu

Środki lecznicze dla układu oddechowego

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 44 000,00 PLN(słownie: (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące).

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1 – 1 800,00 PLN.

Zadanie 2 – 4 600,00 PLN.

Zadanie 3 – 1 400,00 PLN.

Zadanie 4 – 800,00 PLN.

Zadanie 5 – 1 400,00 PLN.

Zadanie 6 – nie żąda się.

Zadanie 7 – 26 400,00 PLN.

Zadanie 8 – 4 800,00 PLN.

Zadanie 9 – 300,00 PLN.

Zadanie 10 – 1 000,00 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.5.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

30.5.2018 (12:30)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 44 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące).

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1 – 1 800,00 PLN.

Zadanie 2 – 4 600,00 PLN.

Zadanie 3 – 1 400,00 PLN.

Zadanie 4 – 800,00 PLN.

Zadanie 5 – 1 400,00 PLN.

Zadanie 6 – nie żąda się.

Zadanie 7 – 1 500 PLN.

Zadanie 8 – 26 400,00 PLN.

Zadanie 9 – .4 800,00 PLN.

Zadanie 10 – 300,00 PLN

Zadanie 11 – 1 000,00 PLN

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.6.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

5.6.2018 (12:30)

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

  • na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

  • w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2018/S 089-200809 z dnia 9.05.2018r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Załączniki:

Tutaj wpisz swój tekst...

Informacja z otwarcia ofert - zakup sprzętu med. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia  30.04.2018r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 8/18

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:
1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 27.04.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;
2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 3 450 406,60-zł, w tym:

- Zadanie 1:  2 759 962,33- zł

- Zadanie 2:      528 444,27-zł

- Zadanie 3:      162 000,00-zł
3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

[dni]

Okres gwarancji

 

[miesiące]

Warunki płatności

 

[dni]

1

TMS Sp. z o.o.

ul. Wiertniczna 84

02-952 Warszawa

Zadanie 1

2 700 000,00

60

60

21

Zadanie 2

499 932,00

45

24

21

2

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

Zadanie 3

174 960,00

30

24

21

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówienia - dostawa prod. farmaceutycznych dla ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr: 2018/S 077-172773

z dn.: 20.04.2018r.

 

 

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

Punkt kontaktowy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Osoba do kontaktów: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

99-100 Łęczyca

Polska

Tel.: +48 243882601,   Faks: +48 243882264

E-mail: zozleczy@zozleczyca.pl

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozleczyca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy punkt kontaktowy

 

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej:   Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:   zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:  Dostawy,  Kupno

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 99-100 Łęczyca,  ul. Zachodnia 6.

Kod NUTS PL712

 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy produktów farmaceutycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załącznikach do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11   ust. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579)

II.2.2) Informacje o opcjach:   Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach:   Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:  Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

 

Informacje o częściach zamówienia

 

Część nr: 1,   Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis:  Różne produkty lecznicze

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33690000

3)Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 2,   Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis:  Różne produkty lecznicze

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 3,   Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis:  Środki obniżające krzepliwość krwi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33621100

3) Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

 

Część nr: 4,   Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis:  Środki obniżające krzepliwość krwi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33621100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 5,   Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis:  Środki obniżające krzepliwość krwi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33621100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 6,   Nazwa: Zadanie 6

1) Krótki opis:  Środki przeciw nadciśnieniu

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33622200

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 7,   Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis:  Środki lecznicze dla układu oddechowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33670000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 8,   Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis:  Różne produkty lecznicze

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 9,   Nazwa: Zadanie 9

1) Krótki opis:  Różne produkty lecznicze

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 10,   Nazwa: Zadanie 10

1)Krótki opis:  Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33631600

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 11,   Nazwa: Zadanie 11

1) Krótki opis:  Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33600000, 33692510

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 44 000,00 PLN (słownie: (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące).

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1     1 800,00 PLN,

Zadanie 2     4 600,00 PLN,

Zadanie 3     1 400,00 PLN,

Zadanie 4        800,00 PLN,

Zadanie 5     1 400,00 PLN,

Zadanie 6        nie żąda się,

Zadanie 7   – 26 400,00 PLN,

Zadanie 8     4 800,00 PLN,

Zadanie 9        300,00 PLN,

Zadanie 10 –   1 000,00 PLN.

