Ogłoszenie nr 526987-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: USŁUGI UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY (2 PAKIETY)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 

 

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie line-height:162%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:PL'>

Nie

 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233 tel. (42) 637–77–96÷98, fax. (42) 637–77–99 e–mail: broker@merydian.pl Strona internetowa: www.merydian.pl Dni i godziny pracy pełnomocnika: poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00


REGON 472042317, NIP 725-17-06-712, KRS 0000048205

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 

 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

 

Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny

 

610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew.

 

205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264. Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

 

www.zozleczyca.pl oraz www.merydian.pl

 

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

 

Inny sposób:

 

 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

 

Inny sposób:

 

Składanie oferty odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-

456 Łódź, ul. Piotrkowska 233 do dnia do dnia 15.03.2018 r., do godz. 11:00

 

Adres:

 

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY (2 PAKIETY)

Numer referencyjny: 6/18

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 

 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

 

 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, w zakresie: dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;. dla Pakietu 2 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

 

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

66515000-3

66515400-7

 

66515100-4

 

66516400-4

 

66516000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

 

 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt.

3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20 % Zamówienia podstawowego. 2. Dla Pakietu 1 : 2.1. Zakres ewentualnych zamówień wskazanych w pkt.1 niniejszego rozdziału SIWZ może obejmować: - ubezpieczenia mienia nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia, - uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko po wypłacie odszkodowania, - podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, - przedłużenie terminu ochrony. 2.2. W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie: - ubezpieczenie mienia, nieobjęte limitem klauzuli automatycznego pokrycia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem stawek/ składek ustalonych dla zamówienia podstawowego, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko– wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o ile nie została w ofercie podana odrębna składka za to ryzyko.. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy. 3. Dla Pakietu 2 3.1. Zakres ewentualnych zamówień


wskazanych w pkt.1 może obejmować: - uzupełnienie limitów ochrony lub sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, - podniesienie limitów ochrony lub sumy gwarancyjnej w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, - przedłużenie terminu ochrony. 3.2. W zależności od przedmiotu zamówienia zastosowanie mieć będą poniżej określone warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia będzie: - przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem składki ustalonej dla zamówienia podstawowego, - uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony lub sumy gwarancyjnej – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony ubezpieczeniowej, będą zgodne z warunkami przyjętej Oferty Wykonawcy. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  24   lub dniach:

 

lub

 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

24

 

 

 

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni niniejszy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę tj. dla Pakietu 1 – co najmniej w grupie 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.) dla Pakietu 2 – co najmniej w grupie 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

 

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

 

Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.), w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę tj. dla Pakietu 1 – co najmniej w grupie 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.)dla Pakietu 2 – co najmniej w grupie 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.)lub dokument równoważny.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

Oferta winna zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Wypełniony formularz ofertowy w zakresie Pakietu, na który składana jest oferta, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie - osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 1.3. W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie

 

Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie

 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców

 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 

Maksymalna liczba wykonawców

 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

 

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

90,00

Zakres Ubezpieczenia

10,00

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Tak

 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


Wstępny harmonogram postępowania:

 

 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

 

wszystkie oferty:

 

 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie


zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

Istotne warunki umowy w spawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ (3a dla Pakietu 1, 3b dla Pakietu 2,).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2018-03-15, godzina: 11:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

Wskazać powody:

 

 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

 

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał


przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 – Ubezpieczenie mienia

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66515400-7, 66515100-4

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

 

Wartość bez VAT: Waluta:

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 

okres w miesiącach: 24 okres w dniach:

data rozpoczęcia:

 

data zakończenia:

 

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

90,00

Zakres Ubezpieczenia

10,00

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516400-4, 66516000-0

 

 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

 

Wartość bez VAT: Waluta:

 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 

okres w miesiącach: 24 okres w dniach:

data rozpoczęcia:

 

data zakończenia:

 

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

90,00

Zakres Ubezpieczenia

10,00

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zawiadomienie o unieważnieniu - Zarządz. Proj. UE

Łęczyca, dn. 7.03.2018r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-4/18

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie Projektem  „Poprawa wyposażenia i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń zdrowotnych w zdarzeniach nagłych”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie projektem „Poprawa wyposażenia i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń zdrowotnych w zdarzeniach nagłych” zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, ponieważ stwierdzono, że działając w jego toku popełniono błędy, które spowodowały, że postępowanie to jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 520328-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zozleczyca.pl w zakładce Przetargi i oferty

O wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia poinformujemy na stronie internetowej Zamawiającego www.zozleczyca.pl

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia - zarządzanie projektem unijnym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

Ogłoszenie nr 500046397-N-2018

z dnia 02-03-2018 r.

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520328-N-2018
Data: 20/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedsięwzięcia, które spełnią łącznie wszystkie wymagania: - posiadają wykształcenie wyższe, - min. 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów UE, - posiadają wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatami i/lub uprawnieniami i/lub studiami podyplomowymi - uczestniczyły w zarządzaniu lub zarządzają obecnie co najmniej dwoma projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każdy
W ogłoszeniu powinno być: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie." b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedsięwzięcia, które spełnią łącznie wszystkie wymagania: - posiadają wykształcenie wyższe, - min. 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów UE, - posiadają wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatami i/lub uprawnieniami i/lub studiami podyplomowymi - uczestniczyły w zarządzaniu lub zarządzają obecnie co najmniej dwoma projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każdy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-02, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08, godzina: 12:00,

 

Wyjaśnienie SIWZ do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia 1.03.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100   Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-4/18

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

dot.:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa wyposażenia i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń zdrowotnych w zdarzeniach nagłych”

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) wyjaśniamy:

 

Pytanie 1:      dot. SIWZ - pkt 5.1)c, tiret drugi

Czy jako równoważne Zamawiający dopuści "- posiadają wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatami i/lub uprawnieniami i/lub studiami podyplomowymi i/lub studiami wyższymi o kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia - uczestniczyły w zarządzaniu lub zarządzają obecnie co najmniej dwoma projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 o wartości co najmniej  1 000 000,00 zł każdy"?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzupełnia zapis w pkt. pkt 5.1)c, tiret drugi SIWZ o treść „i/lub studiami wyższymi o kierunku zarządzanie w ochronie”. W związku z tym pkt. pkt 5.1)c, tiret drugi SIWZ będzie brzmiał: „- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedsięwzięcia, które spełnią łącznie wszystkie wymagania: - posiadają wykształcenie wyższe, - min. 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów UE, - posiadają wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatami i/lub uprawnieniami i/lub studiami podyplomowymi - uczestniczyły w zarządzaniu lub zarządzają obecnie co najmniej dwoma projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każdy”.

 

Pytanie 2:      dot. SIWZ - pkt 5.1)c, tiret pierwszy

Czy jako równoważne Zamawiający dopuści "- wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie"?

Odpowiedź:

Tak. Zapis w pkt. pkt 5.1)c, tiret pierwszy SIWZ będzie brzmiał " - wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na zarządzaniu projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie."

 

 

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień wymaga zmiany treści ogłoszenia oraz zapisów w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert celem umożliwienia wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 8.03.2018r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.03.2018r. godz.1230.

Wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Informacja o zmianie ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Innych zmian do specyfikacji nie wprowadza się.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

o��;�{