Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Ogłoszenie nr 524319-N-2017

z dnia 2017-06-13 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia :  Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy :  Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :  Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :  Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6,  99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (URL) :  www.zozleczyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA : nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  :  Tak  -  www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Tak  -  www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :  Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie :  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób :  Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób :  Tak
pisemnie  -  Adres :  99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :  Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 6/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:  Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  brak ograniczeń

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów medycznych w postaci drobnego sprzętu medycznego (tzw. jednorazowego) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Informacje dodatkowe wymagane stosowne oświadczenie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia
Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: wymagane stosowne oświadczenie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania wymagań dot. jakości zaoferowanych produktów i ich użyteczności Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania b) deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli dotyczy

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium: zadanie 1 – 200,00-zł zadanie 2 – 600,00-zł zadanie 3 – 2 000,00-zł zadanie 4 – 250,00-zł zadanie 5 – nie żąda się zadanie 6 – 250,00-zł zadanie 7 – 1 600,00-zł zadanie 8 – 1 700,00-zł zadanie 9 – 200,00-zł zadanie 10 – nie żąda się zadanie 11 – nie żąda się zadanie 12 – 2 500,00-zł zadanie 13 – 2 500,00-zł zadanie 14 – 1 500,00-zł zadanie 15 – 400,00-zł zadanie 16 – 150,00-zł zadanie 17 – 300,00-zł zadanie 18 – 900,00-zł zadanie 19 – 1 800,00-zł zadanie 20 – 100,00-zł zadanie 21 – 150,00-zł zadanie 22 – 1 100,00-zł zadanie 23 – 450,00-zł zadanie 24 – 800,00-zł zadanie 25 – 550,00-zł

 

Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej : Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp :  Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach: - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), - gwałtownej dekoniunktury, - ograniczenia dostępności surowców. - zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ, - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej. 2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: - zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, - wygaśnięcia świadectwa rejestracji, - przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie: - nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową, - niższej od ceny asortymentu objętego umową. 4. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu. 5. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp 7. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-29, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: cewniki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141200-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Zadanie 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6    Nazwa: Zadanie 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenia do elektrokardiografii

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33123200-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7    Nazwa: Zadanie 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: pojemniki na skalpele i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141123-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8    Nazwa: Zadanie 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: odzież ochronna i zabezpieczająca i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35113400-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9    Nazwa: Zadanie 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: odzież ochronna i zabezpieczająca i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35113400-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10  Nazwa: Zadanie 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: strzykawki i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141411-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11  Nazwa: Zadanie 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice jednorazowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12  Nazwa: Zadanie 12

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 13  Nazwa: Zadanie 13

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: rękawice chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141310-6,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 14  Nazwa: Zadanie 14

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: kaniule i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141220-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 15  Nazwa: Zadanie 15

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141300-3,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 16  Nazwa: Zadanie 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 17  Nazwa: Zadanie 17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: paski odczynnikowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124131-2,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

8Część nr: 1  Nazwa: Zadanie 18

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: przyrządy do anestezji i inne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171100-0,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 19  Nazwa: Zadanie 19

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 20  Nazwa: Zadanie 20

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: opatrunki

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 21  Nazwa: Zadanie 21

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: plastry

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 22  Nazwa: Zadanie 22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 23  Nazwa: Zadanie 23

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 24  Nazwa: Zadanie 24

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 25  Nazwa: Zadanie 25

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: szwy chirurgiczne

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4,

3) Wartość części zamówienia : Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria           Znaczenie

cena               100,00

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524319-N-2017 z dnia 13.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 8

- Zał. nr 9 - Tabele asortymentowo-ilościowe

 

Informacja z otwarcia ofert - dostawa gazów medycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia  12.06.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 10/17

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia:

1.    otwarcie ofert w odbyło się w dniu 8.06.2017r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.    kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- Zadanie 1:  258 967- zł

- Zadanie 2:  135 261,-zł

- całość zamówienia: 394 228,-zł

3.    do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

[godz.]

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

[dni]

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 145

91-204  Łódź

Zadanie 1

142 560,00

48

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

96 131,74

48

Nie dotyczy

30

2

Messer Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503  Chorzów

Zadanie 1

149 299,20

96

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

---

---

---

---

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy


 

Do wszystkich zainteresowanych - wyjaśnienia SIWZ

Łęczyca, dnia 31.05.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-10/17

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (
tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 2164
z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o wskazanie  które butle stanowią własność Zamawiającego.

Odpowiedź:  Wszystkie butle opisane w zad. 2 będą własnością wydzierżawiającego. Zamawiający będzie wymagał tylko napełnienia 40 szt. własnych butli tlenowych (poz. 16) o pojemności do 0,8 m3 (tj. 2, 3, 5 litrowych).

 

Pytanie 2:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w tabeli asortymentowo-ilościowej w pozycji nr 3 Zamawiający wskazuje – tlen medyczny do butli o poj. 0.5 m3, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia – sprężony tlen medyczny w butlach do 0.8 m3, który nie jest ujęty w tabeli asortymentowo-ilościowej.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał butli o obu pojemnościach, czy nastąpiła omyłka?

Pojemności powyższych butli:

3l – 0.5 m3

5l – 0.8 m3

Odpowiedź:  Tlen medyczny do butli 0,5 m3 został przyjęty jako średnia napełnieni butli 2, 3 i 5 litrowych, tj. o pojemności do 0,8 m3.

 

Pytanie 3:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia odnośnie pozycji  w tabeli asortymentowo-ilościowej pozycja nr 19 – która zawiera dzierżawę butli 2 lub 5 l. z zintegrowanym zaworem redukcyjnym, brak natomiast pozycji – Tlen medycznych w butlach 2  lub 5 l. z zintegrowanym zaworem redukcyjnym. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli asortymentowo-ilościowej.

Odpowiedź:  Pozycja 3 zadania 2 obejmuje 260 szt. butli tlenowych z zintegrowanym zaworem redukcyjnym oraz 40 szt. butli własnych.

 

Pytanie 4:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu napełniania butli własnych klienta do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu napełniania butli własnych klienta do 5 dni roboczych.

 

Pytanie 5:      dot. zadania 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia  w tabeli asortymentowo – ilościowej pozycja nr 9 – Dzierżawa butli do tlenu medycznego 40 kg i 10 kg  - i wskazanie czy w formularzu cenowym wartości podane w kilogramach dotyczą wagi, jako opakowania wymaganych butli? Czy też zawartości gazu tychże butli?

Odpowiedź:  W tabeli z zadanie 2 w poz. 9 popełniono omyłkę pisarską. zamiast jednostki wyrażonej w „kg” powinno być „litry”.

 

Pytanie 6:      dot. zadania 2, poz. 6

Czy w przypadku mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w butlach Zamawiający wymaga, aby czas podawania leku  wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ogólnodostępnej w bazie produktów leczniczych http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, zawierającej listę produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu  dołączenia do oferty, jako integralną  jej część, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się ze stanowiskiem Pytającego. Zatem prosimy o dołączenia do oferty, jako integralnej  jej części, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 7:      dot. zadania 2, poz. 6

Czy Zamawiający będzie wymagał aby zawór dozujący do podawania  mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% i tlen  50% był nierozbieralny, tzn.  nie było w nim elementów które pacjent (szczególnie pacjent pediatryczny) może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się, aby zawór dozujący do podawania  mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% i tlen  50% miał taką konstrukcję, aby nie można było samodzielnie usunąć lub zdekompletować elementów stanowiących konstrukcję zaworu.

 

Pytanie 8:      dot. zadania 2

Czy  Zamawiający wymaga zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik/maska) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót  wydychanego powietrza do zaworu dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 9:      dot. zadania 2

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykowa -  czyli podlegającą dezynfekcji.

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 10:    dot. zadania 2

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest takim rozwiązaniem.

 

Pytanie 11:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników wraz filtrem antybakteryjnym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%?

Odpowiedź:  Zamawiający przyjmie również ofertę ze sprzętem o wskazanych parametrach.

 

Pytanie 12:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści również takie rozwiązanie.