 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:   Zgodnie z SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie   Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadają zezwolenie lub koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a także posiadają zezwolenie lub koncesję na obrót środkami odurzającymi, jeżeli będą ubiegać się o zamówienie na dostawę tych środków.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższy warunek muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś niepodleganie wykluczeniu musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu następujące dokumenty:

1. zezwolenie lub koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - należy wypełnić odpowiednio w zakresie związanym z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu), składa jeden jednolity europejski dokument zamówienia. Jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców lub z zasobów innych podmiotów, to przestawia również JEDZ dotyczące tych podwykonawców lub podmiotów.

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z. Przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Suma gwarancyjna nie mniejszej niż 50 000 PLN,

 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat - lub w krótszym okresie wynikającym z czasu prowadzenia działalności - przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał co najmniej 3 dostawy, których przedmiot był analogiczny z niniejszym zamówieniem o wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury:  Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:   Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   7/18

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:   nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.05.2018r. - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 30.05.2018r. - 12:30

Miejscowość:   99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 12 miesięcy

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840,  Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840,  Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.04.2018r.

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-     na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-     w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2018/S 077-172773 z dnia 20.04.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Zał. nr 7   do SIWZ – tabele asortymentowo-ilościowe.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

 

Tutaj wpisz swój tekst...

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - zakup sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 20.04.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100   Łęczyca

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:      Dot. wyjaśnień SIWZ

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 9 Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Projekt umowy (Rozdział IISIWZ) §4 pkt 6, Zamawiający wykreślił zapis zawierający wymóg aparatu zastępczego, §4 pkt 6 dla tomografu komputerowego.

Tymczasem w odpowiedziach na Pytanie 41, 58 oraz 56 (dotyczącej ww. wykreślonego punktu z umowy), Zamawiający, wprowadził wymóg zapewnienia urządzenia mobilnego (czyli aparatu zastępczego).

- Wnosimy o ostateczne wykreślenie wymogu aparatu mobilnego (urządzenia zastępczego), z powodów logistycznych i ekonomicznych.

Odpowiedź:  Zamawiający poprawia błąd, który pojawił się w ostatnich wyjaśnieniach. Zamawiający wycofuje się wymóg stosowania aparatu mobilnego jako urządzenia zastępczego CT.

 

Pytanie 2:      Dot. wyjaśnień SIWZ

W odpowiedziach na Pytanie nr 57 oraz 66, Zamawiający podał, że deklarowany czas naprawy może maksymalnie wynieść 5 dni kalendarzowych. Jest to sprzeczne z innymi odpowiedziami na pytania (odpowiedź na Pytanie nr 41), oraz załącznikiem 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH, zgodnie z którymi gwarantowany czas naprawy to maksymalnie 7 dni.

- Prosimy o ostateczne potwierdzenie, że wymagany gwarantowany czas naprawy to max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Odpowiedź:  Zamawiający poprawia błąd, który pojawił się w ostatnich wyjaśnieniach. Potwierdzamy, że wymagany gwarantowany czas naprawy to maks. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

 

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Tutaj wpisz swój tekst...

Wyjaśnienie treści SIWZ - zakup sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 16.04.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100   Łęczyca

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 
Pytanie 1:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 67 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 67 nadając mu brzmienie:

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 

 
Pytanie 2:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 69 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 73

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 69 nadając mu brzmienie:

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 66

TAK, podać

 


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 66

TAK, podać

 

 
Pytanie 3:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 70 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 70 nadając mu brzmienie:

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 

 
Pytanie 4:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 71 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 71 nadając mu brzmienie:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.


Pytanie 5:     
Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 72 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 72 nadając mu brzmienie:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.


     Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.

 
Pytanie 6:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 77 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

77

Możliwość wykonanie badania (jednej procedury) różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego podania kontrastu – dla min. 3 obszarów, bez zatrzymywania stołu i procesu skanowania pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi.
(opcja potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta, dostępna na dzień złożenia oferty)

TAK, podać

 

 

oraz w pkt 98 (Pozostałe wymagania dla aparatu TK)

 

98

Możliwość rozbudowy tomografu komputerowego o opcję umożliwiającą wykonanie badania (jednej procedury) różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego podania kontrastu – dla min. 3 obszarów, bez zatrzymywania stołu i procesu skanowania pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi

TAK, podać

 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania i dostarczenia funkcjonalności aparatu TK opisanej w pkt. 77 i w związku z tym wykreśli pkt 98 z treści Załącznika nr 6a?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania i dostarczenia funkcjonalności aparatu TK opisanej w pkt. 77 i w związku z tym wykreśli pkt 98 z treści SIWZ.

 
Pytanie 7:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 91 (Stanowiska diagnostyczne / Oprogramowanie serwera aplikacyjnego)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

91

Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych.

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia.

TAK, podać

 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „automatyczne wyznaczanie stenozy” rozumie automatyczne: identyfikację stenozy / zwężenia, obrysowanie oraz pomiar?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „automatyczne wyznaczanie stenozy” rozumie automatyczne: identyfikację stenozy / zwężenia, obrysowanie oraz pomiar.

 
Pytanie 8:      Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Dot. Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy (Rozdział II SIWZ) §4 pkt 8. oraz Załącznik  nr 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH pkt 105

W pkt. 105 Załącznika nr 6a Zamawiający wymaga jak niżej:

 

105

czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni]

TAK, podać

 

Natomiast projekt umowy § 4 pkt 8 obecnie brzmi następująco:

„Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 3 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.”

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami Projektu umowy, a Załącznikiem nr 6a, pkt 105 prosimy o ujednolicenie zapisów umowy w następujący sposób:

 

Projekt umowy § 4 pkt 8

„Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.”
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 9:      Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §4 pkt 6

Projekt umowy § 4 pkt 6 obecnie brzmi następująco:

W okresie gwarancji w przypadku konieczności naprawy urządzenia trwającej dłużej niż 3 dni, Sprzedający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zakupione”

Wymogi dotyczące zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej naprawy  aparatu TK, są niemożliwe do spełnienia, ze względu na specyfikę urządzenia.

Bardzo duży koszt,  gabaryty, złożoność instalacji oraz fakt, że aparaty TK  produkuje się na zamówienie z długim terminem realizacji, powodują, że nie ma możliwości zapewnienia zastępczego aparatu.

 Prosimy o wykreślenie pkt 6 par 4 ze wzoru umowy, bądź prosimy o wyłączenie tego zapisu dla Zadania 1 (Aparatu TK).
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu dla tomografu komputerowego.


Pytanie 10:    Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §4 pkt 9

Projekt umowy § 4 pkt 9 . brzmi obecnie:

„W przypadku nie dotrzymania 14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od przekazania Sprzedającemu urządzenia do naprawy”.

 

Wykonawca jest zobligowany do dostarczyć nowy, w pełni sprawny przedmiot zamówienia, oraz ma obowiązek usuwać wszelkie usterki. 

Wymóg wymiany aparatu na nowy znacząco i niepotrzebnie podniesie cenę oferty, ponieważ należy doliczyć koszt ewentualnej wymiany aparatu.

Wnosimy o wykreślenie § 4 pkt 9. 4 ze wzoru umowy.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu


Pytanie 11:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §3 pkt 1 tiret1- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego.

Obecny zapis, z uwagi na użyte nazewnictwo, jest niejednoznaczny.

Prosimy o potwierdzenie, że w projekcie umowy w §3  pkt 1 Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującym prawem i ustawodawstwem.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 12:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK

Czy w zakres realizacji zamówienia wchodzą jakiekolwiek prace adaptacyjne? 
Odpowiedź:  Prace adaptacyjne przewidziane są tylko w zakresie montażu urządzeń (posadowienie i zamontowanie urządzeń towarzyszących) oraz doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z ergonomią obsługi i sterowaniem urządzeń.

 

Pytanie 13:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, SIWZ pkt 4. Termin wykonania zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie, że termin wykonania zamówienia będzie liczony od daty oddania pomieszczeń gotowych do instalacji.
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje oddanie pomieszczeń do instalacji w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 
Pytanie 14:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, SIWZ 11. Ppkt. 11.2.2 Opis sposobu przygotowania oferty oraz pkt 6 oraz 7 SIWZ.

Zamawiający podając opis przygotowania oferty, zawarł w punkcie 11.2.2 następujący wymóg: „wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 i 7 SIWZ”.

Jednocześnie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 .1 (od pkt. 6.1.1. do pkt 6.1.8), zgodnie z zapisem punktu 6.1, będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

W związku, że z rozbieżnością  pomiędzy pkt 11 a pkt 6.1. SIWZ, prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ, oraz prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymagane w  punkcie 6.1 ( od 6.1.1. do 6.1.8) SIWZ, będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty.

 
Pytanie 15:    Dot. Załącznik  nr 6b i 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH  oraz  PKT 6,7,11 SIWZ, oraz Formularz oferty. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie 1 i 2

Wnosimy o zmianę zapisów  dotyczących dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu (świadectw rejestracji) oraz materiałów potwierdzających parametry.

Czy Zamawiający zmieni wymóg, aby powyższe dokumenty były wymagane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Wnosimy o zmianę zapisu Formularza oferty pkt 2. w następujący sposób:

„pkt 2. Oferowany sprzęt posiada aktualne, wymagane w Polsce świadectwa rejestracji. Świadectwa rejestracji zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego”.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że te dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty

Zamawiający zmienia zapis Formularza oferty pkt 2. w następujący sposób:

„pkt 2. Oferowany sprzęt posiada aktualne, wymagane w Polsce świadectwa rejestracji. Świadectwa rejestracji zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego”.

 
Pytanie 16:    Dot. pkt 3 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia  zapewnienie możliwości zakupu przez Zamawiającego wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym materiałów jednorazowych) niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzeń

Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie miejsca zakupu (danych kontaktowych) materiałów eksploatacyjnych, spełni wymagania Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 17:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga integracji z systemami PACS/RIS?

Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami koniecznymi do podłączenia przedmiotu Zamówienia?

Prosimy o podanie danych kontaktowych Wykonawcy PACS/RIS w celu uzyskania oferty na podłączenie Przedmiotu Zamówienia z ww. systemami (w przypadku, jeżeli Zamawiający będzie tego wymagał).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga integracji z systemami PACS/RIS, ponieważ w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi licencjami koniecznymi do podłączenia przedmiotu Zamówienia.

 
Pytanie 18:    Dot. Zadanie 2. Aparat USG, 6b ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pkt VII, VIII, oraz pkt X.5, X.I.5, XII.7

W punktach  X.5, X.I.5, XII.7. mowa jest o oprogramowaniu do małych przepływów, natomiast przytoczony jest punkt VIII- Moduł kardiologiczny.

Prosimy o poprawienie ewidentnej omyłki pisarskiej.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

 
Pytanie 19:    Dot. Zadanie 2. Aparat USG, 6b ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pkt. XIV Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia w punktach od XIV 7.2 do 9.1  jest niejednoznaczny, ponieważ, mimo, że funkcjonalności figurują w sekcji XIV Możliwości rozbudowy, opis  sugeruje, że należy je zaoferować.

Prosimy potwierdzenie, że cały punkt XIV (od XIV.1 do XIV.14) dotyczy możliwości rozbudowy  możliwości rozbudowy na dzień składania ofert.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że są to możliwości rozbudowy.

 

Pytanie 20:    Dot. Zad. 3 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z centralnym hamulcem za pomocą którego blokowane są jednocześnie 4 koła i nie ma potrzeby indywidualnego blokowania tylnych kół ?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z takimi możliwościami.

