Informacja z otwarcia ofert - Zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Wykonawcy  uczestniczący  w postępowaniu

pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 10.08.2018r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  702 000,00-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

(dostawy)

 

[dni]

Okres gwarancji

 

[miesięcy]

Warunki płatności

 

[dni]

1

MEDIM Sp. z o.o

ul. Puławska 45B

05-500  Piaseczno

669 827,68

48

24

30

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia  10.08.2018r.

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wyjaśnienia 2 SIWZ - Zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W związku z omyłkami redakcyjnymi, które wkradły się do ostatnich (przekazanych w dniu 3.08.2018r.) wyjaśnień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. „zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawione i uzupełnione wyjaśnienia SIWZ dot. ww. postępowania. Jednocześnie postanowiono, w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579), przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach

 

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 10.08.2018r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018r. godz.1230.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 6.08.2018r.

 

 

Załączniki:

- Wyjaśnienie 2 SIWZ - uzupełnienie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500189027-N-2018

z dnia 08-08-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591524-N-2018
Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540,
ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,
e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV,   Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 12:00,

 

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500189027-N-2018 z dnia   8.08.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Wyjaśnienia SIWZ - Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dnia 2.08.2018r.

 

 

Załączniki:

- Wyjaśnienia SIWZ

 

Przedłużenie terminu składania ofert - zakup toru wizyjnego dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

W związku z wpłynięciem zwiększonej ilości pytań dot. wyjaśnienia zapisów w SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Zamawiający będąc zmuszony do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi w celu umożliwienia wykonawcom opracowania i złożenia korzystnych dla obu stron ofert, postanowił w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579) przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 8.08.2018r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2018r. godz.1230.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 27.07.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500181856-N-2018

z dnia 01-08-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591524-N-2018
Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540,
ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,
e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV,   Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-08-8, godzina: 12:00,

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500181856-N-2018 z dnia   1.08.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup toru wizyjnego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 591524-N-2018

z dnia 20.07.2018r.

 

Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych   Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :   Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających   Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia 6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I. 4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)   Tak        www.zozleczyca.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   Tak          www.zozleczyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie   Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne   Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Medycznej w Łęczycy

Numer referencyjny: 14/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:   Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   tylko jednej części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego HD operacyjnego z wyposażeniem laryngologicznym z przeznaczeniem do operacji endoskopowych zatok przynosowych i krtani oraz rynoplastyki. Urządzenia składające się sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszego postępowania mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018r. kompletne i z właściwym wyposażeniem, gotowe do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

II.5) Główny kod CPV: 33168000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   Wartość bez VAT:   Waluta:

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   Nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:   okres w dniach:   30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do obrotu sprzętem medycznym Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie oraz dokumenty je potwierdzające

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:   Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:   Tak

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- zawarta ważna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 50.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- wykaz dostaw (o wartościach porównywalnych z niniejszym postępowaniem) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowód należytego wykonania Zamawiający przyjmie referencje bądź inne dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Zamawiający zamiennie przyjmę oświadczenie wykonawcy.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP:   nie dotyczy

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

V.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 15 000,-zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:    Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

Informacje dodatkowe:   nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:   Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   Nie

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:   nie dotyczy

Informacje dodatkowe:    nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Nie

Informacje dodatkowe:   nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:   Nie

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:   Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena:   60%

parametry techniczno-użytkowe:   40%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):   Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   nie dotyczy
Informacje dodatkowe:  nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego:   nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego:   nie dotyczy

Informacje dodatkowe:   nie dotyczy

 

IV.4) Licytacja elektroniczna:  nie dotyczy

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:   nie dotyczy

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:   nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:   nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:   nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 591524-N-2018 z dnia   20.07.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 


Załączniki:
-     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa prod. farmaceutycznych dla ZOZ w Łęczycy

                                                                                   Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 tekst jedn.) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał oferty następujących Wykonawców:

 

Zadanie 1
Wykonawca: Lek S.A., 95-010  Stryków, ul. Podlipie 16.
Cena oferty brutto: 81 166,05
Zadanie 2
Wykonawca: Aesculap Chifa  Sp. z o.o., 64-300  Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14.
Cena oferty brutto: 224 121,06 zł
Zadanie 3
Wykonawca: Sanofi-Aventis  Sp. z o.o., 00-203  Warszawa, ul. Bonifraterska 17.
Cena oferty brutto: 52 687,73 zł
Zadanie 4
Wykonawca: ASCLEPIOS  S.A., 50-502  Wrocław, ul. Hubska 44.
Cena oferty brutto: 45 435,60 zł
Zadanie 5
Wykonawca: Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2,   ul. Osmańska 12, 02-823  Warszawa.
Cena oferty brutto: 59 238,00 zł
Zadanie 6
Wykonawca: Konsorcjum:  ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. i SERVIER Polska Services, 03-236  Warszawa, ul. Annopol 6B.
Cena oferty brutto: 658,15 zł
Zadanie 7
Wykonawca: Bialmed  Sp. z o.o., 12-230  Biała Piska, ul. M.Konopnickiej 11a.
Cena oferty brutto: 69 968,63 zł
Zadanie 8
Wykonawca: Farmacol Logistyka Sp. z o.o., 40-541  Katowice, ul. Rzepakowa 2
.
Cena oferty brutto: 1 139 096,09 zł
Zadanie 9
Wykonawca: Farmacol Logistyka Sp. z o.o., 40-541  Katowice, ul. Rzepakowa 2
.
Cena oferty brutto: 84 331,58 zł
Zadanie 10   Nie złożono żadnej oferty.
Zadanie 11   Nie złożono żadnej oferty.

 

Oferty te w myśl art. 2 pkt 5b Ustawy uznano jako najkorzystniejsze, ponieważ przedstawiają najkorzystniejszą cenę - jedyne kryterium przyjęte do oceny ofert w tym postępowaniu.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcom w zakresie złożonych przez nich ofert.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 13.07.2018r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania tych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom w ramach przyjętego kryterium.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
- Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dn. 9.07.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Łęczyca, 27  czerwca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 14/2018/QZ z dnia 04.06.2018r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04.06.2018r.

W wyniku konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń   zdrowotnych    w    Zespole   Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.07.2018r. – 31.12.2018r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

I.     Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

 

1.   Oddział Wewnętrzny I, świadczenia lekarskie:

·     Prywatny Gabinet Lekarski lek. Zofia Jodłowska - Mitas, adres ul. J.Kilińskiego 11, 99-100 Łęczyca;

·     Centrum Medyczne „TK-MED”, adres ul. Thugutta 14, 99-100 Łęczyca

 

2.   Oddział Wewnętrzny II, świadczenia lekarskie:

·     Gabinet Lekarski lek. med. Anna Mroczkowska, adres ul J. Kilińskiego 1, 99-100 Łęczyca;

 

3.   Oddział Laryngologiczny, świadczenia lekarskie:

·     Prywatny Gabinet Laryngologiczny Grzegorz Makarowicz, aders ul.PCK 8, 62-600 Koło.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. med. Krzysztof Kołodziejski

 

 

 

 

 

 

 

Umowy o świadczenie usług zdrowotnych będzie można podpisywać od dnia 2 lutego 2018r.w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (pok. nr 20 – mgr Monika Staruszkiewicz).

Informacja z otwarcia ofert

Łęczyca, dnia  15.06.2018r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 7/18

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 5.06.2018r.o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;
2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

-        Zadanie   1 -            79 530,-zł

-        Zadanie   2 -          201 220,-zł

-        Zadanie   3 -            58 810,-zł

-        Zadanie   4 -            35 670,-zł

-        Zadanie   5 -            61 830,-zł

-        Zadanie   6 -                 690,-zł

-        Zadanie   7 -            59 270,-zł

-        Zadanie   8 -       1 131 180,-zł

-        Zadanie   9 -          202 550,-zł

-        Zadanie 10 -            14 550,-zł

-        Zadanie 11 -            42 790,-zł

 

Całość zamówienia: 1 888 090,-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

 

Nr of.

Wykonawca

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010  Stryków

zad. 1 -   81 166,05

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Konsorcjum:  ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. i SERVIER Polska Services

ul. Annopol 6B

03-236  Warszawa

zad. 6 -   658,15

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Sanofi-Aventis  Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203  Warszawa

zad. 3 -   52 687,73

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

Aspen Pharma Ireland Limited

One George's Quay Plaza

ul. Osmańska 12Dublin 2

02-823  Warszawa

zad. 5 -   59 238,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300  Nowy Tomyśl

zad. 2 -  224 121,06

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Bialmed  Sp. z o.o.

ul. M.Konopnickiej 11a

12-230  Biała Piska

zad. 7 -   69 968,63

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

ASCLEPIOS  S.A.

ul. Hubska 44

50-502  Wrocław

zad. 4 -   45 435,60

zad. 9 -   95 430,97

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541  Katowice

zad. 4 -       45 586,80

zad. 8 – 1 139 096,09

zad. 9 -       84 331,58

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9

Konsorcjum: NEUCA  S.A. i Farmada Transport Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58

biuro handlowe:

ul. Porcelanowa 76

87-100  Toruń

biuro handlowe:

40-246  Katowice

zad.  9 –   98 603,14

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 


Zarzadzenie o konkursie i komisji

 

 

Zarządzenie  14/2018/QZ

 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Łęczycy  z  dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

            Na  podstawie  art.  46, 26, 26a i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zarządza się  co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:

 

I.     Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1)     Oddział Wewnętrzny I – świadczenia lekarskie,

2)     Oddział Wewnętrzny II – świadczenia lekarskie,

3)     Oddział Laryngologiczny – świadczenia lekarskie.

 

§ 2

1.   Powołać Komisję Konkursową  w składzie następującym:

lek. med. Krzysztof  Kołodziejski         – Przewodniczący,

Małgorzata Marczak                            – Członek

mgr Jadwiga Graczyk                           - Członek

mgr Marzena Urbaniak                         - Członek

mgr Monika Staruszkiewicz                  – Członek, protokolant

    

§ 3

Tryb  pracy  Komisji  Konkursowych  określa  Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Sekcji Organizacji i Nadzoru.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018/QZ

                                                                                     Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 04.06.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

          Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, 99 – 100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6 – samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej,  zwany  dalej „Udzielającym zamówienia”, na podstawie art. 26, 26a  i  27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

I.       Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1.     Oddział Wewnętrzny I – świadczenia lekarskie,

2.     Oddział Wewnętrzny II – świadczenia lekarskie,

3.     Oddział Laryngologiczny – świadczenia  lekarskie.  

 

Umowa  o   udzielanie   wskazanych   wyżej   świadczeń   zdrowotnych   zawarta   będzie  na   okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. Zmiany  umowy  w  czasie  jej  trwania  możliwe  będą   tylko w przypadkach określonych w umowie.

           Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą,  oraz:

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu,

- ubezpieczone  od  odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie  z  art.  25  ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert, regulaminem działania komisji konkursowej i wzorem umowy, można   pobrać   od   dnia  4 czerwca  2018r.  w   siedzibie  Udzielającego  zamówienia,  pokój  nr  20, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej www.zozleczyca.pl

Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie  - sekretariat Dyrektora pok. 24, do dnia 18 czerwca 2018r. do godz. 14.00. Oferty nadesłane po terminie  wskazanym  powyżej  nie  będą  rozpatrywane.  Za  datę   złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

           

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.zozleczyca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOZ w Łęczycy do dnia 27 czerwca 2018r.

Oferent jest związany złożoną ofertą  przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego części, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca. Możesz również skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zozleczyca@zozleczyca.pl.

 

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu ofert, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, w związku z prowadzeniem przez administratora działalności leczniczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych udostępnionych w związku z konkursem ofert, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018.160 ze zm.) jest art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, w zw. z art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez osoby upoważnione przez administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

lek. med. Andrzej Pietruszka

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik Nr 2 – formularz oferty

Załącznik Nr 3 – wzór umowy Oddział Wewnętrzny

Załącznik Nr 4 – wzór umowy Oddział Laryngologiczny


 

Do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia 25.05.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-7/18

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

 

dot.:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga by poprawa stanu klinicznego nastąpiła szybko – dotyczy poz. 323 i 324.

 

Pytanie 2:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby po otwarciu pojemnika można było przechowywać produkt do 12 godz.

 

Pytanie 3:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę leku poz. 252, 253.

 

Pytanie 4:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź:     Tak. Poz. 323, 324 wymaga budezonidu zmikronizowanego.

 

Pytanie 5:        dot. Zadania 8 poz. 252, 253, 323 i 324

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 252 i 253 (Nebbud 0,25 i 0,5mg/2ml) oraz zadaniu Nr 8 poz. 323 i 324 (Pulmicort 0,25 i 0,5 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wymaga, aby oba leki pochodziły od tego samego producenta.

 

Pytanie 6:        dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

Pytanie 7:        dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

Pytanie 8:        dot. Zadania 2

Czy w pozycji nr 2 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska – czy zamawiający ma na myśli ilość sztuk w opakowaniu  1 x 500 ml?

Odpowiedź:     W pozycji 2 Zadania 2 powinno być:

 

l.p.

Nazwa leku

Dawka / stężenie

Postać / forma

Ilość sztuk w opakow.

Ilość opakowań

2

Aqua Pro Injectione 500ml

500 ml

flakon

10

1000

 

Pytanie 9:        dot. projektu umowy

Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 7 ust. 2 „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:     Zamawiający przychyla się do sugestii pytającego. Zatem nowa treść §7 ust. 2 będzie miała zapis: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego”.

 

Pytanie 10:      dot. projektu umowy

„Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 7 ust. 3 poprzez umożliwienie udzielenia pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego. Zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa do reprezentowania go w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika jest w naszej ocenie niezgodne z prawem i nieważne.”

Odpowiedź:     Zamawiający stoi na stanowisku, że §7 ust. 3 wzoru (projektu) umowy nie dotyczy pełnomocnictw procesowych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Dotyczy natomiast pełnomocnictw do odbioru (pobierania) pieniędzy za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Pytanie 11:      dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy drugiego zdanie o treści „Okres rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni”.