 

Pytanie 13:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, aby  butle z mieszaniną tlenu i podtlenku azotu 50%/50% były transportowane specjalistycznym transportem tj. zamkniętym samochodem z kontrolą temperatury, co zapobiega narażeniu butli na wpływy atmosferyczne (temperatura, opady)?

W przypadku narażenia ww. mieszaniny na niską temperaturę istnieje ryzyko rozwarstwienia produktu.

Odpowiedź:  Transport powinien być wykonywany takimi środkami, aby możliwe było dostarczenie Zamawiającemu zgodny z przepisami produkt medyczny.

 

Pytanie 14:    dot. zadania 2

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania gazu medycznego do  porodów 50% tlenu i 50% podtlenku azotu .

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

Odpowiedź:  Procedury stosowane przez Zamawiającego polegają na podawaniu gazu poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), co umożliwia pacjentce oddychanie lub inhalowanie gazu podczas skurczów.

 

Pytanie 15:    dot. zadania 2

Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego która zostanie dołączona do oferty?

Odpowiedź:  Zamawiający zainteresowany jest również takim produktem.

 

Pytanie 16:    dot. zadania 2

Czy Zamawiający mając na myśli równe traktowanie oferentów dopuści możliwość zaoferowania mieszaniny gazów w butlach 11l o pojemności 3,23 m3? Jeśli tak, to prosimy o dokonanie stosownego przeliczenia w formularzu cenowym:

2,8 m3x 24 szt =67,20 m3

67,20 m3 : 3,23 m3 =20,80 szt =21 szt

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści ofertę z butlami 11 litrowymi. Należy wtedy w ofercie przeliczyć  koszt mieszaniny w ilości 2,8m3 x 24 szt. = 67,2 m3 (do rozliczenia będzie uwzględniona cena 1 m3 mieszaniny.

 

Pytanie 17:    dot. zadania 1

Czy Zamawiające posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na jego wejście)?

Odpowiedź:  Zamawiające posiada reduktor sieciowy, który obsłuży maks. ciśnienie 25 MPa.

 

Pytanie 18:    dot. zadania 1

Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny.

Odpowiedź:  Fundament pod zbiornik kriogeniczny ma wymiary 2,5 m x 2,5 m.

 

Pytanie 19:    dot. zadania 1

Proszę o podanie  informacji na temat zasilania elektrycznego:

- Typ, rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….)?,

- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy?

- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)?

Odpowiedź:        

- zabezpieczenia elektr.: 3 bezpieczniki BiWts 63A, kabel 4x10 mm2 Cu,

- kompetencje: infrastruktura zasilająca jest własnością ZOZ w Łęczycy,

- odległości: środek fundamentu znajduje się w odległości 10 m od skrzynki rozdzielczej i 100 m od rozdzielni, która znajduje się w innym budynku.

 

Pytanie 20:    dot. zadania 1

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?

Odpowiedź:  Tak, fundament posiada zabezpieczenie odgromowe.

 

Pytanie 21:    dot. zadania 1

Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony?

Odpowiedź:  Tak, wskazany teren jest oświetlony.

 

Pytanie 22:    dot. zadania 1

Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc.)?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód w dostępie dla ekip montażowo - serwisowych.

 

Pytanie 23:    dot. zadania 1

Czy stacja jest ogrodzona i/lub teren szpitala?

Odpowiedź:  Stacja zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie szpitala.

 

Pytanie 24:    dot. zadania 1

Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód w dostępie dla ekip montażowo - serwisowych.

 

Pytanie 25:    dot. zadania 1

Czy jest/będzie zapewniony bezpieczny rozładunek z cysterny do zbiornika (jest wykonany jakiś otwór w siatce / konieczność zgięcia węża z cysterny, odległość cysterny od zbiornika do 5mb.)?

Odpowiedź:  Stacja nie posiada fizycznych przeszkód uniemożliwiających swobodny i bezpieczny rozładunek cysterny lub rozładunek i transport butli z gazem.

 

Pytanie 26:    dot. zadania 1

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m?

Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)?

Odpowiedź:  Infrastruktura drogowa zapewnia wjazd pojazdem o masie 40 Mg.
Manewr dojazdu lub wyjazdu cysterny może być utrudniony ze względu na konieczność cofnięcia przy dojeździe do stacji lub przy wyjeździe (100 m).

 

Pytanie 27:    dot. zadania 1

Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?

Odpowiedź:  Droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltową. Sąsiedztwo drogi i stacji (miejsce rozładunku) posiada podbudowę betonową.

 

Pytanie 28:    dot. zadania 1

Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.

Odpowiedź:  Do chwili obecnej drogi dojazdowe do ZOZ w Łęczycy nie posiadały ograniczeń dojazdu pojazdów o masie 40 Mg oraz gabarytów pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach.

 

Pytanie 29:    dot. zadania 1

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?

Odpowiedź:  Zarządca terenu do chwili obecnej nie zauważył przeszkód i zagrożeń przejazdach i rozładunku cystern z ciekłym tlenem.
Zamawiający narzuca oferentowi-wykonawcy zbadanie możliwości dostaw i rozładunku ciekłego tlenu medycznego zgodnie z realizowanymi przez niego procedurami wewnętrznymi oraz ogólnymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji kontraktu.

 

Pytanie 30:    dot. zadania 1

Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?

Odpowiedź:  Zamawiający uważa, że na czas operacji dostawy i rozładunku nie ma potrzeby blokady dróg wewnętrznych szpitala.
Zamawiający narzuca oferentowi-wykonawcy zbadanie konieczności ew. blokady dróg i związanych z tym zagrożeń ograniczenia ruchu dla transportu medycznego lub gospodarczego na drogach dojazdowych do zbiornika.

 

Pytanie 31:    dot. zadania 1

Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający posiada rampę butlową z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic.

 

Pytanie 32:    dot. zadania 1

Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie?

Odpowiedź:  Do panelu można przypiąć jednocześnie 7 butli o pojemności 6,4 m3.

 

Pytanie 33:    dot. zadania 1

Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?

Odpowiedź:  Tak, istnieje taka możliwość.

 

Pytanie 34:    dot. zadania 1

Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest własnością klienta?

Odpowiedź:  Tak, istnieje możliwość odcięcia stacji ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany. Właścicielem zaworu jest ZOZ w Łęczycy.

 

Pytanie 35:    dot. zadania 1

Proszę o podanie szacunkowej częstotliwości dostaw ciekłego tlenu medycznego.

Odpowiedź:  Do chwili obecnej statystyczne częstotliwość dostaw kształtowała się na poziomie 2,5 Mg co 2 tygodnie.

 

Pytanie 36:    dot. zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie butli oferenta bez doliczania dodatkowej opłaty za dzierżawę butli zamiast napełniania butli Zamawiającego?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści taką ofertę.

 

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa gazów medycznych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie nr 515439-N-2017

z dnia 2017-05-24 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. ul. Zachodnia  6 , 99100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0243882601 wew. 205, e-mail zozleczy@poczta.wp.pl, faks . 24 388 2264

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie

 

Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu, a także zakup z dostawą sprężonego tlenu medycznego, podtlenku azotu, mieszaniny gazów w postaci 50% podtlenku azotu i 50% tlenu medycznego (np. typu entonox) – na potrzeby niniejszego postępowania zwanej przez Zamawiającego mieszaniną A, dwutlenku węgla (np. typu laparox), tlenu technicznego i acetylenu wraz z dzierżawą butli oraz napełnieniem tych butli ww. gazami.

 

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:   w miesiącach:  48

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający zażąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

II.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) karty charakterystyki produktów b) aktualnych świadectw legalizacji UDT na urządzenia ciśnieniowe c) certyfikatów lub dokumentów wystawionych przez producentów o braku zawartości ftalanów w urządzeniach do podawania mieszaniny gazów, d) instrukcji obsługi w języku polskim – dotyczy urządzeń technicznych przeznaczonych do obsługi przez personel Zamawiającego.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 10 000,-zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium: zadanie 1 – 7 000,-zł zadanie 2 – 3 000,-zł Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena: 100%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-08, godzina: 12:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1

Nazwa: Zakup z dostawą ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny

1)Krótki opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)Szacunkowe zapotrzebowanie na ciekły tlen medyczny: - miesięcznie: 6.500 kg - za okres 12 miesięcy: 78.000 kg - za okres 48 miesięcy: 312.000 kg
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111500-0,

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48

5) Kryteria oceny ofert:

cena: 100%

 

Część nr: 2

Nazwa: Zakup z dostawą gazów sprężonych w butlach oraz dzierżawa butli gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup dotyczy następujących gazów: - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. 40 l. (6,4 m3), - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. 10 l. (1,6 m3), - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. do 0,8 m3, - podtlenek azotu do napełnienia butli o poj. 10 l. (7 kg), - dwutlenek węgla do napełnienia butli o poj. 10 l. (7,5 kg), - mieszanina A do napełnienia butli o poj. 10 l. (2,8 m3), - tlen techniczny do napełnienia butli o poj. 40 l. (6,4 m3), -acetylen do napełnienia butli o poj. 40 l. (40 kg). wraz z napełnieniem butli będących własnością Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111500-0,

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48

5) Kryteria oceny ofert:

cena: 100%

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 515439-N-2017 z dnia 24.05.2017r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa gazów medycznych

Ogłoszenie nr 86564 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.

Łęczyca: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 86281-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. ul. Zachodnia  6, 99100   Łęczyca, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 0243882601 wew. 205, faks , e-mail zozleczy@poczta.wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zozlczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu, a także zakup z dostawą sprężonego tlenu medycznego, podtlenku azotu, mieszaniny gazów w postaci 50% podtlenku azotu i 50% tlenu medycznego (np. typu entonox) – na potrzeby niniejszego postępowania zwanej przez Zamawiającego mieszaniną A, dwutlenku węgla (np. typu laparox), tlenu technicznego i acetylenu wraz z dzierżawą butli oraz napełnieniem tych butli ww. gazami

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 24111500-0
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup z dostawą ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.91 ust1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert0
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup z dostawą gazów sprężonych w butlach oraz dzierżawa butli gazowych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.91 ust1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa gazów medycznych

 

Ogłoszenie nr 86281 - 2017 z dnia 2017-05-22 r.

Łęczyca:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
Numer ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego podwykonawstwo dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. ul. Zachodnia  6, 99100   Łęczyca, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 0243882601 wew. 205, faks , e-mail zozleczy@poczta.wp.pl.


Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.zozleczyca.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.zozleczyca.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
pisemnie
adres:
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne:


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu, a także zakup z dostawą sprężonego tlenu medycznego, podtlenku azotu, mieszaniny gazów w postaci 50% podtlenku azotu i 50% tlenu medycznego (np. typu entonox) – na potrzeby niniejszego postępowania zwanej przez Zamawiającego mieszaniną A, dwutlenku węgla (np. typu laparox), tlenu technicznego i acetylenu wraz z dzierżawą butli oraz napełnieniem tych butli ww. gazami
Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.6) Główny kod CPV:

24111500-0

      Dodatkowe kody CPV:


II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie
II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 48
W przypadku zawierania umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat należy podać uzasadnienie dla konieczności zawarcia na taki okres umowy ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień tak

 

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia: nie

 

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia:: nie

 

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia: nie

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe:
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe:
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp: nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający zażąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:

 

III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:

IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach
(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)

Należy podać informacje na temat etapów dialogu (kryteria kwalifikacji do kolejnych etapów):

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

Określenie przesłanek odrzucenia ofert:

IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria

Znaczenie


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji:

Informacje dodatkowe:

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Czy przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia dialogu:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań :

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

IV.6) PODWYKONAWSTWO
Przewidziane jest zobowiązanie wykonawcy do zawarcia umowy o podwykonawstwo

Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.7.2) Termin związania ofertą:

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zakup z dostawą ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szacunkowe zapotrzebowanie na ciekły tlen medyczny: - miesięcznie: 6.500 kg - za okres 12 miesięcy: 78.000 kg - za okres 48 miesięcy: 312.000 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

