Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Polityka Prywatności RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6, (dalej „My”, „ZOZ” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozleczyca.pl lub pisemnie na powyższy adres pocztowy. Dane kontaktowe IOD: Łukasz Kaźmierczak

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak: 
 • ustawa o działalności leczniczej 
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 • rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • ustawa o służbie medycyny pracy 
 • ustawa o publicznej służbie krwi 
 • ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
 • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora; 
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa. Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. 
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
 • Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 
 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi: 
  • doręczania korespondencji 
  • świadczenia usług archiwizacyjnych 
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


Ponadto informujemy, iż w Szpitalu działa monitoring wizyjny.