 

Pytanie 12:      dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

1.     Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2.     Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii towaru.

Odpowiedź:     Zamawiający przystaje na taką zmianę §11 ust. 1, 2 wzoru (projektu) umowy.

 

Pytanie 13:      dot. Zadania 8 poz. 204

Czy z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający dopuści również ofertę z takim produktem.

 

Pytanie 14:      dot. Zadania 8 poz. 13

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. Zasypka o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, postaci?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 15:      dot. Zadania 8 poz. 358

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 16:      dot. Zadania 8 poz. 179

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści spełniający te same cele zamiennik HepaDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych (tj. asparaginian ornityny 100mg i cholina 35mg), występujący w takiej samej postaci?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 17:      dot. Zadania 8 poz. 167

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź:     Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

 

 

 

Pytanie 18:      dot. Zadania 8 poz. 167

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża również zgodę na zamiennik.

 

Pytanie 19:      dot. Zadania 8 poz. 278-279

Prosimy o wydzielenie pozycji 278, 279 do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:     Nie. zamawiający pozostaje przy dotychczasowych ustaleniach dot. poz. 278-279 w Zadaniu 8.

 

Pytanie 20:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.4 wykreśli obowiązek umieszczania na fakturach numerów zamówień? System magazynowo-księgowy Wykonawcy nie pozwala na indywidualne, ponadstandardowe dopiski na generowanych automatycznie fakturach.

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający rezygnuje z konieczności umieszczania na fakturach numerów zamówień.

 

Pytanie 21:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.5 wpisze, że Wykonawca gwarantuje stałość cen netto, a nie brutto? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażącą stratą. Jest nadto sprzeczny z zapisem par. 6.6, który dopuszcza zmianę stawki VAT.

Odpowiedź:     Zamawiający zainteresowany jest niezmiennością cen. Zatem jeśli dopuszczono zamianę stawki VAT to oczywiście stałość ceny dotyczy jej części netto.

 

Pytanie 22:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 6.6 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT wraz z wejściem w życie stosownego przepisu?

Odpowiedź:     Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych zostanie przyjęta bezzwłocznie przez Zamawiającego po wniosku jednej ze stron.

 

Pytanie 23:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 7.2? Odsetki wskazane w tym paragrafie są dwukrotnie niższe od ustawowych, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę.

Odpowiedź:     Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie odsetek ustawowych w razie opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego.

 

Pytanie 24:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 11.1 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:     Patrz: odpowiedź na pyt. 12

 

Pytanie 25:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 11.2 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:     Patrz: odpowiedź na pyt. 12

 

Pytanie 26:      dot. projektu umowy

Czy Zamawiający w par. 14 wykreśli wzmiankę o ‘aneksie” i zamiast tego wpisze tam ‘formę pisemną”. Prawo polskie nie ma ustawowe definicji aneksu, natomiast zapis ten dotyczy formy pisemnej, zdefiniowanej w KC (art. 78).

Odpowiedź:     Zamawiający przystaje na zaproponowaną zmianę. zamiast zapisu ”aneks” przyjmiemy zapis „forma pisemna”.

 

Pytanie 27:      dot. Zadania 8 poz. 339

Czy w zadaniu nr 8 pozycja 339 (Sevofluran 250 ml – 40 butelek) Zamawiający wymaga, aby każda butelka produktu Sevoflurane była  wyposażona w  fabrycznie zamontowany adapter?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga, aby każda butelka Sevofluranu była wyposażona w  fabrycznie zamontowany adapter.

 

 

Pytanie 28:      dot. Zadania 8 poz. 339

Czy w zadaniu nr 8 pozycja 339 (Sevofluran 250 ml – 40 butelek) Zamawiający w celu zapewnienia ciągłości pracy na bloku operacyjnym i bezpieczeństwa pacjenta, wymaga dostarczenia od Wykonawcy parowników do zaoferowanego produktu Sevoflurane w ciągu 48h od chwili podpisania umowy przetargowej?

Odpowiedź:     Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia parowników.

 

Pytanie 29:      dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie.

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennik.

 

Pytanie 30:      dot. Zadania 8 poz. 177

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 177  z Zadania nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:     Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 31:      dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji i utworzenie dla nich odrębnego pakietu, tj.:

 

Numer pakietu

L.P. w pakiecie

Nazwa produktu

Dawka

Postać

Opakowanie

J.M.

Ilość

Zadanie 8 Leki

87

Coaxil 12,5 mg

0,0125 g

tabl. powl.

28szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

365

Tertens-Am 1,5 mg + 10 mg

-

tabl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

366

Tertens-Am 1,5 mg + 5 mg

-

tabl.

5szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

386

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

387

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

388

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 10 mg

-

tabl. powl.

30szt.

op.

2

Zadanie 8 Leki

389

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg

-