100


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zakup z dostawą gazów sprężonych w butlach oraz dzierżawa butli gazowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup dotyczy następujących gazów: - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. 40 l. (6,4 m3), - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. 10 l. (1,6 m3), - tlen medyczny do napełnienia butli o poj. do 0,8 m3, - podtlenek azotu do napełnienia butli o poj. 10 l. (7 kg), - dwutlenek węgla do napełnienia butli o poj. 10 l. (7,5 kg), - mieszanina A do napełnienia butli o poj. 10 l.(2,8 m3), - tlen techniczny do napełnienia butli o poj. 40 l. (6,4 m3), -acetylen do napełnienia butli o poj. 40 l. (40 kg). wraz z napełnieniem butli będących własnością Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

100


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o konkursie- Remont Oddz. Wewnetrznego w ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy zadania pn.

"Remont Oddziału Wewnętrznego w ZOZ w Łęczycy"

Przedmiotem zamówienia są usługi remontowo-budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, których wykaz przedstawiono w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Oszacowana wartość zamówienia w niniejszym postępowaniu nie przekracza kwoty netto stanowiącej równowartość 30 000,-euro. W związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 p.pkt 8 tejże ustawy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest nie podleganie wykluczeniu z postępowania jak również spełnianie wymagań określonych w Regulaminie konkursu. Oferent spełniający wszystkie warunki podmiotowe potwierdzi to oświadczeniem, którego treść przedstawiono w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie tego oświadczenia

Oferenta opracowanego wg. Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. W ofercie prosimy o przedstawienie ceny, wynikającej z kosztorysu ofertowego (zgodnie z formą podaną w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu) jak również innych danych dot. warunków planowanej transakcji.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,-zł.
Informacje dot. wniesienia wadium podane są w regulaminie konkursu

 

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena: 90%

- okres gwarancji: 5%

- wiarygodność wykonawcy: 5%

 

Termin realizacji: 1.06.2017r. – 15.07.2017r.

 

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny. Projekt umowy przedstawia Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2017r. do godz. 12.00 pok. nr 24 (Sekretariat).

Kopertę z dokumentacją ofertową należy oznaczyć opisem: "Usługi remontowe".

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 23.05.2017r. do godz. 12.30 pok. nr 22.

Wszystkie informacje i dokumenty dot. niniejszego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozleczyca.pl w zakładce "Przetargi i Oferty".

Kontakt: Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 388 2601 w. 205, zozleczy@zozleczyca.pl

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Załączniki

- Regulamin konkursu

- Zał. 1  do Regulaminu konkursu: Formularz oferty

- Zał. 2  do Regulaminu konkursu: Projekt umowy

- Zał. 3  do Regulaminu konkursu: Wykaz wykonanych robót,

- Zał. 3a do Regulaminu konkursu: Oświadczenie o należytym wykonaniu kontraktów

- Zał. 4  do Regulaminu konkursu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zał. 5  do Regulaminu konkursu: Zakres prac planowanych do wykonania

- Zał. 6  do Regulaminu konkursu: Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót

- Zał. 6a do Regulaminu konkursu: Przedmiar robót

 

 

 

 

Łęczyca, dnia 15.05.2017r.

 

 

Informacjia o wyborze oferty - zakup zestawu do intensywnej terapii noworodków

Łęczyca, dnia 28.04.2017r.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 5/17

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015r., poz. 2154 j.t.) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. zakup zestawu do intensywnego nadzoru noworodków, za najkorzystniejszą w tym przetargu uznał ofertę Wykonawcy
WALMED Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 05-500  Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 73.

- cena brutto: 539 980,56 zł,

- okres gwarancji: 24 miesiące,

- termin dostawy: 28 dni.

 

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 4.05.2017r.

Prosimy o przybycie do ZOZ w Łęczycy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym przyznaną punktację w każdym kryterium oceny i punktację łączną.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Łęczyca, dnia  21.04.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 5/17

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. zakup zestawu do intensywnego nadzoru noworodków

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup zestawu do intensywnego nadzoru noworodków działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 20.04.2016r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
550 800,00 zł;

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

 

[zł]

Termin wykonania

 

[dni]

Okres gwarancji

 

[miesiące]

Warunki płatności

 

[dni]