 
Pytanie 21:    Dot. Zad. 3 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania o wymiarach szer.81 cm, gł.68 cm, wys.140 cm ? W stosunku do wymagań Zamawiającego jest niewielka różnica w wysokości ( o 5 cm).
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z takimi wymiarami

 
Pytanie 22:    Dot. Zad. 3 pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością wyświetlania ciśnienia zasilania z butli gazowych na panelu przednim aparatu do znieczulania?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 23:    Dot. Zad. 3 pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością stosowania zamiennego pochłaniacza wielorazowego podczas znieczulania bez rozszczelnienia układu , stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi? W przypadku stosowania np. wymiennych pochłaniaczy nie istnieje potrzeba używania jednorazowych pochłaniaczy
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 24:    Dot. Zad. 3 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i zamkniętym?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 25:    Dot. Zad. 3 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wielorazowym pochłaniaczem dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 2 l?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 26:    Dot. Zad. 3 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wielorazowymi czujnikami przepływu, które po wymontowaniu można sterylizować w roztworze odkażającym?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 27:    Dot. Zad. 3 pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulacją czułości od 1 l/min do 15 l/min?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 28:    Dot. Zad. 3 pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem objętości oddechowej od 20 do 1500 ml ?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 29:    Dot. Zad. 3 pkt 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z automatyczną identyfikacją anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem gęstości wydychanego powietrza na końcu wydechu?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 30:    Dot. Zad. 3 pkt 60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością zapisania  pętli referencyjnej i zapamiętania 1 wyświetlonej pętli spirometrycznej, ze spełnieniem pozostałych parametrów?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 31:    Dot. Zad. 3 pkt 61

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ekranem kolorowym  do obsługi aparatu z możliwością obrotu w pionie i w poziomie, obsługa za pomocą dotyku i pokrętła , przekątna 12,1”,  rozdzielczość 800x600 pikseli?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 32:    Dot. Zad. 3 pkt 64

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z już zaprogramowanymi czteroma stronami ekranu respiratora?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 33:    Dot. Zad. 3 pkt 68

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania na wdechu i wydechu?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 34:    Dot. Zad. 3 pkt 71

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez automatycznego testu szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 35:    Dot. Zad. 3 pkt 72

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zewnętrznym , zamontowanym z boku aparatu ssakiem do podłączania dwóch pojemników 1 l z wymiennymi wkładami?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 36:    Dot. Zad. 3 pkt 98

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem ciśnień inwazyjnych w zakresie od -50 do 300 mmHg?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenia z takim zakresem pomiarów.

 
Pytanie 37:    Dot. Zad. 3 pkt 100

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem zwiotczenia mięśniowego za pomocą zewnętrznego urządzenia NMT,  wyposażonego w pokrętło funkcyjne oraz kolorowy ekran  3”  do kontroli i obrazowania mierzonych parametrów. Urządzenie nie wymagające kalibracji. Czas pracy na baterii 2 m-ce

Tryby Pracy :ST, DBS,PTC i TOF ?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 38:    Dot. Zad. 3 pkt 101

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez pomiaru bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 39:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 105

Prosimy o dodanie zapisu „dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany zapis. Sprzęt diagnostyczny, który zamawiający zamierza zakupić przeznaczony jest na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Celem zakupu jest zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych. Proponowana przez pytającego zmiana zakłóca ideę funkcjonowania Zamawiającego w kierunku udzielania świadczeń ratowniczych.

 
Pytanie 40:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na następujący „deklarowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Podtrzymując ideę wyrażoną w odpowiedzi na pytanie 39 Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zamianę sformowania „gwarantowany” na „ deklarowany”. Działanie serwisu w kierunku podjęcia naprawy musi być bezzwłoczne, a termin przystąpienia do naprawy nie może przekraczać 48 godzin bez względy na to czy są to dni robocze, czy ustawowo wolne od pracy.

 
Pytanie 41:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na następujący „deklarowany czas naprawy, max. 7 [dni] roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Termin naprawy nie powinien przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba ze zaistnieją niezależne od działań serwisu okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu – w takim przypadku wykonawca zapewni aparat mobilny mogący wykonywać na miejscu usługi medyczne na potrzeby ratownicze przez SOR.

 
Pytanie 42:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 109

Prosimy o zmianę „Gwarantowany” na „Deklarowany”

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określenia „Gwarantowany” na „Deklarowany”.

