Ogłoszenie

Konkurs  ofert  25.11.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na świadczenia zdrowotne w zakresie działania:

1. Poradnia Reumatologiczna (AOS)

2. Poradnia Neurochirurgiczna (AOS)

3. Poradnia Onkologiczna (AOS)

4. Poradnia Diabetologiczna (AOS)

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (SZP)

6. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SZP)

7. Oddział Wewnętrzny I i II (SZP)

8. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (GOZ)

9. Pracownia USG  (USG).

 

Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) w załączeniu.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – zarządzenie Dyrektora ZOZ + ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 – SWKO poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 3 – formularz oferty poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 4 – wzór umowy poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 5 – SWKO oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 6 – Formularz oferty oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 7 – wzór umowy oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 8 – SWKO Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (GOZ)

Załącznik Nr 9 - formularz oferty NiŚOZ  (GOZ)

Załącznik Nr 10 – wzór umowy NiŚOZ (GOZ)

Załącznik Nr 11 – SWKO Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 12 – formularz oferty Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 13 – wzór umowy Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 14 – klauzula informacyjna


 

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych – udostępnienie załączników asort.-cenowych z ofert „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”

- Tabele asortymentowo-cenowe


Łęczyca, dn. 18.11.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych – „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania – „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 18.11.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

 

Łęczyca, dn. 12.11.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.:        postępowania pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, nr ogłoszenia w TED:  2019/S 168-410468 

 

W związku z trudnościami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem skrzynki oddawczej ePUAP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informujemy, iż ZOZ w Łęczycy posiada jedną skrzynkę odbiorczą na platformie ePUAP.

W przypadku pojawienia się adresu innego niż /ZOZleczyca/zamowienia oferty i inne dokumenty przetargowe proszę składać na adres, który ujawni się jako adres podawczy ZOZ w Łęczycy (np. /ZOZleczyca/skrytkaESP)

Każdy nadesłany dokument jest widoczny z pozycji odbierającego, czyli ZOZ w Łęczycy.

 

W oczekiwaniu na ofertę przetargową

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w Łęczycy


- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w ŁęczycyŁęczyca, dn. 25.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 23.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian 

- Sprostowanie w TED - 2019/S 200-486028 


Łęczyca, dn. 16.10.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 11.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian (link)

- Sprostowanie w TED - 2019-OJS187-454650-pl


Łęczyca, dn. 27.09.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)

Łęczyca, dn. 26.09.2019r.


Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)


Łęczyca, dn. 24.09.2019r.

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (link)


Łęczyca, dn. 13.09.2019r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 4)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy, nr ZOZ.ZP.391-13/19

 

W związku z wniesieniem odwołania wobec postanowień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy Zamawiający działając w trybie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postanowił przedłużyć termin składania ofert w tym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 18.09.2019r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. godz.1230 w miejscu opisanym w SWZ.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Innych zmian do specyfikacji nie wprowadza się.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 29.08.2019r.

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 21 sierpnia 2019 r. kopię odwołania wniesionego przez Wykonawcę: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
09-200 Sierpc, ul Bojanowska 2A

Treść odwołania w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załącznik:

- kopia odwołania


 

 

Łęczyca, dnia 23.08.2019r.

 

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. "Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)

Łęczyca, dn. 16.08.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 Łęczyca, dn. 9.07.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Łęczyca, dn. 3.07.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Łęczyca, dn. 26.06.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie,
- http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8c77e3e6-04e7-4163-94fd-b23abcdf8128

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 9

- Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-informacja z otwarcia 


Łęczyca, dn. 4.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektr. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy (link)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (link)Łęczyca, dn. 22.05.2019r

Informacja o wyniku postępowania przetargowego pn. "Wykonywanie badań laboratyrjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2018

Załącznik:
- Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert - Wykonywania badań lab. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 24.04.2019r.

Załączniki:
- Informacja z otwarcia ofert

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania


dot. postępowania nr ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 23.04.2019r.
Załączniki:
-
Ogłoszenie

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Wyjaśnienia SIWZ - Wykonywanie badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia