Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Deklaracja dostępności


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy .


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-16.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą sie zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • pewne zdjęcia mogą nie zawierać tekstów alternatywnych lub wersji tekstowej
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku
 • cel linku nie jest odpowiednio określony
 • zamieszczanie plików pdf, doc itp.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturowa
 • menu dostępności
 • czytanie zaznaczonego tekstu przez SI
 • regulacja głośności czytnika tekstu
 • przycisk włączenia, zatrzymania oraz wyłączenia czytnika tekstu
 • zwiększenie oraz zmniejszenie strony
 • czcionka dla dyslektyków
 • trzy tryby wysokiego kontrastu

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-12 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo przy użyciu zdefiniowanego przycisku dla danego systemu i przeglądarki (Standardowo dla windows ALT (opcjonalnie + Shift) + przycisk z listy poniżej):

  Skrót klawiszowy
P
E
S
O
U
R
D
H,
J,
K

Czytanie zaznaczonego tekstu
Pauza/wznowienie czytanego tekstu 
Zatrzymanie czytanego tekstu
Powiększenie czcionki
Zmniejszenie czcionki
Przywrócenie początkowej wielkości
Czcionka dla dyslektyków
Tryby wysokiego kontrastu
Włącz/Wyłącz


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kaźmierczak, kazmierczak@zozleczyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 388 26 01 wew. 243 lub dyżurny informatyk : 691 724 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Przed wejściem głównym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 • Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim.
 • Drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.
 • Brak różnic poziomów podłóg
 • W wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wózku inwalidzkim.
 • Toaleta przy holu główny jest ogólnie dostępna częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Na teren Zespołu Opieki Zdrowotnej można wejść z psem asystującym.

 


Aplikacje mobilne

Logo placówki ZOZ Łęczyca
Dla specjalistów
Oferty pracy