 
Pytanie 43:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 1

Prosimy o usunięcie słowa „pełną”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.
Odpowiedź:  Zamawiający proponuje w § 4 ust. 1 projektu umowy dodać drugie zdanie o treści „Wyjątek może stanowić sytuacja braku właściwej realizacji przedmiotu umowy, która jest wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia”

 
Pytanie 44:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 2

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  W § 4 ust. 2 projektu umowy zapis „gwarantuje” zastępuje się zapisem „oświadcza, że”

 
Pytanie 45:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 1 (błędnie oznaczony, następujący po ust. 1 i 2)

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli jako „komplet dokumentów stanowiących zobowiązania gwarancyjne”, prosimy o konkretne wskazanie jakich dokumentów Zamawiający oczekuje.
Odpowiedź:  Przepraszamy za błędne oznaczenie numeracji (błąd automatycznego numerowania wierszy przez edytor tekstu). Po ust. 1 i 2 powinny występować kolejne numery od 3. Prosimy o uwzględnienie takiej numeracji.

Jako zobowiązania gwarancyjne Zamawiający rozumie ogólne warunki gwarancji dot. oferowanego sprzętu.

 
Pytanie 46:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 3

Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu poniższej treści:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie w § 4 ust. 3 (wg poprawionej numeracji) projektu umowy zapisu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne niedopuszczone do użytkowania na zainstalowanym sprzęcie.

 
Pytanie 47:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 4, ust. 5 oraz Rozdziału III – formularz ofertowy str 2, zapisy dot Serwisu pogwarancyjnego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści: „serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej umowy miedzy stronami”) do w/w zapisów?

Uzasadnienie: prosimy o doprecyzowanie zapisu – serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a warunki świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego będą ustalone przez strony w odrębnej umowie.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie treści: „serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej umowy miedzy stronami”

 
Pytanie 48:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści: „liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

 

Pytanie 49:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że czas naprawy liczony jest w ciągu tygodnia tj. „5 dni roboczych od poniedziałku do piątku”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie potwierdza takiego stanowiska.

 
Pytanie 50:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 11

Czy  w celu pełnego i wyczerpującego uregulowania podstaw i konsekwencji odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w zapisu o następującą treść „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane uzupełnienie w zakresie rękojmi za wady.

 
Pytanie 51:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 9

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu
Odpowiedź:  W § 9 projektu umowy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu „opóźnienia” na zapis „zwłoka”.

 
Pytanie 52:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 9, tiret 1 oraz tiret 2

Prosimy o dodanie w obu tiretach zapisu „jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto” .

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Odpowiedź:  W obu tiretach § 9 projektu umowy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zapisu „jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto”.

 

Pytanie 53:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 10 ust. 3

Prosimy o wskazanie terminu, kiedy ma nastąpić „odbiór końcowy przedmiotu umowy”, ponieważ umowa nie precyzuje tego w żadnym z postanowień.
Odpowiedź:  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

 
Pytanie 54:    Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego terminu płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy, jaki będzie miał zastosowanie w tym projekcie?
Odpowiedź:  Termin płatności wynosi 21 dni.

 
Pytanie 55:    Dot. zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokolarny odbiór przedmiotu umowy będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
Odpowiedź:  Po odbiorze protokolarnym Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

 
Pytanie 56:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 6

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych w odniesieniu do aparatu tomografu komputerowego" i wykreślenie w/w zapisu.
Odpowiedź:  Zamawiający nie może pozwolić sobie na zrezygnowania z dostępu do diagnostyki tomograficznej w sytuacjach przewidzianych na realizowanie działań ratowniczych przez SOR. Jedynym wyjściem jest umożliwienia natychmiastowej diagnostyki tomograficznej przez np. urządzenie mobilne.

 
Pytanie 57:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 8

Z uwagi na to, że do niektórych napraw konieczne jest sprowadzenie części zamiennych zza granicy, prosimy o uwzględnienie takich sytuacji poprzez wydłużenie czasu trwania naprawy do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części oraz o jednoczesne doprecyzowanie że podany w wymaganiu czas dotyczy dni roboczych rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
Odpowiedź:  Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy jedynie w przypadku skomplikowanych usterek wymagających sprowadzenia unikatowych części lub podzespołów z zagranicy. W przypadku uzasadnionego wniosku jesteśmy gotowi do przedłużenia czasu trwania naprawy do maksymalnie 5 dni kalendarzowych.

 
Pytanie 58:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 8

Prosimy o rezygnację z tego wymagania w odniesieniu do tomografu komputerowego, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Jednocześni prosimy o doprecyzowanie, że podany w wymaganiu czas dotyczy dni roboczych rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:  Zakupiony tomograf komputerowy będzie przeznaczony do pierwszej diagnostyki przy działaniach ratowniczych. Zbytnie wydłużanie czasu naprawy niweczy sens posiadania takiego sprzętu. Rozumiejąc jednak, że mogą zdarzyć się pojedyncze sytuacje losowe braku możliwości wykorzystania sprzętu (skomplikowana naprawa z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy) Zamawiający gotowy jest w jednostkowych uzasadnionych przypadkach do ustępstwa opisując ust. 10 (nowo ponumerowany) w § 4 projektu umowyw następujacy sposób:

„W jednostkowych uzasadnionych przypadkach przy nie dotrzymaniu 21 dniowego (dni robocze) okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od daty pisemnego poinformowania Zamawiającego o niemożliwości dokonania naprawy.

Warunkiem jest dostarczenia urządzenia zastępczego na czas niezbędny do przywrócenia gotowości do użytku urządzenia podstawowego”

 
Pytanie 59:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza sprawność i wydajność istniejącej wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź:  Sprawność i wydajność istniejącej wentylacji mechanicznej jest wystarczająca do pracy aktualnie wykorzystywanego urządzenia. Wykonawca powinien sprawdzić stan tej instalacji i możliwość jej wykorzystania do urządzenia planowanego do zamontowania.

 
Pytanie 60:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu TK.?
Odpowiedź:  Tak, jeżeli wynika to z warunków gwarancji i wymogów bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia, a także z wymogów uzyskania stosownych zezwoleń na eksploatację sprzętu medycznego (SANEPID).

 
Pytanie 61:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany stolarki drzwiowej ze względu na stan zużycia?
Odpowiedź:  Odpowiedź jak wyżej dla pyt. 60

 
Pytanie 62:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany szyby w oknie do sterowni, istniejąca posiada rysy mogące wpływać na obserwację pacjenta w gabinecie TK?
Odpowiedź:  Odpowiedź jak wyżej dla pyt. 60

 
Pytanie 63:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejących klimatyzatorów?
Odpowiedź:  Klimatyzatory muszą być dostosowane do wymogów zamontowanego urządzenia. Zamawiający uważa, że są one częścią instalacji towarzyszącej CT.

 
Pytanie 64:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wykonanie prac w pomieszczeniu sterowni, kabinie pacjenta lub w korytarzu.? Jeśli tak to jakie prace należy wykonać?
Odpowiedź:  Tak, jeżeli wynika to z warunków gwarancji i wymogów bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia, a także z wymogów uzyskania stosownych zezwoleń na eksploatację sprzętu medycznego (SANEPID). Zamawiający uważa, że znajdujący się w pomieszczeniu sterowni sprzęt służący do obsługo tomografu jest częścią instalacji CT i powinien być zamontowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii właściwej do obsługo zestawu CT.

 
Pytanie 65:    Dot. Dot. Załącznik  nr 6a

Z uwagi na dopuszczenie przez Państwa w punkcie 3.6.3 SIWZ „składania ofert zamiennych lub równoważnych - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym" oraz na podstawie art. 7. ust 1, art 29. Ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych wnioskujemy o dopuszczenie do złożenia oferty na tomograf produkcji Siemens Healthcare o podanych niżej parametrach technicznych, który stanowi rozwiązanie równoważne funkcjonalnie do aparatu opisanego w SIWZ.

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

 

Ilość: 1 kpi

Nazwa i typ / model / wersja: Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

 

LP

Opis parametru

Parametr

wymagany

Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca

Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości

1

Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości > 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia

TAK, podać

 

-

2

Ilość fizycznych rzędów detektora w osi z ≥ 16

TAK, podać

 

16 — 0 pkt.;

>16-20 pkt.

3

Możliwość rozbudowy systemu na miejscu u klienta (bez wymiany gantry i / lub całego systemu) do wersji umożliwiającej uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor lub zaoferowanie systemu min. 32 warstwowego

TAK, podać

 

-

4

Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego:

-      badania mózgowia,

-      badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,

-      badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów,