Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 18.08.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100 Łęczyca


nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 13/17Do wszystkich zainteresowanychNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015r., poz. 2156 j.t.) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn.
wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejszą w tym przetargu uznał ofertę Wykonawcy Synevo Sp z o.o. z siedzibą pod adresem 04-137 Warszawa, ul. Gdecka 3B.

  • cena brutto: 174 435,80 zł.


Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 25.08.2017r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym przyznaną punktację.


Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.


Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 
Załączniki:
- Streszczenie oceny i porównania ofert.

Wyjaśnienia SIWZ do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia 25.07.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100 Łęczyca


nasz znak: ZOZ.ZP.391-13/17Do wszystkich zainteresowanychdot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyWyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (
tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 2164
z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:


Pytanie 1: dot. badania „XVII Inne” poz.: 18 IgG4

Uprzejmie prosimy o wyjaśnieni jakie konkretnie badanie ma na myśli Udzielający Zamówienie?

Odpowiedź: Wymieniona pozycja dotyczy badań odpornościowych.


Pytanie 2: dot. badania „XVII Inne” poz.: 32 Nietolerancja laktozy w surowicy

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienie dopuści wykonanie badania nietolerancji laktozy z powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest zainteresowany takim sposobem wykonywania badań.


Pytanie 3: dot. badania „XVII Inne” poz.: 39 P-ciała p/SS-A/Ro, poz. 40 P-ciała p/ss-B/La

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie wykonania badań w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywania ww. badań w pakiecie.


Pytanie 4: dot. badania „XVII Inne” poz.: 47 Test podwójny met. bibułkową

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wykonanie testu podwójnego metodą PRISCA, lub osobno badanie bhcg i białko PAPP-a?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również taki sposób wykonania testu.


Pytanie 5: dot. Załącznika nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie w punkcie XVI poz. 1., 2.  pojedynczym badaniem „Clostridium difficile w kale polegające na wykrywaniu GDH i Toksyny A i B „ zgodnie  z rekomendacjami i dwuetapowym algorytmem postępowania „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”, prof. dr hab.med. W. Hryniewicz, prof. dr hab.med. G. Martirosian, dr n.med. T.Ozorowski

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wykonywanie badania jednym testem wykrywając jednocześnie antygen GDH i toksyny A i B.


Pytanie 6: dot. Załącznika nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie XVII poz. 47., 48. inny test prenatalny przesiewowy zwalidowany, zgodny z kryteriami określone przez FMF (analizatory biochemiczne certyfikowane przez FMF) .  Walidacja metody daje ocenę powtarzalności, odtwarzalności i poprawności, a także porównanie wiarygodności wyników badań uzyskiwanych przy użyciu procedury.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie ma wiedzy czy ten inny test jest rekomendowany do wyliczenia ryzyka wystąpienia chorób genetycznych u dziecka.Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


Informacja z otwarcia ofert - do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia  31.07.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 10/17

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postepowaniu

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 27.07.2017r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  196 780,00,-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

[dni]

1

Alab laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30

00-739  Warszawa

246 693,70

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

30

2

Synevo  Sp z o.o.

ul. Gdecka 3B

04-137  Warszawa

174 435,80

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

30

3

DIAGNOSTYKA  Sp. z o.o.
Oddział w Łodzi

ul. Tuszyńska 19

93-011  Łódź

190 464,30

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

30

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 548551-N-2017

z dnia 2017-07-12 r.

 

 

wykonywanie badań laboratoryjnych

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family: Arial;color:windowtext;mso-fareast-language:PL'>  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :   Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających   Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia 6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):   Tak        www.zozleczyca.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   Tak          www.zozleczyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie:   Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:   Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 13/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:   Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych   Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, szczegółowo opisanych w tabelach stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca dostarczy też dokumenty świadczące o zgodności jego działań z normami jakościowymi - jeżeli takowe posiada. Dokumenty te powinny świadczyć o tym, iż laboratorium które przeprowadzać będzie badania dla Zamawiającego, zapewni miarodajne i rzetelne wyniki tych badań. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom określonej części zamówienia, jednak ogranicza się to tylko do części, których Wykonawca nie realizuje w zakresie swoich usług.

 

II.5) Główny kod CPV: 85145000-7

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 w sytuacjach, gdy wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na badania. Zakres dodatkowych zamówień nie powinien przekroczyć 20% całości zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w miesiącach:  12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:   Nie

Informacje dodatkowe: - wymagane stosowne oświadczenie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:   Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający zażąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3),

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. aktualne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kontroli miedzylaboratoryjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych,

2. aktualny wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wydany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - O diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2001r. nr 100, poz. 1083 – tj. Dz.U. 2016 poz. 2245),

3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004r. nr 43 poz. 408 wraz z późn. zmianami).

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 5 000,-zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:   Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:   Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena: 100%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:   Tak

 

IV.4)

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:   Tak

 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

b) zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży,

c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku odczynników do wykonywania określonych oznaczeń będących przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na inne równoważne i niezbędne do wspomagania określonej diagnostyki,

d) zmiany badań na inne - synonimowe i tańsze - w ramach tej samej grupy oznaczeń.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-27, godzina: 12:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:    polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:   Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:   Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548551-N-2017 z dnia 12.07.2017r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- S
pecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
ogłasza konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne
w okresie od 01.08.2017r. do 31.12. 2017r.
w zakresie udzielania świadczeń w:
- Oddziale Wewnętrznym,
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- Zespole Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa drobnego sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

dostawa drobnego sprzętu medycznego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Ogłoszenie nr 100247 - 2017

z dnia 23.06.2017r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :  nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  -  Numer ogłoszenia: 524319-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego:  nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających :  nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  nie

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6, 99-100   Łęczyca, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 24 388 2601 wew. 205, faks 24 388 2264, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):   6/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów medycznych w postaci drobnego sprzętu medycznego (tzw. jednorazowego) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 9 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :  Przetarg nieograniczony

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1  NAZWA: Zadanie 1

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 2  NAZWA: Zadanie 2

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 3  NAZWA: Zadanie 3

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 4  NAZWA: Zadanie 4

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 5  NAZWA: Zadanie 5

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 6  NAZWA: Zadanie 6

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 7  NAZWA: Zadanie 7

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 8  NAZWA: Zadanie 8

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 9  NAZWA: Zadanie 9

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 10  NAZWA: Zadanie 10

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 11  NAZWA: Zadanie 11

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 12  NAZWA: Zadanie 12

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 14  NAZWA: Zadanie 14

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 15  NAZWA: Zadanie 15

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 16  NAZWA: Zadanie 16

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 17  NAZWA: Zadanie 17

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 18  NAZWA: Zadanie 18

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 19  NAZWA: Zadanie 19

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 20  NAZWA: Zadanie 20

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 21  NAZWA: Zadanie 21

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 22  NAZWA: Zadanie 22

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 23  NAZWA: Zadanie 23

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 24  NAZWA: Zadanie 24

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

CZĘŚĆ NR: 25  NAZWA: Zadanie 25

Postępowanie/część zostało unieważnione:   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

Informacja o wyniku postępowania do wszystkich zainteresowanych

Łęczyca, dnia 22.06.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 10/16

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejsze w tym przetargu uznał oferty:

-      dla Zadania 1:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., 31-864  Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17.

Cena oferty brutto:      142 560,00 zł,

-      dla Zadania 2:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., 31-864  Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17.

Cena oferty brutto:        96 131,74 zł,

 

 

Oferty te w myśl art. 2 pkt 5 Ustawy uznano jako najkorzystniejsze, ponieważ przedstawiają najkorzystniejsze ceny będące jedynym kryterium oceny w tym postępowaniu.

Na podstawie art. 91 ust.1 Ustawy Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcom w zakresie złożonych przez nich ofert.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 30.06.2017r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznana oferentom oraz załączamy protokół z czynności otwarcia ofert.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki:

- Streszczenie oceny i porównania ofert


- Protokół z czynności otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Ogłoszenie nr 524319-N-2017

z dnia 2017-06-13 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia :  Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy :  Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :  Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6,  99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (URL) :  www.zozleczyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA : nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  :  Tak  -  www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Tak  -  www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób :  Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób :  Tak
pisemnie  -  Adres :  99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 6/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  brak ograniczeń

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów medycznych w postaci drobnego sprzętu medycznego (tzw. jednorazowego) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia
Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania wymagań dot. jakości zaoferowanych produktów i ich użyteczności Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania b) deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli dotyczy

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium: zadanie 1 – 200,00-zł zadanie 2 – 600,00-zł zadanie 3 – 2 000,00-zł zadanie 4 – 250,00-zł zadanie 5 – nie żąda się zadanie 6 – 250,00-zł zadanie 7 – 1 600,00-zł zadanie 8 – 1 700,00-zł zadanie 9 – 200,00-zł zadanie 10 – nie żąda się zadanie 11 – nie żąda się zadanie 12 – 2 500,00-zł zadanie 13 – 2 500,00-zł zadanie 14 – 1 500,00-zł zadanie 15 – 400,00-zł zadanie 16 – 150,00-zł zadanie 17 – 300,00-zł zadanie 18 – 900,00-zł zadanie 19 – 1 800,00-zł zadanie 20 – 100,00-zł zadanie 21 – 150,00-zł zadanie 22 – 1 100,00-zł zadanie 23 – 450,00-zł zadanie 24 – 800,00-zł zadanie 25 – 550,00-zł

 

Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :  Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach: - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), - gwałtownej dekoniunktury, - ograniczenia dostępności surowców. - zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ, - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej. 2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: - zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, - wygaśnięcia świadectwa rejestracji, - przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie: - nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową, - niższej od ceny asortymentu objętego umową. 4. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu. 5. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp 7. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-29, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: cewniki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141200-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6    Nazwa: Zadanie 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenia do elektrokardiografii

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33123200-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7    Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: pojemniki na skalpele i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141123-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8    Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: odzież ochronna i zabezpieczająca i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35113400-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9    Nazwa: Zadanie 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: odzież ochronna i zabezpieczająca i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35113400-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10  Nazwa: Zadanie 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: strzykawki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141411-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11  Nazwa: Zadanie 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice jednorazowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12  Nazwa: Zadanie 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 13  Nazwa: Zadanie 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141310-6,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 14  Nazwa: Zadanie 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: kaniule i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141220-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 15  Nazwa: Zadanie 15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141300-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 16  Nazwa: Zadanie 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 17  Nazwa: Zadanie 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

8Część nr: 1  Nazwa: Zadanie 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171100-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 19  Nazwa: Zadanie 19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 20  Nazwa: Zadanie 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 21  Nazwa: Zadanie 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: plastry

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 22  Nazwa: Zadanie 22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 23  Nazwa: Zadanie 23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 24  Nazwa: Zadanie 24

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 25  Nazwa: Zadanie 25

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524319-N-2017 z dnia 13.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 8

- Zał. nr 9 - Tabele asortymentowo-ilościowe

 

Informacja z otwarcia ofert - dostawa gazów medycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia  12.06.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 10/17

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia:

1.    otwarcie ofert w odbyło się w dniu 8.06.2017r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.    kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- Zadanie 1:  258 967- zł

- Zadanie 2:  135 261,-zł

- całość zamówienia: 394 228,-zł

3.    do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

[godz.]

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

[dni]

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 145

91-204  Łódź

Zadanie 1

142 560,00

48

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

96 131,74

48

Nie dotyczy

30

2

Messer Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503  Chorzów

Zadanie 1

149 299,20

96

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

---

---

---

---

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy


 

Do wszystkich zainteresowanych - wyjaśnienia SIWZ

Łęczyca, dnia 31.05.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-10/17

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (
tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 2164
z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o wskazanie  które butle stanowią własność Zamawiającego.

Odpowiedź:  Wszystkie butle opisane w zad. 2 będą własnością wydzierżawiającego. Zamawiający będzie wymagał tylko napełnienia 40 szt. własnych butli tlenowych (poz. 16) o pojemności do 0,8 m3 (tj. 2, 3, 5 litrowych).

 

Pytanie 2:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w tabeli asortymentowo-ilościowej w pozycji nr 3 Zamawiający wskazuje – tlen medyczny do butli o poj. 0.5 m3, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia – sprężony tlen medyczny w butlach do 0.8 m3, który nie jest ujęty w tabeli asortymentowo-ilościowej.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał butli o obu pojemnościach, czy nastąpiła omyłka?

Pojemności powyższych butli:

3l – 0.5 m3

5l – 0.8 m3

Odpowiedź:  Tlen medyczny do butli 0,5 m3 został przyjęty jako średnia napełnieni butli 2, 3 i 5 litrowych, tj. o pojemności do 0,8 m3.

 

Pytanie 3:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia odnośnie pozycji  w tabeli asortymentowo-ilościowej pozycja nr 19 – która zawiera dzierżawę butli 2 lub 5 l. z zintegrowanym zaworem redukcyjnym, brak natomiast pozycji – Tlen medycznych w butlach 2  lub 5 l. z zintegrowanym zaworem redukcyjnym. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli asortymentowo-ilościowej.

Odpowiedź:  Pozycja 3 zadania 2 obejmuje 260 szt. butli tlenowych z zintegrowanym zaworem redukcyjnym oraz 40 szt. butli własnych.

 

Pytanie 4:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu napełniania butli własnych klienta do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu napełniania butli własnych klienta do 5 dni roboczych.

 

Pytanie 5:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia  w tabeli asortymentowo – ilościowej pozycja nr 9 – Dzierżawa butli do tlenu medycznego 40 kg i 10 kg  - i wskazanie czy w formularzu cenowym wartości podane w kilogramach dotyczą wagi, jako opakowania wymaganych butli? Czy też zawartości gazu tychże butli?

Odpowiedź:  W tabeli z zadanie 2 w poz. 9 popełniono omyłkę pisarską. zamiast jednostki wyrażonej w „kg” powinno być „litry”.

 

Pytanie 6:      dot. zadania 2, poz. 6

Czy w przypadku mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w butlach Zamawiający wymaga, aby czas podawania leku  wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ogólnodostępnej w bazie produktów leczniczych http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, zawierającej listę produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu  dołączenia do oferty, jako integralną  jej część, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się ze stanowiskiem Pytającego. Zatem prosimy o dołączenia do oferty, jako integralnej  jej części, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 7:      dot. zadania 2, poz. 6

Czy Zamawiający będzie wymagał aby zawór dozujący do podawania  mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% i tlen  50% był nierozbieralny, tzn.  nie było w nim elementów które pacjent (szczególnie pacjent pediatryczny) może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się, aby zawór dozujący do podawania  mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% i tlen  50% miał taką konstrukcję, aby nie można było samodzielnie usunąć lub zdekompletować elementów stanowiących konstrukcję zaworu.

 

Pytanie 8:      dot. zadania 2

Czy  Zamawiający wymaga zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik/maska) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót  wydychanego powietrza do zaworu dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 9:      dot. zadania 2

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykowa -  czyli podlegającą dezynfekcji.

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 10:    dot. zadania 2

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 11:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników wraz filtrem antybakteryjnym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%?

Odpowiedź:  Zamawiający przyjmie również ofertę ze sprzętem o wskazanych parametrach.

 

Pytanie 12:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

 

Pytanie 13:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, aby  butle z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu 50%/50% były transportowane specjalistycznym transportem tj. zamkniętym samochodem z kontrolą temperatury, co zapobiega narażeniu butli na wpływy atmosferyczne (temperatura, opady)?

W przypadku narażenia ww. mieszaniny na niską temperaturę istnieje ryzyko rozwarstwienia produktu.

Odpowiedź:  Transport powinien być wykonywany takimi środkami, aby możliwe było dostarczenie Zamawiającemu zgodny z przepisami produkt medyczny.

 

Pytanie 14:    dot. zadania 2

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania gazu medycznego do  porodów 50% tlenu i 50% podtlenku azotu .

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

Odpowiedź:  Procedury stosowane przez Zamawiającego polegają na podawaniu gazu poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), co umożliwia pacjentce oddychanie lub inhalowanie gazu podczas skurczów.

 

Pytanie 15:    dot. zadania 2

Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego która zostanie dołączona do oferty?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest również takim produktem.

 

Pytanie 16:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający mając na myśli równe traktowanie oferentów dopuści możliwość zaoferowania mieszaniny gazów w butlach 11l o pojemności 3,23 m3? Jeśli tak, to prosimy o dokonanie stosownego przeliczenia w formularzu cenowym:

2,8 m3x 24 szt =67,20 m3

67,20 m3 : 3,23 m3 =20,80 szt =21 szt

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści ofertę z butlami 11 litrowymi. Należy wtedy w ofercie przeliczyć  koszt mieszaniny w ilości 2,8m3 x 24 szt. = 67,2 m3 (do rozliczenia będzie uwzględniona cena 1 m3 mieszaniny.

 

Pytanie 17:    dot. zadania 1

Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na jego wejście)?

Odpowiedź:  Zamawiające posiada reduktor sieciowy, który obsłuży maks. ciśnienie 25 MPa.

 

Pytanie 18:    dot. zadania 1

Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny.

Odpowiedź:  Fundament pod zbiornik kriogeniczny ma wymiary 2,5 m x 2,5 m.

 

Pytanie 19:    dot. zadania 1

Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektrycznego:

- Typ, rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….)?,

- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy?

- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)?

Odpowiedź:        

- zabezpieczenia elektr.: 3 bezpieczniki BiWts 63A, kabel 4x10 mm2 Cu,

- kompetencje: infrastruktura zasilająca jest własnością ZOZ w Łęczycy,

- odległości: środek fundamentu znajduje się w odległości 10 m od skrzynki rozdzielczej i 100 m od rozdzielni, która znajduje się w innym budynku.

 

Pytanie 20:    dot. zadania 1

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?

Odpowiedź:  Tak, fundament posiada zabezpieczenie odgromowe.

 

Pytanie 21:    dot. zadania 1

Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony?

Odpowiedź:  Tak, wskazany teren jest oświetlony.

 

Pytanie 22:    dot. zadania 1

Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc.)?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód w dostępie dla ekip montażowo - serwisowych.

 

Pytanie 23:    dot. zadania 1

Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala?

Odpowiedź:  Stacja zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie szpitala.

 

Pytanie 24:    dot. zadania 1

Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód w dostępie dla ekip montażowo - serwisowych.

 

Pytanie 25:    dot. zadania 1

Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś otwór w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb.)?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód uniemożliwiających swobodny i bezpieczny rozładunek cysterny lub rozładunek i transport butli z gazem.

 

Pytanie 26:    dot. zadania 1

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m?

Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)?

Odpowiedź:  Infrastruktura drogowa zapewnia wjazd pojazdem o masie 40 Mg.
Manewr dojazdu lub wyjazdu cysterny może być utrudniony ze względu na konieczność cofnięcia przy dojeździe do stacji lub przy wyjeździe (100 m).

 

Pytanie 27:    dot. zadania 1

Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?

Odpowiedź:  Droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltową. Sąsiedztwo drogi i stacji (miejsce rozładunku) posiada podbudowę betonową.

 

Pytanie 28:    dot. zadania 1

Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.

Odpowiedź:  Do chwili obecnej drogi dojazdowe do ZOZ w Łęczycy nie posiadały ograniczeń dojazdu pojazdów o masie 40 Mg oraz gabarytów pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach.

 

Pytanie 29:    dot. zadania 1

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?

Odpowiedź:  Zarządca terenu do chwili obecnej nie zauważył przeszkód i zagrożeń przejazdach i rozładunku cystern z ciekłym tlenem.
Zamawiający narzuca oferentowi-wykonawcy zbadanie możliwości dostaw i rozładunku ciekłego tlenu medycznego zgodnie z realizowanymi przez niego procedurami wewnętrznymi oraz ogólnymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji kontraktu.

 

Pytanie 30:    dot. zadania 1

Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?

Odpowiedź:  Zamawiający uważa, że na czas operacji dostawy i rozładunku nie ma potrzeby blokady dróg wewnętrznych szpitala.
Zamawiający narzuca oferentowi-wykonawcy zbadanie konieczności ew. blokady dróg i związanych z tym zagrożeń ograniczenia ruchu dla transportu medycznego lub gospodarczego na drogach dojazdowych do zbiornika.

 

Pytanie 31:    dot. zadania 1

Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający posiada rampę butlową z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic.

 

Pytanie 32:    dot. zadania 1

Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie?

Odpowiedź:  Do panelu można przypiąć jednocześnie 7 butli o pojemności 6,4 m3.

 

Pytanie 33:    dot. zadania 1

Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?

Odpowiedź:  Tak, istnieje taka możliwość.

 

Pytanie 34:    dot. zadania 1

Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest własnością klienta?

Odpowiedź:  Tak, istnieje możliwość odcięcia stacji ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany. Właścicielem zaworu jest ZOZ w Łęczycy.

 

Pytanie 35:    dot. zadania 1

Proszę o podanie szacunkowej częstotliwości dostaw ciekłego tlenu medycznego.

Odpowiedź:  Do chwili obecnej statystyczne częstotliwość dostaw kształtowała się na poziomie 2,5 Mg co 2 tygodnie.

 

Pytanie 36:    dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie butli oferenta bez doliczania dodatkowej opłaty za dzierżawę butli zamiast napełniania butli Zamawiającego?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści taką ofertę.

 

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


 

Ogłoszenie o wyniku konkursu - Remont Odd. Wewn. w ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 25.05.2017r.

Zespól Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 9/17

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na remont Oddziału Wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejszą w tym postępowaniu uznał ofertę Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego  MARKA  Spółka cywilna Andrzej Stankowski, Andrzej Czelej z siedzibą pod adresem: ul. Sienkiewicza 31, 99-100  Łęczyca.

Cena oferty brutto: 152 680,96 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Wiarygodność wykonawcy oceniono na: 6 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 26.05.2017r.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa gazów medycznych